Skip to content

Adroddiadau

 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad yr Athro Hazelkorn ar addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru

31/01/17
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi ymateb i adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn ar ‘fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf’.
 

Gwasanaethau arbenigol ym maes anghenion addysgol arbennig - Cynllunio’r gweithlu

28/09/15
Cytunodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau i gynnal ymarfer cynllunio’r gweithlu ar gyfer gwasanaethau arbenigol sy’n cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA).
 

Adolygiad o’r Addysg Uwch a ddarperir mewn Sefydliadau Addysg Bellach

01/07/15
Adolygiad sy’n ystyried sut y caiff cymwysterau addysg uwch ar lefelau 4 a 5 eu darparu mewn Sefydliadau Addysg Bellach.
 

Asesiad o ofynion datblygu gweithlu anghenion addysgol arbennig

26/03/15
Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cytuno i adolygu sgiliau’r gweithlu addysg cyffredinol yng Nghymru mewn cysylltiad â darparu cymorth i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA).
 

Adroddiad ar y Prosiect Saesneg a Mathemateg TGAU (Rhan III)

10/10/14
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys adroddiad/gwerthusiad diwedd prosiect ar gyfer y Prosiect Saesneg a Mathemateg TGAU (Rhan III) a gynhaliwyd mewn ysgolion rhwng mis Medi 2013 a mis Mawrth 2014.
 

Gwersi a ddysgwyd o’r unedau TGAU Saesneg Iaith a gynhaliwyd fis Ionawr

25/07/14
Mae argymhellion i’w gweithredu ar unwaith a rhai tymor hirach wedi’u gwneud o ganlyniad i adolygiad annibynnol o’r gwersi a ddysgwyd.
 

Adroddiad gan yr Gweithgor Dysgu Digidol Ar-lein

03/04/14
Argymhellion i helpu i wella dysgu digidol ar-lein mewn addysg uwch ac addysg bellach.
 

Ymarfer casglu gwybodaeth am ganlyniadau TGAU uned Saesneg Iaith Ionawr 2014

01/04/14
Mae’r adroddiad hwn yn llunio argymhellion ar sail dadansoddiad o dystiolaeth a data, trafodaethau ag ysgolion, ac adolygiad o brosesau CBAC.
 

Adolygiad o’r amrywioldeb ar draws ysgolion mewn deilliannau TGAU dros dro yn 2013

27/11/13
Mae Uned Gyflenwi yr Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru, wedi cwblhau adolygiad blaenoriaeth ynghylch yr amrywioldeb ar draws ysgolion mewn deilliannau TGAU dros dro ar gyfer haf 2013.
 

Yr adolygiad o ddarpariaeth gydweithredol leol yng nghyfnod allweddol 4

08/10/13
Canfyddiadau’r grŵp gorchwyl a gorffen, yn dilyn eu hadolygiad o arlwy’r cwricwlwm lleol yng Nghyfnod Allweddol 4.
 

Adroddiad Terfynol ar yr Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Uwch yn y Gogledd-ddwyrain

25/09/13
Crëwyd panel er mwyn cynnig awgrymiadau deallus, cytbwys ar y math o ddarpariaeth Addysg Uwch fyddai’n ateb anghenion economaidd a chymdeithasol yr ardal ynghyd ag anghenion dysgwyr yn y ffordd orau.
 

Adolygiad â blaenoriaeth: tracio disgyblion yn effeithiol

04/09/13
Byddwn yn defnyddio canfyddiadau ac argymhellion yr adolygiad â blaenoriaeth i rannu arferion da a hyrwyddo systemau sydd o safon uchel ac yn gyson effeithiol ar gyfer tracio ledled Cymru.
 

Adolygiad â blaenoriaeth: Ysgolion Band 1, a Band 4 a 5 sydd wedi parhau i wella

04/09/13
Mae'r adolygiad hwn yn tynnu sylw at y gwersi a ddysgwyd oddi wrth ysgolion Band 1 sydd wedi cynnal lefelau uchel o berfformiad, ac ysgolion Band 4 a 5 sydd wedi gwella, a hynny i’w defnyddio gan ysgolion eraill fel sail ar gyfer gwella.
 

