Skip to content

Mynd i'r afael ag amddifadedd mewn addysg

Pennu disgwyliadau uchel ar gyfer pob dysgwr, beth bynnag y bo ei gefndir economaidd-gymdeithasol, a sicrhau bod gan bob dysgwr yr un cyfle i wireddu'r disgwyliadau hynny, yw ein gweledigaeth ni.

Mae mynd i'r afael ag effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac ysgolion Cymru. Mae ein rhaglen Ailysgrifennu'r Dyfodol yn amlinellu'r camau y gall Llywodraeth Cymru, y consortia, awdurdodau lleol ac ysgolion eu cymryd.

Rhoddir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion i'w helpu i oresgyn y rhwystrau sy'n atal eu disgyblion tlotaf a phlant sy'n derbyn gofal rhag cyflawni eu potensial.

Mae gwybodaeth, dulliau gweithredu ac ymchwil (dolen allanol) ar sut i fynd i'r afael ag effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol i'w gweld ar Dysgu Cymru.

Mae Estyn wedi cynhyrchu 3 adroddiad ac adroddiad cryno (dolen allanol) ar fynd i'r afael â thlodi ac anfantais mewn ysgolion.