Skip to content

Hysbysiad i Ysgolion: Tymor y Haf 2009

Dolenni perthnasol

Ffliw moch - Cynllunio yn erbyn amgylchiadau annisgwyl ar gyfer Ysgolion, lleoliadau eraill lle'r addysgir plant, Darparwyr Hyfforddiant, Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cylchlythyr hysbysu tymhorol wedi’i gynllunio i hysbysu ysgolion a’u cyrff llywodraethu o ymgyngoriadau a dogfennau a gaiff eu hanfon i ysgolion. Bydd hyn yn helpu ysgolion i flaengynllunio ac i reoli eu llwyth gwaith.

Rhagolwg y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

Annwyl Gyfaill

Byddwch yn sylwi bod yr hysbysiad tymhorol hwn yn cynnwys llythyr gan Chris Tweedale, Cyfarwyddwr newydd y grŵp Plant, Pobl Ifanc ac Ysgolion Effeithiol yn Adran Plant, Addysg, Dysgu gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) . Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda Chris i roi hwb i’n hagenda ar ysgolion effeithiol.  Mae profiad a gwybodaeth Chris yn ei wneud yn aelod newydd gwerthfawr o’r tîm.

Bydd llawer o ymgynghoriadau a dogfennau canllaw pwysig yn cael eu cyhoeddi y tymor hwn, a hoffwn dynnu eich sylw’n benodol at yr Ymgynghoriad ar Addysg Cyfrwng Cymraeg sy’n cael ei lansio ar 13 Mai. Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gwneud ymrwymiad clir yng Nghytundeb Cymru’n Un ac yn Iaith Pawb i hyrwyddo Cymru ddwyieithog. Mae addysg yn ganolog i’r ymrwymiad hwn ac mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi gweld twf aruthrol yn ddiweddar, gyda llawer o rieni’n dewis i’w plant gael eu trochi’n gynnar yn yr iaith.  Mae’r cyfnod sylfaen yn rhoi hwb sylweddol wrth ganiatáu i blant ddysgu a defnyddio Cymraeg o dair oed ymlaen. Mae’n bwysig fod yr addysg Gymraeg hon yn parhau drwy gydol addysg y plentyn hyd at addysg bellach, addysg uwch a dysgu gydol oes. Dylai ein system addysg hefyd fod yn ddigon hyblyg i alluogi’r rhieni a’r disgyblion sydd am fanteisio ar addysg yn ystod unrhyw gyfnod i wneud hynny.  Bydd y strategaeth yn edrych ar fater asesu’r galw gan rieni am addysg cyfrwng Cymraeg a bydd yn sicrhau dull rhagweithiol a strategol o gynllunio lleoedd mewn addysg cyfrwng Cymraeg.

Disgwylir y caiff dogfen ganllaw newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru, sef Mynediad i addysg a chymorth i ddisgyblion ag anghenion meddygol ei dosbarthu i ysgolion ym mis Mai.  Bydd canllawiau ychwanegol hefyd yn cael eu dosbarthu, wedi’u cyhoeddi mewn cydweithrediad â nifer o fudiadau gwirfoddol, a bydd yn cynnig arferion gorau ar gyfer cefnogi plant ag ystod o gyflyrau cyffredin. Yn ogystal, mae’n bleser gennyf gymeradwyo llyfryn fydd yn cael ei lansio yn ystod yr haf, sef ‘Children with diabetes in school – what all staff need to know’ sydd wedi’i gynhyrchu gan Diabetes UK. Mae wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y Cynulliad i godi ymwybyddiaeth o ddiabetes mewn ysgolion ledled Cymru.  Mae diabetes ymhlith plant a phobl ifanc ar gynnydd, ac felly fy ngobaith yw y bydd y canllaw hwn yn helpu i ennyn mwy o ddealltwriaeth o’r cyflwr. Serch hynny, ni ddylai gymryd lle’r cynllun unigol ar gyfer pob plentyn, sy’n angenrheidiol er mwyn rheoli eu cyflwr yn effeithiol. Gallwch gael rhagor o gopïau o’r llyfryn a’r poster trwy gysylltu â Diabetes UK Cymru ar 029 2066 8276 neu e-bostio wales@diabetes.org.uk

