Skip to content

Casglu gwybodaeth a data

Dolenni perthnasol

Mae gwefan newydd arloesol wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru heddiw, ac ynddi geir gwybodaeth ystadegol am bob un ysgol a gynhelir yng Nghymru

Mae casglu gwybodaeth a data yn hanfodol i adeiladu darlun o’r ysgolion yng Nghymru ac yn rhoi iddynt yr offer ar gyfer hunanwerthuso a gwella. Defnyddir yr wybodaeth a gesglir at amrywiaeth o ddibenion.

We gather data on elements of school life such as attendance levels, the number  of pupils eligible for free school meals,the number of teachers and pupils’ results at GCSE and A level.

One of the principles of our information and data collection is that data will only be requested and stored if it will be useful. This data is used to help develop our policies, to help to improve schools and to publish reports for schools, teachers, governors and parents.

Rydym yn casglu data ar elfennau o fywyd ysgol fel lefelau presenoldeb, nifer y disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim, nifer athrawon a chanlyniadau disgyblion mewn arholiadau TGAU a Safon Uwch.

Un o’n hegwyddorion wrth gasglu gwybodaeth a data yw ein bod yn gofyn am ddata a’i storio dim ond os yw’n ddefnyddiol. Caiff y data hwn ei ddefnyddio i helpu i ddatblygu ein polisïau, helpu i wella ysgolion a chyhoeddi adroddiadau i ysgolion, athrawon, llywodraethwyr a rhieni.