Skip to content

Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cydnabod y dysgu a ddarperir y tu allan i’r colofnau Addysg Uwch a chymwysterau rheoleiddiedig.

Mae Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd yn ymwneud ag unedau o gyflawniad sy’n sefyll ar eu pen eu hunain. Nid yw’n dweud sut y dylid cyfuno unedau o gyflawniad, nac y bydd unedau’n arwain at gymwysterau.

Ni yw cronfa ddata flaenorol Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd ar gael i bartneriaid allanol, a byddai’r gost o ddatblygu cronfa ddata y byddent yn gallu ei defnyddio yn rhy uchel. Felly, mae cronfa ddata Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd wedi cael ei dadgomisiynu.

Y golofn Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd

Mae’r golofn Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd wedi ei ailgynllunio i’w gwneud yn haws gwahanu dysgu ffurfiol oddi wrth ddysgu heb fod yn ffurfiol. Cytunwyd ar set o egwyddorion lefel uchel ar gyfer Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru. Bydd yr holl ddysgu ffurfiol a dysgu heb fod yn ffurfiol a ddatblygir ar gyfer Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd yn gorfod cadw at yr egwyddorion hynny.

Mae dysgu anffurfiol y tu allan i gwmpas y Fframwaith, gan nad yw’n cydymffurfio â’r egwyddorion lefel uchel. Gan amlaf, cyfeirir ato fel ‘dysgu drwy brofiad’, ac mae’n digwydd ar hap heb ei gynllunio ymlaen llaw. Nid oes unrhyw amcanion o ran deilliannau dysgu wedi’u gosod ar ei gyfer.

Y golofn ffurfiol

Mae enghreifftiau neu fathau o ddysgu ffurfiol yn cynnwys cyrsiau Vendor/Proffesiynol yn ogystal â Datblygu Proffesiynol a Personol Parhaus.

Y sector, y diwydiant neu’r corff proffesiynol  priodol sy’n arwain ac yn goruchwylio dysgu ffurfiol.

Mae llawer o gymdeithasau masnach a chyrff proffesiynol ar waith yng Nghymru. Rydym yn gwybod am oddeutu 150 o awdurdodau cymwys, sy’n rheoleiddio tuag 800 o broffesiynau yn yr Undeb Ewropeaidd.

Er mwyn i gorff gael gweithredu o fewn Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, rhaid iddo fod yn un o’r cyrff cydnabyddedig canlynol: sefydliad addysg uwch, corff dyfarnu, corff siartredig, neu sefydliad a achredir  o dan safon ar hyn o bryd, megis safon Buddsoddwyr mewn Pobl. Rhaid iddo hefyd gydymffurfio â chanllawiau’r Fframwaith ar egwyddorion achredu, a cheisio cymeradwyaeth gan Grŵp Cynghori’r Fframwaith drwy gyflwyno llythyr cais.

Y golofn dysgu heb fod yn ffurfiol

Mae’n bwysig nodi nad oes unrhyw broses reoleiddio ar waith ar gyfer dysgu heb fod yn ffurfiol.

Mae hynny’n creu mwy o hyblygrwydd sy’n ei gwneud yn haws ymateb mewn modd a all ddenu dysgwyr anodd eu cyrraedd.

Dylai’r darparwyr fynd ati i gadw at egwyddorion lefel uchel y Fframwaith, hy drwy roi sylw i ddisgrifiadau o’r lefelau, gwerth y credydau, y deilliannau dysgu, a’r meini prawf asesu.

Mae dysgu heb fod yn ffurfiol yn parhau i gynnwys darpariaethau sy’n seiliedig ar unedau sydd â gwerth credydau, megis:

  • hyfforddiant mewnol cwmnïau
  • addysg oedolion a dysgu cymunedol, gan gynnwys dysgu sy’n helpu oedolion I
  • ddychwelyd at ddysgu
  • dysgu rhagarweiniol neu ychwanegol a wneir gan bob math o ddysgwr i’w helpu i symud ymlaen at gymwysterau a/neu unedau’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau
  • dysgu sy’n ychwanegol at gymwysterau a/neu unedau’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau
  • hyfforddiant y gallai’r unigolyn ei wneud fel rhan o swydd, nad yw’n cael ei gydnabod yn ffurfiol ar hyn o bryd
  • dysgu arbenigol yn seiliedig ar hobi, a ddarperir gan sefydliadau, megis llyfrgelloedd, amgueddfeydd, undebau a sefydliadau gwirfoddol.