Skip to content

Canllawiau Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion

Dolenni perthnasol

Mae’r canllawiau hyn yn ymdrin â chynnwys a chynorthwyo dysgwyr o oed ysgol gorfodol (er y bydd rhai elfennau yn gymwys i bob dysgwr).
Cerigyn wedi eu llwio
Mae’r canllawiau hyn yn ymdrin â chynnwys a chynorthwyo dysgwyr o oed ysgol gorfodol (er y bydd rhai elfennau yn gymwys i bob dysgwr).

Mae’n rhoi cyngor ac yn nodi’r cyfrifoldebau ar gyfer cynnal lefelau presenoldeb uchel ac ymddygiad cadarnhaol mewn ysgolion a’r angen i gynorthwyo disgyblion ag anghenion ychwanegol i sicrhau eu bod yn derbyn addysg addas ac nad ydynt yn colli diddordeb mewn addysg. Mae’n delio ag addysg a ddarperir y tu allan i’r ysgol hefyd.

Mae’r canllawiau yn disodli’r arweiniad a geir ar hyn o bryd yng Nghylchlythyr 3/99 Llywodraeth Cynulliad Cymru: Cynnal Disgyblion a Chynhwysiant Cymdeithasol. Mae’r canllawiau ar fynd i’r afael â bwlio (Parchu Eraill: Cylchlythyr 23/2003 Cynulliad Cenedlaethol Cymru) a gwaharddiadau (Cylchlythyr 1 ac 1A/2004 Cynulliad Cenedlaethol Cymru) eisoes wedi’u dosbarthu. Er nad yw’r canllawiau eu hunain yn statudol maent yn nodi’r ddeddfwriaeth benodol y mae’n rhaid i awdurdodau lleol, ysgolion a’u partneriaid gydymffurfio â hwy.

I grynhoi, mae’r prif newidiadau i’r canllawiau blaenorol fel a ganlyn:

 • Cyflwyno fframwaith ar gyfer cynhwysiant er mwyn hyrwyddo mynediad at addysg a dileu rhwystrau sy’n atal dysgu i bob disgybl.
 • Mabwysiadu’r term ‘Anghenion Dysgu Ychwanegol’ wrth ddelio â’r dysgwyr hynny sydd ag anghenion mwy na mwyafrif eu cyfoedion.
 • Adlewyrchu datblygiadau polisi diweddar, gan gynnwys trefniadau newydd o dan Ddeddf Plant 2004, Llwybrau Dysgu 14-19, a’r agendâu Hawl Bore Oes ac Ymestyn Hawliau.
 • Dod â pholisïau presenoldeb, ymddygiad a gwrth-fwlio at ei gilydd o fewn dull ysgol-gyfan.
 • Canllawiau mwy manwl ar gynorthwyo disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Atodiadau arbennig yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol megis rhestri gwirio ar gyfer arfer cynhwysol.
 • Codau cofrestru presenoldeb newydd - a anfonwyd i bob ysgol ym Mai 2004.
 • Cyflwyno targedau presenoldeb lefel ysgol ar gyfer ysgolion cynradd, a hynny ar bob absenoldeb yn hytrach na dim ond absenoldebau heb eu hawdurdodi.
 • Mwy o bwyslais ar wella lefel a defnydd gwybodaeth sydd ar gael am ddisgyblion sy’n derbyn addysg y tu allan i’r ysgol yn ogystal
  â’r disgyblion hynny sy’n symud neu’n ymuno ag ysgolion.
 •  Adran newydd ar gyfrifoldebau awdurdodau lleol ac ysgolion i’r disgyblion hynny a addysgir gartref gan eu rhieni.
 • Canllawiau newydd ar ddarparu addysg i rieni ifanc.
 • Canllawiau ar ddarpariaethau newydd o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 sef Gorchmynion Rhianta ar gyfer problemau mddygiadol a Chontractau Rhianta ar gyfer presenoldeb gwael a phroblemau ymddygiad.

Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion - Cyflwyniad

29/08/08
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau ar gyfer ysgolion, awdurdodau lleol a’u partneriaid sy’n ymwneud â chynnwys a chynorthwyo disgyblion. Mae’n ceisio darparu fframwaith ar gyfer cynhwysiant gan gynnwys dogfennau allweddol i helpu i ddatblygu dulliau awdurdodau lleol ac ysgolion o gynllunio, ce ...
 

Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion - Adran 1 - Addysg Gynhwysol; Crynodeb o'r canllawiau i ysgolion; Atodiad 1.i: Rhestr wirio ar gyfer AALlau; Atodiad 1.ii: Rhestr gyfeirio ar gyfer ysgolion; Atodiad 1.iii: Deddf AAA ac Anabledd 2001

29/08/08
Proses barhaus yw addysg gynhwysol sy’n ymwneud â sicrhau bod pob disgybl yn cael yr un cyfle drwy ystyried a mynd i’r afael â’r amrywiaeth sydd i’w gweld mewn ysgolion.
 

Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion - Adran 2 - Cymorth Ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol; Crynodeb o'r canllawiau i ysgolion; Atodiad 2.i Addysg i Rieni Ifanc

29/08/08
Mae tystiolaeth yn dangos bod rhai ffactorau ym mywydau plant a phobl ifanc sy’n eu rhoi mewn perygl neilltuol o ymddieithrio o’r ysgol. Mae canran rhy uchel o blant a phobl ifanc sy’n agored i’r ffactorau hyn yn absennol o’r ysgol, ag ymddygiad gwael, ac yn cael eu gwahardd o’r ysgol. Mae ymddieit ...
 

Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion: Adran 3

29/08/08
Mae polisi ymddygiad a phresenoldeb ysgol yn ffurfio ei hethos ac yn gwneud datganiad ynglyˆn â sut y mae’r ysgol yn gwerthfawrogi ac yn cynnwys pawb sy’n gysylltiedig â hi.
 

Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion - Adran 4 - Presenoldeb; Crynodeb o'r canllawiau i ysgolion; Atodiad 4.i - Codau ac arferion cofrestru

29/08/08
Mae angen parhau i roi blaenoriaeth i bresenoldeb mewn ysgolion i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael y cyfle i gyflawni’r hyn sydd o fewn eu cyrraedd. Mae’r cysylltiadau ystadegol rhwng presenoldeb a chyrhaeddiad yn gryf.
 

Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion - Adran 5 - Darparu Addysg Tu Allan i'r Ysgol; Crynodeb o'r canllawiau i ysgolion; Atodiad 5.i: Unedau Cyfeirio Disgyblion

29/08/08
Mae’r bennod hon yn nodi’r dyletswyddau sydd AALlau ac ysgolion i ddarparu addysg y tu allan i'r ysgol.
 

Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion - Adran 6 - Addysg Ddewisol Gartref; Crynodeb o'r canllawiau i ysgolion.

29/08/08
Mae’r canllawiau hyn yn cydnabod bod addysg ddewisol gartref yn agwedd allweddol ar gynnig dewis i rieni. Felly, maent yn ceisio hybu arfer da o safbwynt y berthynas rhwng AALlau ac ddysgwyr gartref.
 

Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion - Rhestr Ddogfennau

29/08/08
Dogfennau y cyfeirir ati drwy'r canllawiau.