Skip to content

Adolygiad o Addysg Heblaw yn yr Ysgol a Chynllun Gweithredu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn y ddogfen hon ceir darlun o'r gwaith a wnaed i adolygu ffynonellau gwybodaeth presennol ac i ddatblygu dull gweithredu a fydd yn sicrhau addysg heblaw yn yr ysgol ddigonol o safon uchel.

Yr egwyddor sydd wrth wraidd cynnal yr adolygiad hwn yw’r angen i sicrhau cyfleoedd cyfartal a hawl plant a phobl ifanc i gael addysg o safon uchel, lle bynnag y darperir yr addysg honno.

Yr egwyddorion oedd yn sail i'r Adolygiad oedd:

  • y dylem ddechrau â'r hyn fyddai'n gweithio orau yng nghyswllt pob unigolyn ifanc, gan ystyried gwahanol anghenion a barn pob unigolyn ac mewn ymgynghoriad â rhieni a gofalwyr; ac
  • y dylem sicrhau hawl addysgol graidd i bob unigolyn ifanc sy'n cael darpariaeth amgen.