Skip to content

Y Sgwrs Go Iawn

Dolenni perthnasol

Mae'r adran hon yn disgrifio sut yr ydym yn cefnogi’r rhaglen Prentisiaethau yng Nghymru.
Rhaglen ddysgu newydd yw Hyfforddeiaeth ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed yng Nghymru.
Mae £25 miliwn o gyllid Ewropeaidd wedi’i gymeradwyo i gynnal rhaglen Twf Swyddi Cymru.
Mae’r digwyddiadau yn tynnu ynghyd bobl ifanc, arweinwyr busnes a rhanddeiliaid eraill i drafod materion penodol.

Y nod yw dod i ddeall yn well beth yw barn ein gilydd ar wahanol faterion polisi.

Mae’r digwyddiadau yn hynod ryngweithiol a diddorol, gyda chwestiynau a thrafodaethau o amgylch y bwrdd, dan ofal hwyluswyr. Mae’n hollbwysig ein bod yn cael cymysgedd briodol o bobl yn y digwyddiad, er mwyn cael barn gytbwys gan bob rhanddeiliad.

Cynhelir Y Sgwrs Go Iawn nesaf:

Ddydd Iau, 3 Mawrth 2016, Venue Cymru, LLandudno

Pwnc trafod: Prentisiaeth i bobl ifanc - cydraddoldeb ac amrywiaeth

Nifer penodol o leoedd sydd ar gael. Er mwyn sicrhau na chewch eich siomi, archebwch eich lle nawr drwy ein ffurflen archebu ar-lein neu cysylltwch â thîm y digwyddiad ar realconversation@wales.gsi.gov.uk

Digwyddiad 3 Mawrth 2016

Y Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid yw ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gan bobl ifanc ledled Cymru sgiliau ac agweddau entrepreneuraidd i’w helpu i gyflawni eu potensial, beth bynnag yw’r dewisiadau a wnânt yn eu gyrfa yn y dyfodol.

Rydym am ddeall agweddau pobl ifanc at entrepreneuriaeth a’r gwerth maen nhw’n ei roi arni, a sut gall eu haddysg helpu i ddatblygu sgiliau. Rydym am ystyried eu huchelgais o ran busnes a deall yr hyn a allai eu rhwystro rhag dechrau busnes.

Yn ystod y sesiwn, byddwn hefyd yn ystyried safbwyntiau cyflogwyr ac entrepreneuriaid o ran gweithio gyda phobl ifanc er mwyn datblygu busnes yng Nghymru.

Prif amcanion y digwyddiad:

  • ystyried agweddau pobl ifanc at entrepreneuriaeth a’u dealltwriaeth ohoni
  • ystyried pa mor berthnasol yw sgiliau entrepreneuraidd i fywyd (nid dim ond i ddechrau busnes)
  • cysylltiad â datblygu sgiliau a rôl addysg
  • deall yr hyn a allai rwystro pobl ifanc rhag dechrau busnes a herio syniadau
  • edrych ar yr anghysondeb rhwng uchelgais o ran entrepreneuriaeth a niferoedd dechrau busnes is
  • gwella dealltwriaeth o’r cyfleoedd a’r cymorth sydd ar gael.

I bobl ifanc (14-25 oed)

Young person at eventMae’r digwyddiad hwn yn gyfle i bobl ifanc gael cwrdd â chyflogwyr ac entrepreneuriaid a chael eu hysbrydoli drwy glywed am eu llwyddiant nhw. Mae hefyd yn gyfle i bobl ifanc gael siarad â’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn y maes a siarad yn onest am eu dealltwriaeth nhw o entrepreneuriaeth, a’r hyn a allai eu rhwystro rhag dechrau busnes.

I gyflogwyr ac entrepreneuriaid

Employer at eventMae’r digwyddiad hwn yn gyfle gwych ichi helpu i godi ymwybyddiaeth o sgiliau entrepreneuraidd ac ysbrydoli pobl ifanc drwy eich profiad eich hun. Cewch gipolwg hefyd ar ddealltwriaeth pobl ifanc o entrepreneuriaeth a’r materion maen nhw’n eu hwynebu, a chewch gyfle i rwydweithio gydag eraill a’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau polisi.

I weithwyr proffesiynol eraill

Advisor at eventMae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bobl ifanc ledled Cymru sgiliau ac agweddau entrepreneuraidd fel y gallant gyflawni eu potensial, beth bynnag yw’r dewisiadau a wnânt yn eu bywydau gwaith. Mae gennym rai llefydd hefyd ar gyfer pobl broffesiynol eraill sydd â diddordeb yn yr agenda; rhoddir blaenoriaeth i’r rheini sy’n dod â grwpiau o bobl ifanc gyda nhw neu a all hwyluso’r broses o ymgysylltu â chyflogwyr.

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn cefnogi pobl ifanc ym maes menter, neu os ydych eisoes yn gwneud hynny, rydym yn awyddus ichi gysylltu.

 

Dilynwch ni ar-lein

Dilynwch a chyfrannwch ar-lein drwy twitter a/neu facebook.

Gallwch hefyd gysylltu â ni i rannu eich barn, cwestiynau a phrofiadau drwy anfon neges e-bostio RealConversation@wales.gsi.gov.uk 

Caiff digwyddiadau’r Sgwrs Go Iawn eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop logo