Skip to content

Prentisiaethau

Dolenni perthnasol

Mae’r ffigurau diweddaraf ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru wedi dangos cynnydd dramatig yn nifer y bobl sy’n dechrau prentisiaeth.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae prentisiaethau yng Nghymru yn ffordd o ennill cyflog a gweithio ochr yn ochr â staff profiadol er mwyn dysgu’r sgiliau penodol sy’n berthnasol i’r gwaith hwnnw.

Bydd y prentis hefyd yn cael hyfforddiant gan ddarparwr hyfforddiant sy’n rhan o’r bartneriaeth, a bydd yn gweithio tuag at ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Y prentis

Caiff unrhyw un dros 16 oed nad yw mewn addysg amser llawn, ac sy’n byw yng Nghymru, wneud cais i fod yn brentis. Mae prentisiaeth yn gyfle i ddysgu sgiliau ac ennill gwybodaeth sy’n benodol i waith arbennig, yn ogystal ag ennill cymwysterau proffesiynol. Byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster seiliedig ar waith ar Lefel 2 o leiaf o dan y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau.

Byddwch yn gwneud gwaith go iawn i gyflogwr go iawn,  a byddwch yn cael targedau i’w cyflawni. Bob hyn a hyn, bydd rhywun yn cysylltu i wneud yn siŵr eich bod yn datblygu yn eich gwaith ac yn cael digon o gefnogaeth gan eich cyflogwr.

Byddwch yn cael cyflog rheolaidd, gwyliau gyda thâl a’r un buddion â gweithwyr eraill. Bydd eich cyflog yn cynyddu wrth i’ch sgiliau ddatblygu. Mae’n bosibl y cewch arian ychwanegol i brynu llyfrau hanfodol, dillad neu offer, neu gymorth i’ch helpu gydag anabledd.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am brentisiaeth, ewch i adran Beth yw Prentisiaeth? (dolen allanol) ar wefan Gyrfa Cymru.

Y cyflogwr

Mae unrhyw fusnes yng Nghymru, waeth beth yw ei faint neu ei sector, yn cael recriwtio prentis drwy’r Rhaglen Prentisiaethau. Caiff unigolion o bob oed ymgymryd â phrentisiaeth, felly cewch gyflogi rhywun sy’n dechrau yn ei swydd gyntaf, neu hyfforddi rhywun sydd eisoes yn gweithio ichi. Mae cymorth ar gael tuag at y costau hyfforddi ac asesu.

Mae pob prentisiaeth yn cynnwys:

  • cymhwyster sgiliau priodol hyd at o leiaf Lefel 2 o dan y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau
  • cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, ee cyfathrebu, cymhwyso rhif a’r dewis o wneud Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
  • cymhwyster technegol megis BTEC neu City & Guilds (fel sy’n berthnasol i’r Brentisiaeth)
  • cymwysterau neu ofynion eraill fel sy’n briodol ar gyfer y gwaith dan sylw.

Chi’r cyflogwr fydd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o’r hyfforddiant, er y byddwch yn gweithio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy a fydd yn rheoli’r rhaglen hyfforddi ac asesu a ddilynir gan y prentis.

Gallwch glywed gan gyflogwyr sut mae prentisiaethau o fudd iddyn nhw.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i recriwtio prentis, ewch i’r adran Prentisiaethau (dolen allanol) ar wefan Gyrfa Cymru.

Mae’r Rhaglen Prentisiaethau’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru logo