Skip to content

Anghenion dysgu ychwanegol

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am ganllawiau ac adnoddau sydd ar gael i helpu ysgolion cynnwys dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yn y cwricwlwm a threfniadau asesu.

Mae’r term anghenion dysgu ychwanegol yn disgrifio dysgwyr ag ystod amrywiol o anghenion y mae angen cymorth wedi ei dargedu arnynt i’w galluogi i fanteisio ar gyfleoedd addysgol a chyflawni eu potensial.

Mae Llywodraeth Cymru wedi’i ymrwymo i ddarparu cyfleoedd cyfartal i bob dysgwr.

Yn ein holl gyhoeddiadau, rydyn ni’n ceisio sicrhau ein bod ni’n ymdrin â’r amrywiaeth lawn o anghenion dysgwyr cyn belled â phosibl.

Cwricwlwm i bob dysgwr

26/04/10
Mae’r ddogfen yn rhoi canllawiau i athrawon/ymarferwyr o ddysgwyr sydd ag amrywiaeth o anghenion addysgol arbennig mewn lleoliadau/ysgolion y brif ffrwd a rhai arbennig. Mae’n cefnogi addysgu ac Asesu Cwricwlwm ysgol 2008.
 

Cwricwlwm o gyfle

15/09/09
Mae’r ddogfen hon yn ceisio helpu ysgolion i fodloni anghenion dysgwyr mwy galluog a thalentog yn yr ystafell ddosbarth gan ddefnyddio darpariaeth o ansawdd uchel o ddydd i ddydd.
 

Ffocws ar gyrhaeddiad

15/09/09
Mae’r ddogfen hon yn ymwneud â gosod targedau ysgol gyfan a dysgwyr ag amrywiaeth o anghenion dysgu ychwanegol. Mae wedi’i llunio i gael ei defnyddio gan ysgolion i adolygu eu harfer a nodi meysydd i’w datblygu.
 

Strwythur ar gyfer llwyddo

15/09/09
Amcan y ddogfen hon yw cefnogi addysgu a dysgu effeithiol dysgwyr gydag anhwylder sbectrwm awtistig. Mae hyn yn cynnwys ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig gan roi iddyn nhw fynediad i gwricwlwm eang a chytbwys, yn cynnwys y cwricwlwm cenedlaethol.
 

Disgyblion heriol: galluogi mynediad

15/09/09
Mae’r ddogfen hon yn cefnogi ysgolion wrth gynllunio addysgu a dysgu dysgwyr ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol, boed hynny o fewn prif ffrwd neu mewn darpariaeth arbenigol.