Skip to content

Adolygiad o’r Panel Cynghori ar Lwyth Gwaith Ysgolion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Sefydlwyd y Panel Cynghori ar Lwyth Gwaith Ysgolion gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel corff annibynnol yn yr hydref 2004, gyda chylch gwaith wedi’i anelu at leihau’r baich biwrocrataidd ar ysgolion.
Roedd yn dilyn gwaith oedd eisoes wedi ei wneud gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i leihau beichiau biwrocrataidd, ac yn adeiladu ar yr ymrwymiad yn Codi Safonau a Mynd i’r Afael â Llwyth Gwaith: Cytundeb Cenedlaethol (2003) i “fynd i’r afael yn unfryd â phrosesau biwrocrataidd a gwaith papur diangen athrawon a phenaethiaid”.  Sefydlwyd yr Implementation Review Unit fel corff cyfatebol yn Lloegr.

Sefydlwyd y Panel am gyfnod o hyd at dair blynedd ar y cychwyn, gydag ymrwymiad i adolygu ei waith tuag at ddiwedd ei ail flwyddyn, i lywio’r broses o gynllunio unrhyw ddarpariaeth yn y dyfodol.  Cynhaliwyd adolygiad interim yn 2006, ac yn dilyn hynny, cafodd oes y Panel ei ymestyn am ddwy flynedd arall, nes bod adolygiad pellach o’i ddull o weithredu a’i effaith yn cael ei gynnal.

Comisiynodd y Gweinidog adolygiad o’r Panel Cynghori ar Lwyth Gwaith Ysgolion, i gynorthwyo’r gwaith o bennu natur swyddogaeth neu weithgarwch y Panel yn y dyfodol.  Mae’r adroddiad yn fanwl, ac yn cynnig dros 74 o argymhellion, gyda ymatebion gan y Gweinidog.  Rwy’n amgáu copi o’r adroddiad ac o ymateb y Gweinidog.

Mae’n rhaid inni flaenoriaethu ein defnydd o’r adnoddau cyfieithu prin sydd ar gael i Lywodraeth y Cynulliad.  Yn anffodus, ar sail hynny, nid yw’n bosibl inni ddarparu fersiwn Gymraeg o Adolygiad y Panel Cynghori ar Lwyth Gwaith Ysgolion.  Y rheswm am hyn yw bod eitemau eraill wedi cael sgôr blaenoriaeth uwch, ac felly wedi cael blaenoriaeth wrth ddyrannu adnoddau.  Amlinellir y dull o bennu blaenoriaethau yng Nghynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru, a baratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993.