Skip to content

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Dolenni perthnasol

Mae'r Cynllun Gweithredu Cymraeg ail iaith yn cynnwys gweithgareddau tymor byr a thymor hirach sydd â'r bwriad o ddechrau gwella safonau a chyrhaeddiad Cymraeg ail iaith.
Darganfyddwch pa gynnydd sydd wedi'i wneud i gwrdd â'r targedau a osodwyd yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg.
Pwrpas y canllawiau hyn yw esbonio sut bydd awdurdodau lleol yn paratoi a chyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (y ‘Cynlluniau’).
Canllaw yw hwn ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer gwella cyfraddau dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnod Allweddol 2 a 3.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Strategaeth hon yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg cyfrwng Cymraeg ac yn gosod cyfeiriad strategol cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Mae hefyd yn nodi'r cyfeiriad ar gyfer gwella safonau addysgu a dysgu'r Gymraeg fel iaith, ac yn benodol, Cymraeg ail iaith.

Yn 2007 ymrwymodd Llywodraeth Cymru i 'greu Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg cenedlaethol i ddatblygu darpariaeth effeithiol o addysg feithrin hyd at addysg bellach ac uwch, wedi'i hategu gan raglen weithredu'. Mewn ymateb i’r ymrwymiad hwn lansiwyd y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg ym mis Ebrill 2010.

Mae copi o'r Strategaeth ar gael trwy ddilyn y ddolen isod.