Skip to content

Y Sgwrs Go Iawn

Dolenni perthnasol

Mae'r adran hon yn disgrifio sut yr ydym yn cefnogi’r rhaglen Prentisiaethau yng Nghymru.
Rhaglen ddysgu newydd yw Hyfforddeiaeth ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed yng Nghymru.
Mae £25 miliwn o gyllid Ewropeaidd wedi’i gymeradwyo i gynnal rhaglen Twf Swyddi Cymru.
Mae’r digwyddiadau yn tynnu ynghyd bobl ifanc, arweinwyr busnes a rhanddeiliaid eraill i drafod materion penodol.

Y nod yw dod i ddeall yn well beth yw barn ein gilydd ar wahanol faterion polisi.

Mae’r digwyddiadau yn hynod ryngweithiol a diddorol, gyda chwestiynau a thrafodaethau o amgylch y bwrdd, dan ofal hwyluswyr. Mae’n hollbwysig ein bod yn cael cymysgedd briodol o bobl yn y digwyddiad, er mwyn cael barn gytbwys gan bob rhanddeiliad.

Cynhelir Y Sgwrs Go Iawn nesaf:

Ddydd Iau, 29 Medi 2016, Caerdydd

Pwnc trafod: Y Gymraeg: Sut mae’n gweithio ichi?

Nifer penodol o leoedd sydd ar gael. Er mwyn sicrhau na chewch eich siomi, archebwch eich lle nawr drwy ein ffurflen archebu ar-lein neu cysylltwch â thîm y digwyddiad ar realconversation@wales.gsi.gov.uk

Am y digwyddiad

Rydym yn gwahodd Cyflogwyr, pobl ifanc a phobl broffesiynol eraill i gymryd rhan yn ein Sgwrs Go Iawn nesaf.  Rydym am ystyried y manteision a’r cyfleoedd a ddaw i bobl o ddefnyddio’r Gymraeg ym myd gwaith ac edrych sut mae trechu unrhyw rwystrau, y rhai go iawn a’r rhai dychmygol.

Trwy rannu’ch gwybodaeth a’ch pryderon gyda llunwyr polisïau, byddwch yn helpu i gefnogi a llywio gweledigaeth Llywodraeth Cymru i gael un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, gan sicrhau bod gan weithlu Cymru’r sgiliau a’r agweddau i’w helpu i wireddu’u potensial, pa bynnag yrfa sy’n mynd â’u bryd.

I bobl ifanc (14-25 oed)Young person at event

Mae’r digwyddiad yn gyfle gwych i bobl ifanc gwrdd â chyflogwyr ac arweinwyr busnes lleol i drafod y cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg i gael gwaith.  Bydd yn gyfle hefyd i bobl ifanc siarad yn

uniongyrchol â llunwyr polisïau i ddeall beth mae cyflogwyr yn ei ddisgwyl gan bobl ifanc a pha sgiliau iaith y maen nhw’n chwilio amdanyn nhw i helpu eu busnesau i lwyddo.

Ar gyfer cyflogwyr

P’un a ydych yn defnyddio’r Gymraeg fel rhan pob dydd o’ch busnes neu beidio, bydd hwn yn gyfle gwych ichi esbonio sut mae’r Gymraeg yn cael ei defnyddio ym myd gwaith a sut mae wedi effeithio ar eich busnesEmployer at event chi.  Cewch weld hefyd ba rwystrau sy’n wynebu pobl ifanc ac effaith y rhwystrau hynny ar eu gyrfaoedd.

I weithwyr proffesiynol eraill

Rydym am wneud yn siŵr bod pobl ifanc o bob rhan o Gymru yn meddu ar y sgiliau a’r agweddau iawn iddyn nhw allu gwireddu’u potensial, pa drywydd gwaith bynnag y penderfynan nhw ei ddilyn.
Dim ond ychydig o leoedd sydd gennym ar gyfer pobl broffesiynol eraill sydd â diddordeb yn yr agenda hon; rhoddir blaenoriaeth i’r rheini all ddod â grwpiau o bobl ifanc gyda nhw neu a all sbarduno cyflogwyr i gyfrannu. Advisor at event

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni.

 

Dilynwch ni ar-lein

Dilynwch a chyfrannwch ar-lein drwy twitter a/neu facebook.

Gallwch hefyd gysylltu â ni i rannu eich barn, cwestiynau a phrofiadau drwy anfon neges e-bostio RealConversation@wales.gsi.gov.uk 

Caiff digwyddiadau’r Sgwrs Go Iawn eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop logo