Skip to content

Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF): Rownd 2013

Dolenni perthnasol

Mae’r strategaeth yn disgrifio uchelgais ‘Cymru’n Un’ am Gymru addysgedig a medrus sydd â chyflogaeth lawn.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’n bryd ysbrydoli gweithwyr undebau yng Nghymru.

CynulleidfaLansiwyd WULF ym mis Ebrill 1999 er mwyn meithrin gallu o fewn mudiad yr Undebau i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd dysgu ar gyfer unigolion a chyflogwyr fel ei gilydd.

 

Bydd rownd nesaf Cronfa Ddysgu Undebau Cymru yn dechrau ar 1 Medi 2012 ac yn dod i ben ar 31 Hydref 2012.

Mae Dysgu o dan arweiniad yr Undebau yn rhan allweddol o ‘Raglen Lywodraethu’  Llywodraeth Cymru. Credwn y gall dysgu newid bywydau pobl a thrwy wella’r sgiliau yng Nghymru ar gyfer swyddi credwn y gall, yn y pen draw, arwain at Gymru ffyniannus a hyderus.

Nod WULF yw annog a chynorthwyo dysgu yn y gweithle ac mae hefyd yn cydnabod rôl bwysig yr Undebau Llafur yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr er mwyn gwella sgiliau’r gweithlu.

Mae unrhyw Undeb Llafur ardystiedig sydd ag aelodau yng Nghymru, p’un ai a yw’n gysylltiedig â Chyngres yr Undebau Llafur ai peidio, yn gymwys i wneud cais am arian o’r Gronfa.

Mae Prosbectws newydd Cronfa Ddysgu Undebau Cymru yn gwahodd Undebau Llafur i gyflwyno prosiectau a fydd yn rhoi cychwyn ar ddysgu, yn ogystal â’i ddatblygu a’i gynnal. Caiff hynny ei wneud drwy wella sgiliau’r gweithlu drwy gefnogi gweithgareddau dysgu sy’n cael eu harwain gan yr undebau llafur, mewn partneriaeth â chyflogwyr ac eraill, gan ganolbwyntio ar fynd i’r afael â’r problemau o ran sgiliau hanfodol yn y gweithlu a sicrhau bod pobl yn mynd eu blaen i ymuno â rhaglenni dysgu prif ffrwd megis Sgiliau Hanfodol yn y Gweithle.

Dylai’r prosiectau helpu pobl hefyd i herio eu hunain a chyfrannu i’r graddau ag y bo’n bosibl i ddyfodol Cymru.

Wales TUC ULR Conference, Casnewydd 2011

Mae Undebau Llafur, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, TUC Cymru, Llywodraeth Cymru ac eraill wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd trwy WULF i helpu llawer o unigolion i drawsnewid eu bywydau.  

Mae'n gyfrifol am gynyddu’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ac yn cymryd dysgu i rannau o'r gweithlu na all eraill eu cyrraedd. Hyd yma mae’r Gronfa wedi cynorthwyo 166 o brosiectau arloesol llawn dychymyg gyda swm o bron i £13m gan Lywodraeth Cymru.

Bydd pob cais a dderbynnir yn cael ei asesu gan Banel Asesu Annibynnol yn erbyn y meini prawf a nodwyd yn y Prosbectws. Gellir lawrlwytho’r Prosbectws o’r ddolen isod a’r ffurflenni cais hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwasanaethau Dysgu TUC Cymru.