Skip to content

Cynllun Gweithredu Diswyddiadau

Logo ReAct.

Mae ReAct yn helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan ddiswyddo ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr di-waith.

ReAct i Unigolion

Pwy sy'n gymwys?

Mae cymorth o dan becyn cymorth ReAct  ar gael i’r unigolion canlynol:

 • unigolion sydd wedi cael eu gwneud yn ddi-waith yn ystod y chwe mis diwethaf oherwydd diswyddiad, unigolion sydd ar hyn o bryd yn ddi-waith ac sydd heb fod mewn swydd barhaol am chwe wythnos neu fwy ers cael eu diswyddo
 • unigolion sydd o dan rybudd diswyddo
 • unigolion sydd heb ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant sy’n cael ei ariannu gan sefydliad cyhoeddus ers cael eu diswyddo, gan gynnwys y gyfres o raglenni dysgu seiliedig ar waith.

Beth sydd gan ReAct i'w gynnig?

Mae tair elfen i gynllun ReAct:

 • cymorth gyda recriwtio a hyfforddiant
 • grant hyfforddiant galwedigaethol - dewisol
 • grant cymorth ychwanegol - dewisol

Mae cymorth ar gael i ymgeiswyr cymwys fel eu bod yn gallu cynyddu eu sgiliau a goresgyn unrhyw rwystrau sy’n eu hatal rhag dysgu neu ddychwelyd i’r gwaith.  Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn rhoi’r cyfle gorau posibl iddynt ddod o hyd i swydd newydd, bydd Gyrfa Cymru (dolenni allanol) yn asesu anghenion hyfforddiant pob un o’r ymgeiswyr. Hefyd, bydd Gyrfa Cymru yn rhoi cyngor i unigolion ar gyrsiau hyfforddi addas sy’n cael eu cynnal mewn lleoliad sy’n gyfleus iddynt.

Mae’r cymorth ariannol canlynol ar gael i gynorthwyo gyda’r rhan hon o’r pecyn cymorth:

 • telir yr holl gostau hyfforddiant sy’n gysylltiedig â dysgu sgiliau newydd (hyd at gyfanswm o £1,500)
 • mae modd cael cymorth i dalu costau teithio i gyrsiau hyfforddiant
 • telir costau llety dros nos, lle bo hynny’n briodol
 • cynigir cymorth i dalu costau gofal plant i bobl sy’n mynychu hyfforddiant (yn amodol ar gyfyngiadau a thelerau)
 • mae modd cael cymorth i dalu am offer arbennig sy’n angenrheidiol er mwyn ymgymryd â’r hyfforddiant

ReAct i Gyflogwyr

Recriwtio?

Mae dau becyn ar gael i chi os ydych chi’n rhoi swydd i rywun sydd wedi’i ddiswyddo:

 • mae Cefnogaeth Recriwtio i’r Cyflogwr, yn talu cyflogwyr sy’n penodi unigolion gafodd eu diswyddo yn y chwe mis diwethaf. Mae’r pecyn hwn yn cynnig hyd at £3,000 sy’n cael ei dalu mewn pedwar rhandaliad fel cyfraniad at gostau cyflog
 • mae Cefnogaeth Hyfforddi’r Cyflogwr yn gronfa ddewisol ar wahân sy’n cynnig hyd at £1,000 i gyflogwr ei ddefnyddio i dalu costau hyfforddiant sy’n berthnasol i swydd y sawl y mae wedi’i benodi.

Caiff y cyflogwr ddewis a yw am ymgeisio am Cefnogaeth gyda Recriwtio ar ei ben ei hun neu am Gefnogaeth gyda Recriwtio a Hyfforddi. Nid yw’n bosibl i chi gael Cefnogaeth Hyfforddi oni bai eich bod yn cael Cefnogaeth Recriwtio hefyd.

Pwy sy’n gymwys i gael cymorth?

Mae’r Gefnogaeth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr ar gael i’ch busnes os yw’r unigolyn yr ydych chi am ei benodi naill ai wedi cael rhybudd diswyddo ffurfiol neu’n ddi-waith am ei fod wedi’i ddiswyddo yn y chwe mis diwethaf. Rhaid i’r unigolyn fod yn byw yng Nghymru ar yr adeg pan ddaeth yn gymwys am y tro cyntaf ar gyfer cynllun ReAct.

Bydd unigolion sy’n gweithio 25 awr yr wythnos neu fwy yn gymwys i gael cymhorthdal cyflog llawn, a bydd y rheini sy’n cael eu cyflogi am 16 - 24 awr wythnos yn gymwys i gael cymhorthdal cyflog sy’n cyfateb i 50% o’r gyfradd amser llawn. Nid yw’r rheini sy’n cael eu cyflogi am lai nag 16 o oriau’r wythnos yn gymwys i gael cymhorthdal cyflog.

Mae Gefnogaeth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr ar gael os:

 • yw eich busnes yn ehangu ac mae’r swydd yn newydd
 • rydych yn gallu cyfiawnhau penodi rhywun i swydd wag
 • nad yw un o gyfarwyddwyr eich busnes hefyd yn gyfarwyddwr ar y cwmni a ddiswyddodd y person yr ydych chi am ei benodi
 • mae’r swydd am o leiaf 16 awr yr wythnos
 • disgwylir i’r swydd bara am o leiaf 12 mis
 • Nid yw’r swydd yn cael cymorth ariannol o unrhyw gronfa gyhoeddus na Chronfa Ewropeaidd arall
 • nid yw eich busnes wedi cyrraedd y trothwy ‘de minimis’ o dan y rheolau Cymorth Gwladwriaethol.

Pwysig: Byddwn yn gwrthod cais ar gyfer unigolion a allai fod yn gymwys fel arall, os yw’r unigolyn hwnnw:

 • wedi dechrau gweithio i chi cyn i’ch cais o dan gynllun ReAct gael ei gymeradwyo
 • wedi cael ei gyflogi mewn swydd o unrhyw fath yn ddi-dor am chwe wythnos neu fwy yn y chwe mis cyn gwneud y cais
 • wedi mynychu unrhyw hyfforddiant a ariennir gan arian cyhoeddus, gan gynnwys rhaglenni dysgu seiliedig ar waith, ers iddo gael ei ddiswyddo.

Mwy o wybodaeth

Mae modd ichi gael rhagor o wybodaeth am ReAct un ai gan dîm Cyflawni Sgiliau yn Abertawe ar 01792 765888 neu at skillsdeliveryenquiries@wales.gsi.gov.uk neu drwy gysylltu â Gyrfa Cymru ar 0800 028 4844.