Skip to content

Y Sgwrs Go Iawn

Dolenni perthnasol

Mae'r adran hon yn disgrifio sut yr ydym yn cefnogi’r rhaglen Prentisiaethau yng Nghymru.
Rhaglen ddysgu newydd yw Hyfforddeiaeth ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed yng Nghymru.
Mae £25 miliwn o gyllid Ewropeaidd wedi’i gymeradwyo i gynnal rhaglen Twf Swyddi Cymru.
Nod digwyddiadau’r Sgwrs Go Iawn yw creu cyfrwng ar gyfer cael gwell dialog gyda phobl a chreu cyd-ddealltwriaeth o’r sialensiau yr ydym yn eu hwynebu yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni’r dyddiau hyn.

Mae’r digwyddiadau yn hynod ryngweithiol a diddorol, gyda chwestiynau a thrafodaethau o amgylch y bwrdd, dan ofal hwyluswyr. Mae’n hollbwysig ein bod yn cael cymysgedd briodol o bobl yn y digwyddiad, er mwyn cael barn gytbwys gan bob rhanddeiliad.

Cynhelir Y Sgwrs Go Iawn nesaf:

Ddydd Iau, 19 Mawrth 2015, Venue Cymru, Llandudno

Pwnc trafod: Prentisiaeth i bobl ifanc - cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Nifer penodol o leoedd sydd ar gael. Er mwyn sicrhau na chewch eich siomi, archebwch eich lle nawr drwy ein ffurflen archebu ar-lein neu cysylltwch â thîm y digwyddiad ar realconversation@wales.gsi.gov.uk

Pwy ddylai yn rhan o hyn

Rydym yn awyddus i weld y Sgwrs Go Iawn yn cynnwys pawb, a pho fwyaf o bobl a fydd yn ymuno â ni, ehangaf a gorau fydd y sgwrs.

I bobl ifanc

Young person at eventY Sgwrs Go Iawn yw eich cyfle i siarad wyneb yn wyneb â phobl sy’n gwneud penderfyniadau, gan ddisgrifio’n agored i ni yr anawsterau yr ydych wedi’u hwynebu wrth geisio ymuno â Rhaglenni Prentisiaethau. Hoffem glywed yn arbennig gan bobl ifanc o grwpiau du ac ethnig, a phobl ifanc ag anableddau, am eu profiadau o’r Rhaglen Brentisiaethau.

Cyflogwyr

Employer at eventMae’r digwyddiad yn gyfle gwych i gyflogwyr feincnodi eu harferion presennol o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth. Dewch i glywed drosoch eich hun beth sydd gan bobl ifanc i’w ddweud am y rhwystrau sy’n eu hwynebu, a byddwch hefyd yn cael y cyfle i rannu eich profiadau a’ch pryderon eich hunain. Gall cyflogwyr hefyd fanteisio ar gyfle i rwydweithio â gyflogwyr eraill a phobl sy’n gwneud penderfyniadau polisi.

I weithwyr proffesiynol eraill

Advisor at eventHoffem glywed am brofiadau grwpiau dysgu penodol sydd wedi profi rhwystrau o ran ymgysylltu a chymryd rhan, a thrafod sut y gallwn ni fynd ati gyda’n gilydd i oresgyn unrhyw rwystrau.

 

Dilynwch ni ar-lein

Dilynwch a chyfrannwch ar-lein drwy twitter a/neu facebook.

Gallwch hefyd gysylltu â ni i rannu eich barn, cwestiynau a phrofiadau drwy anfon neges e-bostio RealConversation@wales.gsi.gov.uk 

Caiff digwyddiadau’r Sgwrs Go Iawn eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop logo