Skip to content

Adroddiad Blynyddol i Brif Weithredwyr cyrff dyfarnu y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ), Lefel Mynediad a Sgiliau Allweddol, APADGOS, y CCEA, a’r Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm (QCA) am Fynediad i Asesiadau a Chymwysterau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r cynnydd a wnaed rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2007 o safbwynt gwaith a gynhaliwyd ar y cyd gan reolyddion cymwysterau allanol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, adrannau’r llywodraeth, cyrff dyfarnu, y Comisiwn Hawliau Anabledd (Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol) a phartneriaid eraill.
Mae’r gwaith hwn yn cael ei lywio gan gyd-grŵp cynghori, a gaiff ei gadeirio gan APADGOS, sy’n ceisio hybu a gwella mynediad ymgeiswyr â gofynion penodol i asesiadau a chymwysterau heb gael effaith andwyol ar gadernid yr asesiadau neu’r cymwysterau na chreu trefniadau nad oes modd eu rheoli.