Skip to content

Cymorth cyflogadwyedd

Dolenni perthnasol

Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
Rydym am greu Cymru sy'n iach ac egnïol, yn ffyniannus a diogel, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, ac yn unedig a chysylltiedig.
Mae ein Rhaglen Lywodraethu, ‘Symud Cymru Ymlaen’, yn cynnwys ymrwymiad i ail-lunio cefnogaeth cyflogadwyedd i unigolion sy’n barod am swyddi a’r rheini sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.

Amlinellwyd y cynlluniau i gyflawni’r ymrwymiad hwn mewn Datganiad Llafar (dolen allanol) gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ar 11 Gorffennaf.

Nid swyddi a sgiliau yn unig sy’n bwysig yng nghyswllt cyflogadwyedd, mae’n ymwneud â chael pob agwedd ar y Llywodraeth – addysg, iechyd, tai, cymunedau, trafnidiaeth, ardaloedd gwledig, gofal plant, datblygiad rhanbarthol – i weithio gyda’i gilydd i roi cymorth i bobl sicrhau cyflogadwyedd cynaliadwy.

Er mwyn cyflawni'r ymrwymiad hwn, mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd a fydd yn cysylltu ag amrywiaeth o bolisïau eraill ledled y sefydliad er mwyn sicrhau bod dull mwy integredig ar waith yng nghyswllt cyflogadwyedd; un sy’n mynd ati’n well i ddiwallu anghenion pobl a busnesau Cymru.

Bydd y cynllun yn cael ei ddatblygu gan Fwrdd Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys uwch-swyddogion. Sefydlwyd y bwrdd gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth er mwyn sicrhau dull llawer mwy integredig.

Er mwyn goruchwylio’r gwaith hwn, rydym wedi sefydlu Grŵp Gweithio Gweinidogol ar gyfer Cyflogadwyedd. Caiff y grŵp ei gadeirio gan y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

Bydd y Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd yn cynnwys cynnig cyflogadwyedd newydd o'r enw Cymru’n Gweithio a fydd yn sail iddo.

Bydd Cymru’n Gweithio’n cefnogi oedolion a pobl ifanc o mis Ebrill 2019. Bydd yn disodli ein cyfres bresennol o raglenni: ReAct, Twf Swyddi Cymru, Hyfforddeiaethau a’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd.

Rydym yn croesawu eich barn am ein dull o ddarparu cymorth cyflogadwyedd. Os oes gennych unrhyw sylwadau, anfonwch nhw at Employability@wales.gsi.gov.uk