Skip to content

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth gyffredinol ynghylch Cymwysterau Galwedigaethol.
Logo FfCChC
Mae Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) yn golygu bod modd cydnabod a chymharu cyflawniadau o bob math o addysg a hyfforddiant.

Mae'r fframwaith yn cydnabod cymwysterau sydd wedi'u cwblhau'n llawn ac yn rhannol a'r ystod eang o weithgareddau addysg a hyfforddiant sy'n digwydd y tu mewn a'r tu allan i'r trefniadau rheoleiddio a chyllido.

Mae'r weledigaeth ar gyfer Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru yn sail i bum prif nod:

 • galluogi pawb i ddatblygu a chynnal sgiliau hanfodol
 • annog pobl i fod yn ddysgwyr gydol oes
 • manteisio ar yr wybodaeth sydd gan fusnesau a sefydliadau addysg
 • annog busnesau a gweithwyr i feithrin sgiliau newydd
 • helpu pobl i ddatblygu sgiliau newydd yn eu cymunedau.

Cyflawnir hyn trwy:

 • helpu pawb i wireddu eu potensial
 • lleihau anghydraddoldeb
 • gwella lles economaidd a chymdeithasol.

Mae FfCChC yn cefnogi'r holl ddysgu cydnabyddedig, seiliedig ar gredydau o fewn:

 • addysg uwch
 • cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol wedi'u rheoleiddio
 • Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd.

Mae FfCChC i bob dysgwr 14 oed a hŷn. Byddant yn gallu manteisio os ydynt yn dysgu yn y gweithle, y gymuned, yr ysgol, y coleg neu'r brifysgol.

Mae gan FfCChC dair egwyddor gyffredin:

 • Mynegi cyflawniad fel deilliannau dysgu
 • Y gofynion y mae'n rhaid i'r dysgwyr eu bodloni i sicrhau'r deilliannau dysgu (lefel)
 • Maint cyflawniadau dysgu (credyd).

Y Cytundeb Cyffredin FfCChC yw'r ddogfen sylfaen a ddefnyddir i gytuno ar derminoleg, y manylebau cynllunio, yr egwyddorion a'r systemau sy'n ofynnol i sicrhau bod unrhyw gredyd a bennir ac a ddyfernir yn bodloni prosesau sicrhau ansawdd trylwyr.

Y Fforwm Cytundeb Cyffredin yw prif bwyllgor traws-sector FfCChC. Gwaith y Fforwm yw cefnogi, arwain, cyfeirio a hwyluso mynediad i arbenigedd ehangach trwy rwydweithiau aelodau ac mae'n cyfrannu at ddatblygiad parhaus, gweithredu a llwyddiant FfCChC.