Skip to content

Arweiniad a gwybodaeth

Rheoli presenoldeb gweithlu ysgolion yn effeithiol

20/12/17
Trosolwg o rolau a chyfrifoldebau, yn ymwneud â rheoli presenoldeb, pawb sy’n rhan o’r gwaith o addysgu plant a phobl ifanc.
 

Adroddiad Blynyddol i Ysgolion

08/12/17
Mae’r adroddiad yn cynnwys dolenni i bob dogfen a luniwyd ar gyfer ysgolion a’u cyrff llywodraethu dros y flwyddyn academaidd o 2016 - 2017.
 

Dyfodol byd-eang – cynllun i wella a hyrwyddo ieithoedd tramor modern yng Nghymru

05/12/17
Mae’r cynllun pum mlynedd yn nodi sut y byddwn yn cydweithio â’r consortia addysg rhanbarthol a phartneriaid allweddol i helpu dysgwyr yng Nghymru i gyfathrebu’n effeithiol mewn ieithoedd eraill a gwerthfawrogi diwylliannau eraill.
 

Canllawiau ar gyfer presenoldeb yn yr ysgol a gwyliau crefyddol 2017 i 2018

04/12/17
Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau cyffredinol i helpu penaethiaid benderfynu a ddylid awdurdodi absenoldeb i disgyblion ar gyfer defodau crefyddol.
 

Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

30/11/17
Mae ein hymateb i'r arolwg ar gael erbyn hyn.
 

Y Grant Datblygu Disgyblion a’r Grant Datblygu Disgyblion Blynyddoedd Cynnar

04/04/17
Mae’r grantiau hyn yn darparu cymorth ariannol i helpu mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad.
 

Ceisiadau i roi pwerau dyfarnu graddau: canllawiau a meini prawf ar gyfer ymgeiswyr yng Nghymru

07/02/17
Gweithdrefnau ar gyfer gwneud ceisiadau i roi pwerau dyfarnu graddau (graddau sylfaen, graddau a addysgir a graddau ymchwil) i sefydliadau yng Nghymru.
 

Ariannu Ôl-16 i ddysgwyr sydd ag anhawsterau dysgu mewn colegau arbenigol

26/01/17
Diogelu darpariaeth i ddysgwyr sydd ag anhawsterau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol.
 
Canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru ynghylch y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd gyda rhieni

Cyfarfodydd rhieni: canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru ynghylch y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd gyda rhieni

21/09/16
Mae’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn darparu ar gyfer trefniadau newydd sy’n golygu y gall rhieni gyflwyno deiseb i gael cyfarfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol, a hynny hyd at deirgwaith y flwyddyn.
 

Canllawiau rheoli gwybodaeth i ysgolion

17/08/16
Cyngor ac arweiniad i ysgolion ynghylch storio gwybodaeth o fewn y platfform Hwb.
 

Y Ddeddf Llywodraethu a Gwybodaeth Addysg Bellach ac Uwch Cymru 2014

08/08/16
Adolygiad o weithrediad y Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014.
 

Dynodi yn sefydliad o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

29/02/16
Rhaid i ddarparwyr sy’n dymuno cael eu dynodi’n sefydliadau at ddiben Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 gyflwyno cais ysgrifenedig i Lywodraeth Cymru gan ddefnyddio’r ffurflen gais isod, a gan ddefnyddio’r canllawiau i’w helpu.
 

Gwrthsafiad a pharch - datblygu cydlyniant cymunedol 2015

12/01/16
Diben y canllawiau diweddaraf hyn, a'r adnodd sy'n gysylltiedig â nhw, yw cefnogi datblygu cydlyniant cymunedol ac atal eithafiaeth mewn ysgolion a lleoliadau addysgol eraill yng Nghymru.
 

Model cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol

19/11/15
Fframwaith ar gyfer gwella ysgolion sy'n cydnabod y rôl bwysig mae ysgolion, awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yn ei chwarae mewn addysg.
 

Dysgwyr sydd wedi cael eu gwahardd o’r ysgol

22/10/15
Canllawiau gall ysgolion eu cynnig i ddysgwyr ar ôl iddynt gael eu gwahardd.
 

Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid - Cynllun Gweithredu i Gymru 2010-15

12/10/15
Mae’r Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid yn dwyn ynghyd ddimensiynau gwahanol ein polisïau Datblygu Economaidd ac Addysg.
 

Ffydd mewn addysg

15/09/15
Mae’r ddogfen hwn yn darparu trosolwg o'r sefydliad a rôl ysgolion â chymeriad crefyddol dynodedig yn y system addysg.
 

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad blynyddol

17/07/15
Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys manylion am y cynnydd mae’r Strategaeth wedi ei wneud i gyrraedd ei thargedau.
 

