Skip to content

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Prif nod y system yw pennu'r ysgolion y mae angen y gefnogaeth fwyaf arnynt.

Mae'r system yn sicrhau y gallwn fynd ati, mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a chonsortia, i gefnogi a neilltuo er mwyn gwella ein system ysgolion, ac, o ganlyniad, godi safonau a pherfformiad yng Nghymru.

Diben y system yw darparu cefnogaeth ac annog gwella ar y cyd Drwy roi ysgolion mewn sefyllfa sy'n eu galluogi nhw i nodi'r ffactorau sy'n cyfrannu at eu cynnydd a'u llwyddiant ac i ddeall pa feysydd sy'n rhaid canolbwyntio arnyn nhw i sicrhau eu bod yn parhau i ddatblygu. Nid diben y system yw i gosod labeli na llunio tablau cynghrair moel.

Mae'r system yn seiliedig ar dri cham syml. Nid dim ond ffigurau fydd y sail. Mae'r arweinyddiaeth, yr addysgu a'r dysgu yn ein hysgolion hefyd yn cael eu hystyried.

  • Dyfarniad wedi'i seilio ar ddata yw cam un sy'n defnyddio set o fesuriadau perfformiad cymeradwy a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru.
  • Yng ngham dau, mae'r ysgolion yn hunanwerthuso eu capasiti i wella mewn perthynas ag arweinyddiaeth ac addysgu a dysgu. 
  • Yng ngham tri, caiff y ddau ddyfarniad eu hystyried ar y cyd i rannu'r ysgolion yn gategorïau lliw. Bydd hyn yn arwain at raglen o gefnogaeth, her ac ymyrraeth a fydd wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer pob ysgol. Bydd angen i'r awdurdod lleol a'r consortia rhanbarthol gytuno ar hyn.

Mae'r categori lliw ar gyfer cefnogaeth ar gael ar gyfer pob ysgol gynradd, ganol ac uwchradd ynghyd â'r terfynau meincnodi a gafodd eu defnyddio wrth gyfrifo'r grwpiau safonau.

System a gafodd ei chreu ar y cyd gan gonsortia addysg rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yw’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion.

Mae deilliannau llawn (dolen allanol) y system gategoreiddio ar gael ar wefan Fy Ysgol Lleol.

Fel rhan o'r Model Cenedlaethol cymeradwy ar gyfer Gweithio'n Rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol, consortia addysg rhanbarthol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi cydweithio er mwyn sicrhau dull cenedlaethol cyson o gategoreiddio ysgolion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch categoreiddio, cysylltwch â SMED1@cymru.gsi.gov.uk