Skip to content

Coleg Gŵyr Abertawe

Dolenni perthnasol

Disgwylir i’r gwaith o weithredu’r polisi hwn arwain at fanteision sylweddol ar gyfer dysgwyr gan ganolbwyntio’n gadarn ar wella lefelau sgiliau ar gyfer pob person ifanc ac oedolyn.
Mae addysg bellach yn cyfeirio at astudiaethau ar ôl 16 oed fel arfer. Mae cyllid ar gael i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd addysg bellach.
Daeth Coleg Gŵyr Abertawe yn weithredol ar 20 Awst 2010. Mae Gorchymyn Diddymu wedi diddymu Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe, gan drosglwyddo’u heiddo, eu hawliau, eu rhwymedigaethau a’u staff i Gorfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe. Daeth y Gorchymyn Diddymu i rym ar 20 Awst 2010. Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe yw Nick Bennett, a Chadeirydd y Llywodraethwyr yw Colin Cornelius.

Mae uno Coleg Abertawe a Choleg Gorseinon yn bodloni amcanion polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru fel y’u nodir yn Gweddnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Disgwylir i’r uno wella effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a hyblygrwydd dysgwyr yn Ninas Abertawe, a hyrwyddo mynediad a chyfleoedd ehangach o ran addysg a hyfforddiant ôl-16.

Daeth Gorchymyn Coleg Gŵyr Abertawe (Corffori) 2010 (“y Gorchymyn Corffori”) a Rheoliadau Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe (Llywodraethu) 2010 (“y Rheoliadau Llywodraethu”) i rym ar 20 Mai 2010. Dyma oedd cam cyntaf yr uno rhwng Coleg Abertawe a Choleg Gorseinon.

Sefydlwyd Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe drwy’r Gorchymyn Corffori ac fe’i penodwyd ar 20 Awst 2010 fel y corff gweithredol, hynny yw y dyddiad y bydd y gorfforaeth addysg bellach yn dechrau rhedeg y sefydliad. Mae’r Rheoliadau Llywodraethu’n rhagnodi’r Offeryn a’r Erthyglau Llywodraethu, sy’n darparu ar gyfer cyfansoddiad a’r dull o redeg Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe.

Mae Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe (Diddymu) 2010 (“y Gorchymyn Diddymu”) wedi diddymu Coleg Abertawe a Choleg Gorseinon ac wedi trosglwyddo’u hawliau a’u rhwymedigaethau eiddo i Gorfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe a gorfforwyd o’r newydd ar 20 Awst 2010. Mae hyn yn cwblhau’r uno.

Gweler gwefan y Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus ar gyfer Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe (Diddymu) 2010 (Saesneg yn unig)

Gweler gwefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Memorandwm Esboniadol Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe (Diddymu) 2010