Skip to content

Ysgolion

Dolenni perthnasol

Y cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 mlwydd oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir.
Mae’r ddogfen ganllawiau canlynol yn rhoi cyngor i ysgolion wrth benderfynu a ddylai ysgol gau neu aros ar agor yn ystod tywydd gwael eithafol.
Sy’n sicrhau bod canllawiau a dogfennau ar gael er mwyn helpu rhanddeiliaid a sefydliadau addysg/addysgu i fwrw ymlaen â’u gwaith.
Enwau, cyfeiriadau, rhifau ffôn  a chyfeiriadau e-bost o ysgolion meithrin, cynradd, canol, uwchradd, arbennig, ysgolion annibynnol ac unedau cyfeirio disgyblion.
Plant yn astudio yn yr ysgol
Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am y mentrau sydd gennym ar waith i gefnogi'r sector hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i system o ysgolion cyfun cymunedol sy’n darparu addysg drwy gyfrwng y Saesneg neu’r Gymraeg, yn ddwyieithog neu yn unol â ffydd.

Mae mwyafrif llethol yr ysgolion, yr awdurdodau lleol, yr athrawon a’r rhieni o blaid hyn. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob plentyn, lle bynnag mae’n byw, yn gallu manteisio ar addysg o ansawdd uchel – a hynny mewn amgylchedd sy’n addas ar gyfer cyflwyno’r Cwricwlwm Cenedlaethol – sy’n ei alluogi i ddatblygu i’w lawn botensial. Er mwyn gwireddu hyn, mae angen i ysgolion anelu’n uwch.

Mae gan Lywodraeth Cymru weledigaeth ar gyfer ysgolion y dyfodol:

  • bydd yr addysgu a’r dysgu ynddynt yn ysbrydoledig ac o ansawdd uchel;
  • byddant yn darparu cwricwlwm eang sy’n symbylu’r dysgwyr ac sy’n cynnig dewis iddynt;
  • byddant yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu yn eu hamser eu hunain, a bydd y targedau cyrhaeddiad a’r dulliau asesu yn cydnabod amrediad ehangach o gyrhaeddiad;
  • bydd cynhwysiant cymdeithasol, datblygu cynaliadwy, cyfleoedd cyfartal a dwyieithrwydd yn rhan annatod o bob agwedd ar fywyd yr ysgol.