Adroddiad ar y Prosiect Saesneg a Mathemateg TGAU (Rhan 2)

08/08/13
Ym mis Chwefror 2013 ariannodd Llywodraeth Cymru gyfres o weithdai mewn gwahanol rannau o Gymru er mwyn helpu athrawon i ddeall y newidiadau ym meysydd llafur TGAU Saesneg a mathemateg i ddysgwyr Blwyddyn 11 (Prosiect Rhan 1).
 

Rhan 1 Prosiect Gweithdai TGAU Saesneg a Mathemateg

17/05/13
Er mwyn datblygu gwybodaeth ac arferion gorau cyfredol ysgolion, mae Llywodraeth Cymru’n ariannu cyfres o weithdai ledled Cymru ar gyfer Penaethiaid adrannau Saesneg a Mathemateg ym mhob ysgol uwchradd yng Nghymru.
 

Adroddiad adolygu amrywioldeb rhwng deilliannau canolfannau yng Nghymru ar gyfer TGAU Saesneg Iaith

03/12/12
Yn yr adroddiad hwn ceir canfyddiadau adolygiad o berfformiad ymgeiswyr yng Nghymru mewn TGAU Saesneg Iaith.
 

Adolygiad (sydd heb eu hariannu) Annibynnol a Cyflym o'r Proffil Asesu Datblygiad Plentyn (CDAP) ar ddechrau’r Cyfnod Sylfaen yng Nghymru

30/04/12
Adolygwyd yr Athro Iram Siraj-Blatchford y CDAP dros y cyfnod o Ragfyr 2011 i Ionawr 2012 ac adroddwyd ei barn yn ôl i'r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau.
 

Ymateb i'r Gofrestrfa Hyfforddi Athrawon Graddedig: Ymgynghoriad ar broses sengl o dderbyn ar gyfer hyfforddiant cychwynnol uwchraddedig i athrawon

25/04/12
Rydym wedi ymateb i ymgynghoriad ar gynigion am broses sengl o dderbyn ar gyfer hyfforddiant cychwynnol uwchraddedig i athrawon sydd â goblygiadau i Gymru.
 

Adroddiad Terfynol y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gydraddoldebau

18/10/11
Mae’r adroddiad hwn yn pennu casgliadau ac argymhellion y grŵp gorchwyl a gorffen a sefydlwyd i archwilio nifer o faterion sydd yn dylanwadu ar berfformiad addysgol a lles pobl ifanc yng Nghymru.
 

Y Mesur Addysg Arfaethedig (Cymru)

09/12/10
Ymatebion gan randdeiliaid i ddarpariaethau posibl mewn Mesur Addysg (Cymru).
 

Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) 2009

07/12/10
Ym mis Tachwedd 2009 cymerodd 132 o ysgolion o Gymru ran yn y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA); cyhoeddir y canlyniadau heddiw, Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2010. Dyma’r ail dro mae Cymru wedi cymryd rhan yn yr arolwg o gyrhaeddiad addysgol, uchel ei barch hwn.
 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Anghenion Addysgol Ychwanegol Ôl-16

22/11/10
Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ac argymhellion y grŵp gorchwyl a gorffen a gafodd ei gynnull i ystyried ac i wneud argymhellion ynghylch darpariaeth ôl-16 ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.
 

Effaith y Dimensiwn Rhyngwladol mewn Addysg ar Effeithiolrwydd Ysgolion a Chyrhaeddiad Dysgwyr

22/11/10
Mae’r 'Effaith y Dimensiwn Rhyngwladol mewn Addysg ar Effeithiolrwydd Ysgolion a Chyrhaeddiad Dysgwyr' yn amlygu canlyniadau gwaith diweddar ar effaith y dimensiwn rhyngwladol ar ysgolion, a sut mae hynny’n ymwneud â chydestun addysg yng Nghymru. Roedd pob ysgol yn nodi bod defnyddio’r Dime ...
 

Adroddiad Ymchwil yr Academi Sgiliau, Rhagfyr 2009

07/09/10
Comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru’r adroddiad ymchwil hwn ym mis Gorffennaf 2009. Nod yr adroddiad oedd adolygu’r ffordd o ddatblygu, gweithredu a chynnal rhwydweithiau’r academi sgiliau ar draws y DU a gwledydd perthnasol eraill.
 

