Skip to content

Prentisiaethau

Dolenni perthnasol

Mae dysgu seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i weithwyr newydd ddysgu sgiliau hanfodol wrth weithio.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae prentisiaethau yng Nghymru yn ffordd o ennill cyflog a gweithio ochr yn ochr â staff profiadol er mwyn dysgu’r sgiliau penodol sy’n berthnasol i’r gwaith hwnnw.

Bydd y prentis hefyd yn cael hyfforddiant gan ddarparwr hyfforddiant sy’n rhan o’r bartneriaeth, a bydd yn gweithio tuag at ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Y prentis

Caiff unrhyw un dros 16 oed nad yw mewn addysg amser llawn, ac sy’n byw yng Nghymru, wneud cais i fod yn brentis. Mae prentisiaeth yn gyfle i ddysgu sgiliau ac ennill gwybodaeth sy’n benodol i waith arbennig, yn ogystal ag ennill cymwysterau proffesiynol. Byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster seiliedig ar waith ar Lefel 2 o leiaf o dan y Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru.

Byddwch yn gwneud gwaith go iawn i gyflogwr go iawn,  a byddwch yn cael targedau i’w cyflawni. Bob hyn a hyn, bydd rhywun yn cysylltu i wneud yn siŵr eich bod yn datblygu yn eich gwaith ac yn cael digon o gefnogaeth gan eich cyflogwr.

Byddwch yn cael cyflog rheolaidd, gwyliau gyda thâl a’r un buddion â gweithwyr eraill. Bydd eich cyflog yn cynyddu wrth i’ch sgiliau ddatblygu. Mae’n bosibl y cewch arian ychwanegol i brynu llyfrau hanfodol, dillad neu offer, neu gymorth i’ch helpu gydag anabledd.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am brentisiaeth, ewch i adran Beth yw Prentisiaeth? (dolen allanol) ar wefan Gyrfa Cymru.

Y cyflogwr

Mae unrhyw fusnes yng Nghymru, waeth beth yw ei faint neu ei sector, yn cael recriwtio prentis drwy’r Rhaglen Prentisiaethau. Caiff unigolion o bob oed ymgymryd â phrentisiaeth, felly cewch gyflogi rhywun sy’n dechrau yn ei swydd gyntaf, neu hyfforddi rhywun sydd eisoes yn gweithio ichi. Mae cymorth ar gael tuag at y costau hyfforddi ac asesu.

Mae pob prentisiaeth yn cynnwys:

  • cymhwyster sgiliau priodol hyd at o leiaf Lefel 2 o dan y Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru
  • cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, ee cyfathrebu, cymhwyso rhif a’r dewis o wneud Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
  • cymhwyster gwybodaeth dechnegol (fel sy’n berthnasol i’r Brentisiaeth)
  • cymwysterau neu ofynion eraill fel sy’n briodol ar gyfer y gwaith dan sylw.

Chi’r cyflogwr fydd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o’r hyfforddiant, er y byddwch yn gweithio gyda darparwr hyfforddiant cymeradwy a fydd yn rheoli’r rhaglen hyfforddi ac asesu a ddilynir gan y prentis.

Gallwch glywed gan gyflogwyr sut mae prentisiaethau o fudd iddyn nhw.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i recriwtio prentis, ewch i’r adran Prentisiaethau (dolen allanol) ar wefan Busnes Cymru neu i gofrestru eich diddordeb mewn prentisiaethau, gallwch gwblhau ein ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.

Fel arall, gallwch gysylltu â Darparwr Hyfforddiant dan gontract all ddarparu fframwaith Prentisiaethau yn eich ardal – gweler isod am ragor o wybodaeth.

Treth gyflogaeth gan Lywodraeth y DU yw’r Ardoll Prentisiaethau, am ragor o wybodaeth ewch i Busnes Cymru.

Mae’r Rhaglen Prentisiaethau’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.