Skip to content

Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion

Dolenni perthnasol

Nod Llywodraeth Cynulliad Cymru yw sicrhau bod darpariaeth gynghori ar gael i bob disgybl ysgol, gan roi’r sicrwydd iddynt y bydd eu hanghenion yn cael y sylw priodol.

Un o argymhellion Adroddiad Ymchwiliad Clywch Comisiynydd Plant Cymru oedd datblygu gwasanaeth cwnsela cyffredinol mewn ysgolion i holl blant a phobl ifanc Cymru.

Mae hefyd yn un o’r prif gamau (2.35) a nodwyd yn y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Plant, Pobl Ifanc a’r Gwasanaethau Mamolaeth yng Nghymru.

Defnyddir y term ‘cwnsela’ i ddisgrifio amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys gwrando a chymorth o fathau eraill i blant a phobl ifanc. Ein nod yw cynnig cwnsela i bob disgybl ysgol, gan sicrhau bod yna rywun iddynt droi ato os oes angen cymorth neu gefnogaeth arnynt.

Mae’r dystiolaeth yn dangos y gall gwasanaeth cwnsela sy’n cynnig cymorth mewn strategaeth ysgol gyffredinol fod yn dra effeithiol wrth hyrwyddo lles pobl ifanc.

Dylai gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion fod yn annibynnol, yn ddiogel, yn hawdd eu defnyddio ac o safon uchel. Dylent roi’r lle canolog i’r dysgwr a cheisio ymateb i amrywiaeth y materion a’r heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu.

Dylai gwasanaethau cwnsela fod yn dderbyniol a dylai fod yn hawdd i bobl ifanc ofyn amdanynt pan fyddant wedi’u hypsetio, yn poeni, yn teimlo’n gymysglyd neu’n ofnus.