Cyfarwyddyd ynghylch Cyfrifon i sefydliadau addysg bellach

09/07/15
Cyngor ynghylch ein cyfarwyddiadau ar ein gofynion mewn perthynas â’u datganiadau ariannol archwiliedig.
 

Safonau a argymhellir ar gyfer hidlo’r we yn ysgolion Cymru

29/06/15
Bydd y safonau hyn yn rhoi’r cyfle i athrawon addysgu disgyblion ynghylch ymddygiad ar-lein diogel, cyfrifol ac ystyriol.
 

Gweithdrefnau ar gyfer adrodd ar achosion o gamymddwyn ac anghymwystra yn y gweithlu addysg yng Nghymru

08/06/15
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi gweithdrefnau statudol manwl i gyflogwyr ac asiantau eu dilyn wrth gyflwyno adroddiadau i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd neu Gyngor y Gweithlu Addysg.
 

Cod Ymarfer archwilio addysg Bellach

10/03/15
Canllawiau ar ofynion archwilio ar gyfer cyrff llywodraethu Sefydliadau Addysg Bellach, yn unol â'n hamodau cyllid.
 

Memorandwm Ariannol ar gyfer sefydliadau addysg bellach a sefydliadau addysg uwch sy'n darparu addysg bellach yng Nghymru

10/03/15
Ein hamodau ar gyfer darparu grantiau neu gymorth grant i sefydliadau addysg bellach a sefydliadau addysg uwch sy'n darparu addysg bellach yng Nghymru.
 

Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu i Gymru

02/03/15
Cynllun gweithredu i Gymru yn ceisio codi lefel cyrhaeddiad drwy greadigrwydd, cynyddu a gwella profiadau celfyddydol mewn ysgolion, a helpu athrawon ac ymarferwyr celfyddydol i ddatblygu eu sgiliau.
 

Polisi Cwynion Plant - Asesiad sgrinio

03/02/15
Cyhoeddwyd yr asesiad sgrinio hwn yn 2010 ar gyfer y Polisi Cwynion Plant.
 

Addysg rhyw a chydberthynas mewn ysgolion - Asesiad sgrinio

03/02/15
Cyhoeddwyd yr asesiad sgrinio hwn yn 2010 ar gyfer y canllawiau Addysg rhyw a chydberthynas mewn ysgolion.
 

Hyfforddi tiwtoriaid darllen gwefusau yng Nghymru - Asesiad sgrinio

03/02/15
Yn 2012 roedd cynnig ar y cyd wedi’i gyflwyno i ddatblygu a chyflenwi hyfforddiant i diwtoriaid darllen gwefusau.
 

Cyfarwyddyd ar Entrepreneuriaeth - Asesiad sgrinio

03/02/15
Mae’r ddogfen hon yn rhoi cyfarwyddyd ar sut y dylai darparwyr dysgu gynllunio a gweithio mewn partneriaeth ag eraill i gynnig addysg ar entrepreneuriaeth.
 

Cylch Gwaith ar gyfer Gwasanaethau Gyrfaoedd yng Nghymru - Asesiad sgrinio

30/01/15
Y cam cyntaf hwn o'r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb yn ystyried effeithiau cychwynnol ar gydraddoldeb y polisi arfaethedig hwn.
 

Hawliau plant i wneud apêl neu hawliad i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru – canllawiau statudol i awdurdodau lleol

22/12/14
Mae Mesur Addysg (Cymru) 2009 yn rhoi’r hawl i blant a phobl ifanc ddwyn achos cyfreithiol gerbron Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) eu hunain.
 
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) Canllawiau i ysgolion a cholegau yng Nghymru

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) Canllawiau i ysgolion a cholegau yng Nghymru

26/11/14
Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau ar ddarpariaeth STEM i ddysgwyr 3 i 19 oed yn ysgolion a cholegau Cymru.
 

Arferion cyfredol ar ddefnyddio llefydd gwag mewn ysgolion

01/10/14
Gwybodaeth ac enghreifftiau am arferion cyfredol ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff ac unigolion eraill sydd â diddordeb yn y maes.
 

Cod Trefniadaeth Ysgolion

27/08/14
Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn gorfodi gofynion ac yn darparu canllawiau mewn perthynas â chynigion trefniadaeth ysgolion.
 
Rheoli asbestos mewn ysgolion

Rheoli asbestos mewn ysgolion

28/05/14
Mae’n hanfodol bod y tîm sy’n rheoli’r ysgol yn ymwybodol o’i ddyletswydd o ran rheoli asbestos.
 
Gwaredu asedau gan ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol

Gwaredu asedau gan ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol

05/03/14
Sut y gall cyrff sefydledig a chyrff llywodraethu ysgolion sefydledig ac ysgolion gwirfoddol waredu tir neu eiddo sydd wedi eu darparu neu eu gwella ar draul arian cyhoeddus.
 

