Skip to content

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Annibynnol ar Ddulliau Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym mis Medi 2011, comisiynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC, adolygiad o ddulliau addysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth, gan greu grŵp gorchwyl a gorffen allanol i'w arwain.

Y nod oedd canfod pa agweddau ar addysgu digidol yn yr ystafell ddosbarth y dylid eu mabwysiadu er mwyn trawsnewid dysgu ac addysgu i blant a phobl ifanc 3-19 oed.

Yn benodol, gofynnwyd i'r grŵp ystyried:

  • sut y byddai modd datblygu cynnwys digidol o safon uchel ar gyfer yr ystafell ddosbarth, a sicrhau bod y cynnwys hwnnw ar gael i bawb
  • sut roedd Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu (GCaD) Cymru yn cael ei ddefnyddio, ac a oedd yna ffordd fwy effeithiol o gyflawni amcanion GCaD
  • a fyddai system darparu cynnwys ar sail cyfrifiadura cwmwl (e.e.  model ‘iTunes U’) yn gallu gweithio ochr yn ochr â Rhith-amgylchedd Dysgu (VLE) i Gymru, a sut y byddai modd i hynny weithio
  • sut y byddai modd cynhyrchu cynnwys cyfrwng Cymraeg a chynnwys cyfrwng Saesneg o safon uchel
  • sut y byddai modd datblygu Eiddo Deallusol Cymreig y byddai modd ei ddefnyddio i ddarparu cynnwys addysgu digidol
  • sut y gallai athrawon ddatblygu eu sgiliau addysgu digidol i ddefnyddio TGCh i drawsnewid ysgolion.

Hefyd, gofynnwyd i'r grŵp nodi'r goblygiadau o ran ariannu, cynllunio a rheoli gwasanaethau a allai ddeillio o'r pwyntiau hyn.

Cyflawnodd y grŵp ei waith mewn cyfres o gyfarfodydd a sesiynau cyfathrebu digidol rhwng mis Tachwedd 2011 a mis Chwefror 2012. Bu’n gwrando ar yr unigolion a wahoddwyd i roi cyflwyniad ac yn ystyried yr ymatebion ysgrifenedig a anfonwyd gan athrawon ac eraill yn sgil y gwahoddiad i gyflwyno sylwadau ar y pwnc.

Mae adroddiad y grŵp yn argymell cymryd camau i gyflwyno, ymgorffori a hyrwyddo'r defnydd o dechnolegau digidol mewn addysg. Mae'r grŵp yn credu’n gryf y gall technolegau digidol, o'u cyfuno ag addysgeg gadarn, wneud gwahaniaeth sylweddol i brofiadau dysgu a pherfformiad darparwyr.