Adroddiad Panel Adolygu Ymchwil a Datblygu

01/09/10
Ffurfiwyd y Panel Adolygu Ymchwil a Datblygu, sy’n cynnwys arbenigwyr o Addysg Uwch, Byd Busnes a Chyllidwyr Ymchwil er mwyn edrych ar sut y gall Cymru berfformio’n well mewn cymhariaeth â gweddill y DU wrth ddenu cyllid ymchwil allanol nag ar hyn o bryd.
 

Adolygiad o Safonau haf 2009 ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth a TGAU Gwyddoniaeth Ychwanegol

21/07/10
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys darganfyddiadau adolygiad ansoddol gan Adran Plant, Addysg, Dysgu gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) ac Ofqual o safonau arholiadau haf 2009 ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth a TGAU Gwyddoniaeth Ychwanegol.
 
Adroddiadau Dynamix a'r Ddraig Ffynci am Chwarae ymhlith Plant

Adroddiadau Dynamix a'r Ddraig Ffynci am Chwarae ymhlith Plant

13/07/10
Adroddiadau Dynamix a'r Ddraig Ffynci am Chwarae ymhlith Plant.
 

Sicrhau gweinyddiad llwyddiannus arholiadau cenedlaethol

25/05/10
Mae’r rheoleiddwyr cymwysterau wedi cyhoeddi adroddiad ar sut maent yn gweithio gyda’r sefydliadau dyfarnu i weinyddu cymwysterau newydd neu rhai sydd wedi eu hadolygu a sut y maent yn ddelio gydag unrhyw amhariad i’r arholiadau.
 

Canllawiau ar y Cynllun Fetio a Gwahardd

26/03/10
Nod y Cynllun Fetio a Gwahardd newydd yw diogelu plant ac oedolion agored i niwed drwy sicrhau nad yw pobl y bernir eu bod yn achosi risg yn cael gweithio gyda hwy. Paratowyd canllawiau cyffredinol ar y Cynllun Fetio a Gwahardd ar gyfer cyflogwyr, ymgeiswyr a defnyddwyr eraill y cynllun.
 

Adroddiad Grŵp Adolygu Annibynnol Coleg Harlech (Adroddiad Hancock)

12/03/10
Mae’r adroddiad hwn yn pennu canlyniadau ac argymhellion y grŵp gorchwyl a gorffen annibynnol a fu’n ystyried ariannu Coleg Harlech, darpariaeth breswyl Gogledd Cymru Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, yn y dyfodol. Comisiynwyd y gwaith hwn gan y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ...
 

Adroddiadau ar berfformiad Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC)

17/02/10
Maer’r adroddiadau hyn yn darparu manylion am berfformiad CBAC, sef yr unig gorff dyfarnu sydd wedi’i leoli yng Nghymru sy’n cynnig Cymwysterau Cyffredinol (TGAU, Safon Uwch a Prif Ddysgu).
 

Trefniadau mynediad ar gyfer TGAU a TAG: cyfres arholiadau Mehefin 2009

16/02/10
Mae'r Bwletin Ystadegol hwn wedi eu cyhoeddi ar ran y rheoleiddwyr cymwysterau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae'n cyflwyno data ar drefniadau mynediad a gymeradwywyd ar gyfer arholiadau TGAU a TAG yn ystod cyfres arholiadau mis Mehefin 2009.
 

Camymddwyn mewn TGAU a TAG: cyfres arholiadau Mehefin 2009

15/02/10
Mae'r Bwletin Ystadegol hwn, cyhoeddwyd ar ran y rheoleiddwyr cymwysterau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, yn cyflwyno data ar gamymddwyn mewn arholiadau TGAU a TAG yn ystod cyfres arholiadau Mehefin 2009.
 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddarpariaeth Addysg 8-14 oed yng Nghymru: Adroddiad ar Gam Cyntaf yr Adolygiad

05/02/10
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen sy’n cael ei gadeirio gan yr Athro David Egan, Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd. Cafodd y grŵp y gwaith o ystyried profiadau addysgol plant rhwng 8 ac 14 oed gan gynnwys y cyfnod pontio rhwng addysg gynradd ac addysg uwchradd.
 

Arfarniad ariannol o Fesur arfaethedig Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2008

27/07/09
Comisiynwyd yr adroddiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru mewn cysylltiad â'r gwerthusiad ariannol o'r Mesur Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2008 arfaethedig fel y'i cyflwynwyd gan Jenny Randerson AC ar 14 Mawrth 2008.
 

