Skip to content

System genedlaethol ar gyfer categoreiddio ysgolion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae categoreiddio yn dangos pa ysgolion y mae arnynt angen y cymorth a’r arweiniad mwyaf i wella, pa ysgolion sy’n perfformio’n dda ond a allai wneud hyd yn oed yn well, a pha ysgolion sydd eisoes yn effeithiol iawn ac a all helpu ysgolion eraill i berfformio’n well.

Mae’r system newydd yn disodli bandio ysgolion uwchradd ac yn cynnwys ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i gyflwyno system fandio ar gyfer ysgolion cynradd. Bydd y system yn sicrhau bod ysgolion yn derbyn y cymorth a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i gyflawni’r deilliannau gorau ar gyfer eu holl ddisgyblion.

Nid system sy’n llwyr seiliedig ar ddata yw’r system newydd hon. Mae’r arweinyddiaeth, yr addysgu a’r dysgu yn ein hysgolion hefyd yn cael eu hystyried. Mae’r system yn gwerthuso ac yn asesu ysgolion ac yn eu rhoi mewn categori o ran cefnogaeth ar sail yr wybodaeth ganlynol:

  • ystod o fesuriadau perfformiad
  • hunanwerthusiadau cadarn gan yr ysgol ar ei chapasiti i wella o ran arweinyddiaeth ac addysgu a dysgu
  • asesiadau o ddulliau hunanwerthuso’r ysgol gan gynghorwyr her yn y consortia rhanbarthol, a gymeradwyir gan yr awdurdod lleol.

Mae categori cefnogaeth pob ysgol gynradd, ganol ac uwchradd nawr ar gael ynghyd â’r terfynau meincnodi sydd wedi cael eu defnyddio wrth gyfrifo’r grwpiau safonau.

Mae deilliannau llawn (dolen allanol) y system gategoreiddio ar gael ar wefan Fy Ysgol Leol.

Fel rhan o’r Model Cenedlaethol cymeradwy ar gyfer Gweithio’n Rhanbarthol, rydym ni wedi cydweithio â llywodraeth leol, consortia rhanbarthol a Chymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru (CLlLC) er mwyn sicrhau dull cenedlaethol o gategoreiddio ysgolion.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am gategoreiddio yna cysylltwch â IMS@cymru.gsi.gov.uk.