Skip to content

Diffiniad o'r Termau

Mae'r dudalen hon yn rhoi diffiniad o'r termau a ddefnyddir yn yr adran Mynediad at Gymwysterau.

Trefniadau mynediad

Cytunir ar y trefniadau mynediad cyn asesiad. Maent yn rhoi cyfle i ddysgwyr ag anghenion addysgol arbennig, anableddau neu anafiadau dros dro gael yr asesiad.

Addasiadau rhesymol

O dan y Deddf Cydraddoldeb (2010) mae dyletswydd ar sefydliadau dyfarnu i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer dysgwyr ag anableddau er mwyn lleihau neu ddiddymu effeithiau 'anfantais sylweddol' mewn asesiad. Ond nid oes dyletswydd ar sefydliadau dyfarnu i wneud unrhyw addasiadau i'r cymwyseddau a brofir mewn asesiad.

Ystyriaeth arbennig

Addasiad i farc neu radd ymgeisydd yw ystyriaeth arbennig i adlewyrchu salwch dros dro, anafiadau neu anhwylder arall adeg yr asesiad.

Ceir manylion y trefniadau mynediad, addasiadau rhesymol ac ystyriaeth arbennig ar gyfer cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol ar wefan y Cydgyngor Cymwysterau.