Skip to content

Cymwysterau a'u rheoleiddio

Dolenni perthnasol

Ein gweledigaeth yw darparu cwricwlwm a fframwaith asesu cydlynol ac integredig ar gyfer ysgolion, sy’n codi safonau cyrhaeddiad ac yn ehangu cyfleoedd addysgol.
Mae cyhoeddiadau yn rhan bwysig o waith yr Adran Addysg a Sgiliau.
Mae’r daflen hon yn ganllaw cyflym ar gyfer cyflogwyr, dysgwyr ac eraill sydd â diddordeb yn hyn o beth.

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth am y gwahanol fathau o gymwysterau sydd ar gael yng Nghymru.

Mae’r cymwysterau hyn ar gael i ddysgwyr mewn ysgolion, colegau, y gweithle, safleoedd cymunedol, carchardai, safleoedd preswyl neu fannau eraill.

Mae’r tudalennau Rheoleiddio Cymwysterau yn rhoi gwybodaeth am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn rheoleiddio cymwysterau ar hyn o bryd. Mae rheoleiddio yn golygu:

  • sicrhau bod sefydliadau dyfarnu yn addas i gynnig cymwysterau
  • bod cymwysterau yn addas i’r diben
  • bod safonau yn cael eu cynnal dros amser.

Mae’r prosesau rheoleiddio hyn yn adlewyrchu prosesau ein cyd-reoleiddwyr yn Lloegr (Ofqual) a Gogledd Iwerddon (CCEA). Mae mwy o wybodaeth am hyn i’w gweld yn yr adrannau perthnasol ar y llaw chwith.

Mae’r tudalennau hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol fel:

  • cymwysterau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog
  • mynediad i gymwysterau
  • e-asesu
  • sut mae cymwysterau yn cymharu a sut gellir eu defnyddio yng ngwahanol wledydd y DU
  • fframweithiau cymwysterau.