Skip to content

Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cafodd y ddogfen Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru ei lansio ym mis Medi 2008. Mae’r polisi trawsnewid yn herio ac yn ei gwneud hi’n ofynnol bod pawb sy'n ymwneud ag addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru. Yn rhoi o’r neilltu'r trefniadau traddodiadol, cul, sefydliadol a darparu yn well ar gyfer anghenion dysgwyr a’r galw o du cyflogwyr. I’r diben hwn, y nod yw gwella pa mor effeithiol ac effeithlon yw’r ddarpariaeth ddysgu yn ogystal â gwella ansawdd a safonau.

Mae’r polisi yn ei gwneud hi’n ofynnol bod yr holl ddarparwyr dysgu yn cefnogi’r polisi trawsnewid drwy gynllunio newid a’i roi ar waith er mwyn sicrhau gwelliannau sylweddol i bob dysgwr.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gofyn i ddarparwyr dysgu gymryd y camau gofynnol i ffurfio Partneriaethau Dysgu daearyddol a sectoraidd erbyn mis Tachwedd 2008 gan gyflwyno cynigion amlinellol ar gyfer newid, ar ffurf Rhaglen Amlinellol Strategol, a’u cyflwyno i APADGOS erbyn 15 Ionawr 2009.

Mae’r fframwaith wedi’i gynllunio yn y fath fodd i annog rhanddeiliaid i ddatblygu atebion lleol i anghenion lleol yn hytrach na chreu un model a fydd yn ateb i Gymru gyfan.

Disgwylir i’r gwaith o weithredu’r polisi hwn arwain at fanteision sylweddol ar gyfer dysgwyr gan ganolbwyntio’n gadarn ar wella lefelau sgiliau ar gyfer pob person ifanc ac oedolyn. Mae’r ddogfen a ddaeth i’w chanlyn, Trawsnewid, Y Siwrnai, a gyhoeddwyd fis Tachwedd 2009 yn rhoi manylion am siwrnai’r rhanddeiliaid yn rhoi ar waith y cyfnod ôl-16 sy’n rhan o’r Polisi Trawsnewid.