Skip to content

Addysg Uwch – Cynlluniau Ffioedd Dysgu

Dolenni perthnasol

Mae gwybodaeth am ein polisïau ar gyfer y sector i'w gweld yn yr adran hon o'r wefan.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym mis Mawrth 2011, fe gyhoeddwyd canllawiau i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ynghylch cymeradwyo a gorfodi cynlluniau mewn perthynas â ffioedd dysgu sefydliadau addysg uwch. Mae’r canllawiau hyn yn egluro'r hyn yr ydym yn disgwyl i CCAUC ei wneud i gyflawni’r rôl hon.

O fis Medi 2012, dim ond darparwyr addysg uwch sydd â chynllun ffioedd wedi’i gymeradwyo gan CCAUC all godi ffioedd uwch na £4,000.

Mae cynlluniau ffioedd dysgu yn rhoi gwybodaeth bwysig ynghylch yr hyn y mae sefydliadau’n ei wneud i ddenu pobl o bob math o gefndiroedd at addysg uwch. Mae’n rhaid i’r cynlluniau amlinellu amcanion y sefydliad o ran hybu cyfle cyfartal a hybu addysg uwch.

CCAUC yw’r corff sy’n gyfrifol am gymeradwyo a gorfodi cynlluniau ffioedd yng Nghymru,. Mae’n rhaid iddo gyflwyno adroddiad blynyddol i Weinidogion Cymru ar sut y mae wedi mynd ati i wneud y gwaith hwn. Hefyd, mae CCAUC yn gyfrifol am nodi a lledaenu arferion gorau ymysg sefydliadau o ran y gweithgareddau a ddisgrifir yn y cynlluniau ffioedd.

Mae CCAUC yn gyfrifol am gyhoeddi ei ganllawiau ei hun i’r sector addysg uwch ynghylch ei ddisgwyliadau yn ymwneud ag ehangder a chynnwys y cynlluniau ffioedd. Mae’r canllawiau i’w gael ar wefan CCAUC (cyswllt allanol)