Skip to content

Adolygiad o strwythur y farchnad gymwysterau yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi bod adolygiad i’w gynnal o strwythur y farchnad cymwysterau cyffredinol yng Nghymru.

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi adolygiad o strwythur y farchnad cymwysterau cyffredinol yng Nghymru.

Bydd yr adolygiad yn edrych ar effaith strwythur y farchnad ar safonau cymwysterau TGAU a Safon Uwch yn ogystal ag asesu pa mor effeithiol yw'r strwythur hwnnw, gan nodi dewisiadau ar gyfer newid ac argymhellion. Cyflwynir adroddiad yr Adolygiad i'r Gweinidog ym mis Mai 2012.

Meddai'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews:

"A minnau'n Weinidog Addysg, fy nghyfrifoldeb i yw rheoleiddio cymwysterau yng Nghymru, ac rwy’n bryderus iawn am effaith honiadau diweddar ar ddiogelwch arholiadau ac ar y ffydd sydd gan y cyhoedd yn ein cymwysterau TGAU a Safon Uwch.

"Y brif ystyriaeth i mi yw sicrhau bod y strwythur hwn yn bodloni anghenion ein disgyblion ac yn cyfrannu at godi safonau. Bydd yr adolygiad hwn yn asesu pa mor dda y mae'r system bresennol yn gweithio a pha un a yw hynny'n effeithio ar safonau. Bydd hefyd yn ystyried modelau eraill posibl ac yn eu cymharu â'r hyn sydd i'w weld ar lefel ryngwladol."

Mae'r panel adolygu'n cynnwys tri aelod, sef Bethan Guilfoyle, Paul Croke a Michael Griffiths, ac mae ganddynt oll brofiad helaeth a diweddar o'r system addysg yng Nghymru.

Yr adolygwyr

Bethan Guilfoyle CBE DL

Mae Bethan Guilfoyle yn dod o Sir Gaerfyrddin yn wreiddiol a bu'n bennaeth Ysgol Gyfun Treorci am 15 mlynedd tan iddi ymddeol ym mis Ebrill 2011. Mae'n aelod o'r Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar gyfer yr Adran Addysg a Sgiliau, yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer yr Adran Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant yn Llywodraeth Cymru. Bu hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol yr Adran Addysg a Sgiliau, yn un o lywodraethwyr Prifysgol Morgannwg ac yn Gadeirydd Pwyllgor Materion Myfyrwyr y Brifysgol.

Yn union cyn ymgymryd â'r swyddogaeth Comisiynydd Addysg ym Mlaenau Gwent ym mis Medi 2011, bu'n gweithio i adran addysg awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf.

Paul Croke

Mae Paul wedi treulio ei yrfa gyfan yn y sector addysg bellach yng Nghymru. Dechreuodd trwy addysgu Saesneg yng Ngholegau Crosskeys a Phont-y-pŵl cyn cael ei benodi'n Brifathro Cynorthwyol yng Ngholeg Abertawe. Penodwyd Paul yn Brifathro Coleg Gorseinon yn 2000. Yna bu’n Brifathro Coleg Iâl Wrecsam am naw mlynedd. Ceir 14,000 o ddysgwyr yng Ngholeg Iâl, a mwy na 1,000 ohonynt yn dilyn cyrsiau Safon Uwch. Yn ystod ei gyfnod yn rheoli Coleg Iâl, cyflawnodd y Coleg ei ganlyniadau gorau erioed mewn arholiadau yn ogystal ag mewn arolygiadau ESTYN, gan gynnwys cyfanswm o 19 gradd 1 mewn dau arolygiad. Enillodd y Coleg Wobr Ansawdd gyffredinol Cymru hefyd, ac yn ystod ei ddwy flynedd olaf yn Brifathro, cyhoeddodd y Coleg y gwargedau mwyaf a gafwyd erioed yng Nghymru am goleg addysg bellach. Ymddeolodd Paul fel Prifathro Coleg Iâl ym mis Awst 2011.

Graddiodd Paul o Brifysgol Caint a dilynodd ei radd gychwynnol â chymwysterau ôl-raddedig ym Mhrifysgolion Rhydychen, Caerdydd a Morgannwg. Mae Paul yn gyn Is-gadeirydd Colegau Cymru ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Michael Griffiths

Roedd Michael yn Bennaeth Ysgol Uwchradd Caerdydd am bedair blynedd ar ddeg tan fis Awst 2011. Bu’n Bennaeth Ysgol Gyfun y Barri am chwe blynedd cyn hynny.

Michael oedd Cadeirydd cyntaf Gweithrediaeth iNet Cymru (Rhwydweithio Rhyngwladol i Drawsnewid Addysg) ac fe'i secondiwyd i Lywodraeth Cymru yn 2008 fel cynghorydd proffesiynol ar y Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion. Roedd hefyd yn un o diwtoriaid y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth, yn gyd-awdur yr adolygiad o'r Rhaglen Sefydlu Broffesiynol i Benaethiaid, ac yn rhan o Dîm Ymchwil Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd) a oedd yn gwerthuso Rhaglen Beilot Athrawon Siartredig Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru.

Mae Michael yn aelod o Fwrdd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ac yn aelod o Gorff Llywodraethu ysgol gynradd yng Nghaerdydd.