Skip to content

Gwybodaeth am ysgolion i rieni/gofalwyr

Dolenni perthnasol

Mae GGD yn rhoi gwybodaeth a chyngor am wasanaethau leol i bobl ifanc 0-25 oed, o ofal plant i weithgareddau gwyliau.
Dechrau’n Deg yw rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae wedi’i hanelu at deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed ac sy’n byw mewn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.
Mae categoreiddio yn dangos pa ysgolion y mae arnynt angen y cymorth a’r arweiniad mwyaf i wella.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym eisiau rhoi’r diweddaraf i chi am yr hyn sy’n cael ei wneud gennym i wella ein hysgolion a rhoi cyngor ac awgrymiadau i chi ar sut allwch chi gefnogi’ch plentyn.

Bwriad yr ymgyrch Mae addysg yn dechrau yn y cartref (dolen allanol) yw rhoi gwybodaeth i chi am gefnogi’ch plentyn gartref. Gall rhoi help llaw gyda gwaith cartref, mynd i nosweithiau rhieni a holi sut mae hi’n mynd yn yr ysgol helpu eich plentyn i fwynhau yn yr ysgol.

Gallwch helpu eich plentyn i wneud y mwyaf o’i amser yn yr ysgol drwy roi amser i ddarllen (dolen allanol) gyda’ch plant neu hybu agwedd bositif tuag at rifedd (dolen allanol).

Trwy ein profion darllen a rhifedd cenedlaethol (dolen allanol),  TGAU newydd mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg a’n adolygiad parhaus o’r system gymwysterau, ein bwriad yw rhoi’r sgiliau priodol i’ch plentyn fyw bywyd yn llawn.

Gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar Twitter hefyd: @AdASCymru (dolen allanol).