Adroddiad yr Athro Robin Williams ar gyfer model Coleg Ffederal

22/06/09
Ym mis Gorffennaf 2008, estynnodd y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau wahoddiad i’r Athro Robin Williams sefydlu Bwrdd Cynllunio a llunio adroddiad annibynnol ar fodel ar gyfer Coleg Ffederal erbyn Mehefin 2009.
 

Gwerthusiad o Techniquest

18/06/09
Gwerthusiad o Techniquest gan GHK Consulting Ltd, a gomisiynwyd gan yr Adran dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 

Casglu tystiolaeth ychwanegol ar gyfer yr Adolygiad Cenedlaethol o Ymddygiad a Phresenoldeb

12/08/08
Comisiynwyd yr addroddiadau canlynol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn casglu tystiolaeth ychwanegol ar gyfer yr Adolygiad Cenedlaethol o Ymddygiad a Phresenoldeb.
 

Gweddnewid Ysgolion gyda TGCh: Adroddiad y Gweithgor Strategaeth TGCh ar gyfer Ysgolion i Lywodraeth Cynulliad Cymru

01/04/08
Mae’r ddogfen hon yn nodi casgliadau’r gweithgor.
 

Adroddiad grŵp Cynghori'r Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ar gyfer mis Ebril 2007 - Tachwedd 2007

12/03/08
Mae’r ail adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y materion allweddol a drafodwyd gan y Grŵp ac yn cynnwys, mewn atodiadiau, adroddiadau’r paneli unigol sy’n ymdrin â materion a drafodwyd yn ystod y tymor hwnnw.
 
Adolygu’r Broses o Gynllunio ar gyfer Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA) trwy Gyfrwng y Gymraeg

Adolygu’r Broses o Gynllunio ar gyfer Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA) trwy Gyfrwng y Gymraeg

08/01/08
Ym mis Hydref 2006, aethom ati i gomisiynu cwmni ymgynghori London Economics Wales i adolygu’r materion cynllunio ystadegol sy’n sylfaen i gyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru.
 

Gweithredu'r Hawliau

28/03/07
Gweithredu’r Hawliau: Rhoi Hawliau Plant aPhobl Ifanc ar waith yng Nghymru yn disgrifio’r cyfraniad a wnaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, mewn partneriaeth ag asiantaethau statudol eraill a chyda’r sector gwirfoddol, i hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc fel y maent wedi’u nodi yng Nghonfensiwn y ...
 

Prif Adroddiad: Gwerthusiad Cam Cyntaf Fframweithiau Plant a Phobl Ifanc, Hawl Bore Oes a Chymorth

01/01/06
Mae'r ymgynghorwyr annibynnol York Consulting Ltd wedi cynnal cam cyntaf y gwerthusiad cenedlaethol o'r gwaith o roi Fframweithiau Plant a Phobl Ifanc, Hawl Bore Oes a Cymorth ar waith.
 

E-Ddysgu yng Nghymru: Datblygiadau Cyfredol a Barn Rhanddeiliaid ar Flaenoriaethau i`r Dyfodol

04/10/04
Mae’r ddogfen yma’n darparu manylion ar gamau gweithredu cyfredol i ddefnyddio technoleg e-ddysgu mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru, a dealltwriaeth fwy eglur ynghylch sut y gallai hynny gyfrannu at hybu perfformiad a chyfranogiad mewn dysgu. Mae’n cynnwys testun anerchiad cyweirnod gan y Gwei ...
 

Addysg oedolion - dyfodol yn Ewrop?

21/09/04
Mae’r adroddiad yn seiliedig ar seminar ar Addysg I Oedolion a gynhaliwyd ym Mrwsel ar 1 Mawrth 2004. Mae’n crynhoi cyflwyniadau y seminar a chanlyniadau gweithdai.
 

Cyflawniad disgyblion o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru

10/10/03
Yn 2001, nid oedd unrhyw ddata cenedlaethol ar gael ar ddosbarthiad a chyflawniad disgyblion o leiafrifoedd ethnig mewn ysgolion yng Nghymru.
 

Adroddiad Terfynol a Chynllun Gweithredu Dros Dro'r Grwp Gorchwyl a Gorffen ar Bresenoldeb

03/04/03
Roedd Is-adran Cymorth Disgyblion Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cydlynu'r Grŵp a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr yr holl gyrff sy'n ymwneud â'r gwaith o fynd i'r afael â thriwantiaeth a'i heffeithiau.