Skip to content

Sgiliau Twf Cymru

Dolenni perthnasol

Cyngor sgiliau am ddim i'ch Fusnesau/Sefydliadau
Mae cynllun Sgiliau Twf Cymru yn helpu cwmnïau sy’n bwriadu ehangu eu gweithlu ac sydd angen cyllid ar gyfer cael hyfforddiant i wneud hynny.

Y nod yw helpu 200 o gwmnïau i greu mwy na 3,000 o swyddi dros gyfnod o dair blynedd.

I fod yn gymwys am gymorth, rhaid i gwmnïau ddangos bod ganddynt gynllun twf dichonadwy a fydd yn arwain at greu swyddi yn eu cwmnïau. Gallai’r cynllun gynnwys marchnad newydd, cynnyrch newydd, gwasanaethau newydd, contractau newydd neu fuddsoddiadau arfaethedig.

Bydd cwmnïau cymeradwy yn gallu cael hyd at £2,500 fesul unigolyn, ar gyfartaledd, i’w ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant a fydd yn gymorth uniongyrchol ar gyfer ysgogi twf.

Mae’n ofynnol hefyd, o dan y cynllun hwn, i ddilyn rhaglenni hyfforddiant neu fodylau achrededig sy’n arwain at ennill cymhwyster. Mae’r rhain yn cynnwys Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Technegau Gwella Busnes a chymwysterau galwedigaethol eraill sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol ar lefel 2 neu uwch (mae TGAU, gradd A*-C yn cyfateb i lefel 2 a Safon Uwch ac UG yn cyfateb i lefel 3). Mae hyfforddiant sy’n arwain at gyflawni safonau diwydiannol sy’n cael eu cydnabod yn eang hefyd yn dderbyniol.

Bydd pob cwmni sy’n manteisio ar Sgiliau Twf Cymru yn cael cefnogaeth Cynghorydd Datblygu Adnoddau Dynol. Bydd y cynghorydd yn eu helpu i ddod o hyd i hyfforddiant o’r ansawdd gorau ac sy’n cynnig y gwerth gorau am arian. Byddant yn helpu’r cwmni i ddatblygu cynllun hyfforddi, gwerthuso ansawdd ac effaith yr hyfforddiant a roddir, ac i gynnal adolygiad o’r manteision y gall y cwmni ddisgwyl eu gweld yn sgil cymryd rhan yn Sgiliau Twf Cymru, a’r effaith y bydd y cynllun yn ei chael.  

Bydd cwmnïau yn cael eu gwahodd i wneud cais am gymorth gan y tîm Sgiliau Twf Cymru a fydd yn sicrhau bod cwmnïau priodol yn cael eu henwi.

Bydd cwmnïau yn cael cefnogaeth gan y cynllun am 12 mis. Mae’n bosibl y bydd swyddi eraill hefyd yn cael eu creu dros gyfnod o 2 flynedd o ddyddiad y cais.

Os oes diddordeb gennych wneud cais i gymryd rhan yn Sgiliau Twf Cymru, ffoniwch ein Tîm Sgiliau Busnes. Byddant yn adolygu pa mor gymwys yw eich cwmni i gymryd rhan ac yn eich cynghori am y math o raglen sydd fwyaf addas at eich dibenion chi.

Rhif ffôn y Tîm Sgiliau Busnes: 0845 60 661 60

Ariennir rhan o'r prosiect hwn yn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru logo