Skip to content

Adroddiadau

 

Dyfodol y Cwricwlwm Addysg Rhyw a Pherthnasoedd yng Nghymru

04/01/18
Argymhellion y Panel Arbenigol ar Addysg Rhyw a Pherthnasoedd.
 

Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru

05/07/17
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi ymateb i adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn ar ‘fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf’.
 

Gwasanaethau arbenigol ym maes anghenion addysgol arbennig - Cynllunio’r gweithlu

28/09/15
Cytunodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau i gynnal ymarfer cynllunio’r gweithlu ar gyfer gwasanaethau arbenigol sy’n cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA).
 

Adolygiad o’r Addysg Uwch a ddarperir mewn Sefydliadau Addysg Bellach

01/07/15
Adolygiad sy’n ystyried sut y caiff cymwysterau addysg uwch ar lefelau 4 a 5 eu darparu mewn Sefydliadau Addysg Bellach.
 

Asesiad o ofynion datblygu gweithlu anghenion addysgol arbennig

26/03/15
Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cytuno i adolygu sgiliau’r gweithlu addysg cyffredinol yng Nghymru mewn cysylltiad â darparu cymorth i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA).
 

Adroddiad gan yr Gweithgor Dysgu Digidol Ar-lein

03/04/14
Argymhellion i helpu i wella dysgu digidol ar-lein mewn addysg uwch ac addysg bellach.
 

Yr adolygiad o ddarpariaeth gydweithredol leol yng nghyfnod allweddol 4

08/10/13
Canfyddiadau’r grŵp gorchwyl a gorffen, yn dilyn eu hadolygiad o arlwy’r cwricwlwm lleol yng Nghyfnod Allweddol 4.
 

Adolygiad â blaenoriaeth: tracio disgyblion yn effeithiol

04/09/13
Byddwn yn defnyddio canfyddiadau ac argymhellion yr adolygiad â blaenoriaeth i rannu arferion da a hyrwyddo systemau sydd o safon uchel ac yn gyson effeithiol ar gyfer tracio ledled Cymru.
 

Adolygiad â blaenoriaeth: Ysgolion Band 1, a Band 4 a 5 sydd wedi parhau i wella

04/09/13
Mae'r adolygiad hwn yn tynnu sylw at y gwersi a ddysgwyd oddi wrth ysgolion Band 1 sydd wedi cynnal lefelau uchel o berfformiad, ac ysgolion Band 4 a 5 sydd wedi gwella, a hynny i’w defnyddio gan ysgolion eraill fel sail ar gyfer gwella.
 

Adolygiad (sydd heb eu hariannu) Annibynnol a Cyflym o'r Proffil Asesu Datblygiad Plentyn (CDAP) ar ddechrau’r Cyfnod Sylfaen yng Nghymru

30/04/12
Adolygwyd yr Athro Iram Siraj-Blatchford y CDAP dros y cyfnod o Ragfyr 2011 i Ionawr 2012 ac adroddwyd ei barn yn ôl i'r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau.
 

Ymateb i'r Gofrestrfa Hyfforddi Athrawon Graddedig: Ymgynghoriad ar broses sengl o dderbyn ar gyfer hyfforddiant cychwynnol uwchraddedig i athrawon

25/04/12
Rydym wedi ymateb i ymgynghoriad ar gynigion am broses sengl o dderbyn ar gyfer hyfforddiant cychwynnol uwchraddedig i athrawon sydd â goblygiadau i Gymru.
 

Y Mesur Addysg Arfaethedig (Cymru)

09/12/10
Ymatebion gan randdeiliaid i ddarpariaethau posibl mewn Mesur Addysg (Cymru).
 

Effaith y Dimensiwn Rhyngwladol mewn Addysg ar Effeithiolrwydd Ysgolion a Chyrhaeddiad Dysgwyr

22/11/10
Mae’r 'Effaith y Dimensiwn Rhyngwladol mewn Addysg ar Effeithiolrwydd Ysgolion a Chyrhaeddiad Dysgwyr' yn amlygu canlyniadau gwaith diweddar ar effaith y dimensiwn rhyngwladol ar ysgolion, a sut mae hynny’n ymwneud â chydestun addysg yng Nghymru. Roedd pob ysgol yn nodi bod defnyddio’r Dime ...
 

Adroddiad Ymchwil yr Academi Sgiliau, Rhagfyr 2009

07/09/10
Comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru’r adroddiad ymchwil hwn ym mis Gorffennaf 2009. Nod yr adroddiad oedd adolygu’r ffordd o ddatblygu, gweithredu a chynnal rhwydweithiau’r academi sgiliau ar draws y DU a gwledydd perthnasol eraill.
 

Adroddiad Panel Adolygu Ymchwil a Datblygu

01/09/10
Ffurfiwyd y Panel Adolygu Ymchwil a Datblygu, sy’n cynnwys arbenigwyr o Addysg Uwch, Byd Busnes a Chyllidwyr Ymchwil er mwyn edrych ar sut y gall Cymru berfformio’n well mewn cymhariaeth â gweddill y DU wrth ddenu cyllid ymchwil allanol nag ar hyn o bryd.
 
Adroddiadau Dynamix a'r Ddraig Ffynci am Chwarae ymhlith Plant

Adroddiadau Dynamix a'r Ddraig Ffynci am Chwarae ymhlith Plant

13/07/10
Adroddiadau Dynamix a'r Ddraig Ffynci am Chwarae ymhlith Plant.
 

Adroddiad Grŵp Adolygu Annibynnol Coleg Harlech (Adroddiad Hancock)

12/03/10
Mae’r adroddiad hwn yn pennu canlyniadau ac argymhellion y grŵp gorchwyl a gorffen annibynnol a fu’n ystyried ariannu Coleg Harlech, darpariaeth breswyl Gogledd Cymru Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, yn y dyfodol. Comisiynwyd y gwaith hwn gan y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ...
 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddarpariaeth Addysg 8-14 oed yng Nghymru: Adroddiad ar Gam Cyntaf yr Adolygiad

05/02/10
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen sy’n cael ei gadeirio gan yr Athro David Egan, Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd. Cafodd y grŵp y gwaith o ystyried profiadau addysgol plant rhwng 8 ac 14 oed gan gynnwys y cyfnod pontio rhwng addysg gynradd ac addysg uwchradd.
 

Arfarniad ariannol o Fesur arfaethedig Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2008

27/07/09
Comisiynwyd yr adroddiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru mewn cysylltiad â'r gwerthusiad ariannol o'r Mesur Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2008 arfaethedig fel y'i cyflwynwyd gan Jenny Randerson AC ar 14 Mawrth 2008.
 

Adroddiad yr Athro Robin Williams ar gyfer model Coleg Ffederal

22/06/09
Ym mis Gorffennaf 2008, estynnodd y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau wahoddiad i’r Athro Robin Williams sefydlu Bwrdd Cynllunio a llunio adroddiad annibynnol ar fodel ar gyfer Coleg Ffederal erbyn Mehefin 2009.
 

Gwerthusiad o Techniquest

18/06/09
Gwerthusiad o Techniquest gan GHK Consulting Ltd, a gomisiynwyd gan yr Adran dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 

Gweddnewid Ysgolion gyda TGCh: Adroddiad y Gweithgor Strategaeth TGCh ar gyfer Ysgolion i Lywodraeth Cynulliad Cymru

01/04/08
Mae’r ddogfen hon yn nodi casgliadau’r gweithgor.
 

Adroddiad grŵp Cynghori'r Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ar gyfer mis Ebril 2007 - Tachwedd 2007

12/03/08
Mae’r ail adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y materion allweddol a drafodwyd gan y Grŵp ac yn cynnwys, mewn atodiadiau, adroddiadau’r paneli unigol sy’n ymdrin â materion a drafodwyd yn ystod y tymor hwnnw.
 

Gweithredu'r Hawliau

28/03/07
Gweithredu’r Hawliau: Rhoi Hawliau Plant aPhobl Ifanc ar waith yng Nghymru yn disgrifio’r cyfraniad a wnaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, mewn partneriaeth ag asiantaethau statudol eraill a chyda’r sector gwirfoddol, i hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc fel y maent wedi’u nodi yng Nghonfensiwn y ...
 

Prif Adroddiad: Gwerthusiad Cam Cyntaf Fframweithiau Plant a Phobl Ifanc, Hawl Bore Oes a Chymorth

01/01/06
Mae'r ymgynghorwyr annibynnol York Consulting Ltd wedi cynnal cam cyntaf y gwerthusiad cenedlaethol o'r gwaith o roi Fframweithiau Plant a Phobl Ifanc, Hawl Bore Oes a Cymorth ar waith.
 

E-Ddysgu yng Nghymru: Datblygiadau Cyfredol a Barn Rhanddeiliaid ar Flaenoriaethau i`r Dyfodol

04/10/04
Mae’r ddogfen yma’n darparu manylion ar gamau gweithredu cyfredol i ddefnyddio technoleg e-ddysgu mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru, a dealltwriaeth fwy eglur ynghylch sut y gallai hynny gyfrannu at hybu perfformiad a chyfranogiad mewn dysgu. Mae’n cynnwys testun anerchiad cyweirnod gan y Gwei ...
 

Addysg oedolion - dyfodol yn Ewrop?

21/09/04
Mae’r adroddiad yn seiliedig ar seminar ar Addysg I Oedolion a gynhaliwyd ym Mrwsel ar 1 Mawrth 2004. Mae’n crynhoi cyflwyniadau y seminar a chanlyniadau gweithdai.