Rwyf eisoes wedi ysgrifennu am y newidiadau i’r system fetio a gwahardd bresennol. Mae gwybodaeth am gyflwyno’r cynllun newydd fesul cam bellach ar gael.  Daw mesurau ychwanegol i ddiogelu plant i rym ym mis Hydref 2009 ac o fis Gorffennaf 2010 ymlaen, bydd modd i’r rheini sy’n dechrau swyddi newydd yn gweithio gyda phlant gofrestru yn y cynllun fetio a gwahardd newydd.  Mae manylion y newidiadau i’w gweld ar dudalennau Gofal Cymdeithasol gwefan Llywodraeth y Cynulliad. Ewch i www.cymru.gov.uk/iechyd a chliciwch ar y dolenni.  Os ydych yn cofrestru gyda gwefan yr Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA), sef www.isa-gov.org.uk, byddwch yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd.  Y bwriad yw cynnal sioeau teithiol gwybodaeth yn ddiweddarach eleni fydd yn rhoi cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.  Bydd y manylion i’w gweld ar y wefan.

Mae ffliw moch yn cael sylw mawr yn y cyfryngau ar hyn o bryd.  Rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa’n ofalus ac mae gweithdrefnau cadarn yn eu lle.  Mae dolen i’r canllawiau i ysgolion ar ffliw pandemig ar gael ar wefan Llywodraeth y Cynulliad. Mae dolen i’r canllawiau i ysgolion ar ffliw pandemig ar gael ar wefan Llywodraeth y Cynulliad
www.cymru.gov.uk/darparwyrdysgu. Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yma yng Nghymru ac yn Whitehall I sicrhau y bydd yr wybodaeth yn berthnasol ac yn gyfredol ond y cyngor cyffredinol I’w gofio er mwyn helpu i osgoi lledaenu unrhyw feirws yw:

  • cuddiwch eich trwyn a’ch ceg wrth besychu neu disian,
  • defnyddiwch hances bapur pan fo modd,
  • taflwch yr hancesi’n syth ac yn ofalus i’r bin,
  • cadwch at drefn lanweithdra sylfaenol dda, er enghraifft, golchwch eich dwylo’n aml â dŵr a sebon i leihau’r risg o ledaenu’r feirws o’ch dwylo i’ch wyneb, neu i bobl eraill,
  • glanhewch arwynebau caled (e.e. handlenni drysau) yn fynych gan ddefnyddio cynnyrch glanhau arferol,
  • helpwch eich plant i ddilyn y cyngor hwn.

Gobeithio y bydd nifer fawr o ysgolion yn cymryd rhan yn Niwrnod VQ (Cymwysterau Galwedigaethol). Dyma gyfle i gydnabod a dathlu llwyddiannau miliynau o ddysgwyr galwedigaethol ledled Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig. Cynhelir Diwrnod VQ 2009 ar 24 Mehefin.  Hwn fydd yr ail ddigwyddiad blynyddol iI ddathlu llwyddiant galwedigaethol yng Nghymru.  Mae Llywodraeth y Cynulliad yn gweithio gyda fforwm a chyda Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru i godi proffil cymwysterau galwedigaethol ac i sicrhau bod y rheini sy’n llwyddo i’w hennill yn cael eu cydnabod. Bydd y Diwrnod yn arddangos nifer o sgiliau galwedigaethol mewn digwyddiad arbennig yn y Senedd, Bae Caerdydd. Gall ysgolion lawrlwytho taflenni a phosteri dwyieithog i helpu i hyrwyddo Diwrnod VQ o wefan Llywodraeth y Cynulliad. Ewch i’r adran darparwyr dysgu yn www.wales.gov.uk/learningproviders

Hoffwn ddymuno tymor yr haf llwyddiannus i bawb.

Jane Hutt
Y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau