Skip to content

Cymru o’r Radd Flaenaf – Trawsnewid Dysgu er mwyn Llwyddiant mewn Byd wedi ei Lobaleiddio

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ni luniwyd y Cynllun Gweithredu gyda’r nod o gyflwyno rhestr gynhwysfawr o’r holl weithgareddau Ewropeaidd a Rhyngwladol sydd ar y gweill yng Nghymru. Yn hytrach, mae’n nodi ein hamcanion craidd a’r cyfeiriad strategol cyffredinol, ac yn amlinellu’r camau blaenoriaeth allweddol ar gyfer 2009.

Wrth gwrs, mae pob cam lefel uchel wedi’i ategu gan weithgareddau manylach dan arweiniad y timau perthnasol o fewn APADGOS a ledled Llywodraeth y Cynulliad.

Mae’r Fframwaith Strategol Addysg Rhyngwladol wedi ei gynllunio i atgyfnerthu a datblygu’r dyheadau a’r cynlluniau uchod felly. Mae’n gwneud hynny trwy gynnig pedair thema strategol:

  • Dysgu ar gyfer Byd wedi ei
    Lobaleiddio: Gwella Cyflawniad,
    Sgiliau a Lles;
  • Gwella Ffyniant Economaidd a
    Chydlyniant Cymdeithasol;
  • Cefnogi Ymarferwyr;
  • Ysgogi’r Newid;

Trosir y themâu hyn yn weithredoedd cadarn fel yr adlewyrchir yn y Cynllun
Gweithredu a ddaw gyda’r Fframwaith. Nid yw’r Cynllun wedi ei fwriadu i fod yn gynhwysfawr ond yn lle hynny mae’n dangos rhai o ddulliau allweddol y Llywodraeth o gyflawni ei nodau.