Dod yn Athro Cymwysedig: Llawlyfr Canllawiau – Cylchlythyr Rhif: 017/2009

09/01/14
O Fedi 2019 bydd pob myfyriwr sy'n cychwyn ar raglenni AGA yn destun i safonau proffesiynol newydd. Mae'r fersiwn ddiwygiedig o'r 'llawlyfr canllawiau ‘dod yn athro cymwysedig’ yn disodli cylchlythyr rhif: 41/2006. Mae'r cylchlythyr hwn ond yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n dech ...
 
Medrusrwydd staff addysgu mewn ysgolion - Canllawiau i ysgolion

Medrusrwydd staff addysgu mewn ysgolion - Canllawiau i ysgolion

21/11/13
Bydd y canllawiau hyn yn helpu ysgolion, cyrff llywodraethu, awdurdodau lleol, awdurdodau esgobaethol, penaethiaid, athrawon ac undebau llafur i ddefnyddio gweithdrefnau gallu ar gyfer staff addysgu.
 

Arweiniad i Gyrff Llywodraethu ynghylch Codi Tâl am Weithgareddau Ysgol (diwygiwyd Tachwedd 2013)

18/11/13
Pwrpas yr arweiniad anstatudol hwn yw helpu penaethiaid a chyrff llywodraethu i egluro’u polisïau ar godi tâl a pheidio â chodi tâl am weithgareddau ysgol ac ymweliadau ysgol.
 
Trefniadaeth ysgolion: ymgynghori â phlant a phobl ifanc

Trefniadaeth ysgolion: ymgynghori â phlant a phobl ifanc

13/11/13
Canllawiau ar ymgynghori â dysgwyr yr effeithir ar eu hysgol gan gynnig yn ymwneud â threfniadaeth ysgolion.
 

Cynnig trefniadaeth ysgolion – gwybodaeth i blant a phobl ifanc

04/10/13
Mae’r llyfryn hwn yn rhoi gwybodaeth i blant am y camau mae ALlau yn gorfod eu cymryd cyn gwneud newidiadau i’w hysgolion.
 

Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau: llythyr i ysgolion

16/09/13
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Aaddysg wedi ysgrifennu i ysgolion ar draws Cymru yn amlinellu blaenorioaethau ar gyfer y tymor i ddod.
 

Rheoli perfformiad i benaethiaid, athrawon ac athrawon digyswllt

17/06/13
Daeth Rheoliadau Gwerthuso Athrawon (Cymru) 2011 i rym ar 1 Ionawr 2012.
 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraethu Ysgolion

01/02/13
Ar 8 Tachwedd 2012, cyflwynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Ddatganiad Ysgrifenedig i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch Grŵp Gorchwyl a Gorffen newydd a sefydlodd i ystyried materion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgolion.
 

Canllawiau i ysgolion ac awdurdodau lleol ar weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff - cylchlythyr 002/2013

31/01/13
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi help a chymorth i gyrff llywodraethu ysgolion ac awdurdodau lleol i weithredu gweithdrefnau effeithiol i ddisgyblu a diswyddo staff.
 

Adolygiad ar Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol

23/01/13
Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau y byddai'n comisiynu adolygiad ar Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol.
 

Strwythur y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Llywodraethu Ysgolion

26/11/12
Ar 8 Tachwedd 2012, cyflwynodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Ddatganiad Ysgrifenedig i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried materion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgolion.
 

Diweddariad: Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc

03/09/12
Mae’r llythyr hwn yn cyfeirio at faterion allweddol o’r flwyddyn diwethaf ac yn amlinellu rhai o’r gweithrediadau allweddol y bydd angen i ni ganolbwyntio arnyn nhw yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
 

Cynllun Gweithredu Cymraeg ail iaith

17/07/12
Mae'r Cynllun Gweithredu Cymraeg ail iaith yn cynnwys gweithgareddau tymor byr a thymor hirach sydd â'r bwriad o ddechrau gwella safonau a chyrhaeddiad Cymraeg ail iaith.
 

Cynllun Busnes yr Adran Addysg a Sgiliau 2012-2016

18/06/12
Caiff yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) ei harwain gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r Dirprwy Weinidog Sgiliau.
 

Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd (HMS) mewn ysgolion

07/06/12
Mae Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi anfon datganiad ysgrifenedig yn hysbysu'r holl randdeiliaid am y trefniadau ar gyfer y ddau ddiwrnod HMS ychwanegol yng Nghymru.
 

Uned Addysg Ariannol Cymru (UAAC)

30/05/12
Mae Uned Addysg Ariannol Cymru (UAAC) yn rhoi cymorth i ymarferwyr sy’n darparu addysg ariannol i bobl ifanc 7 i 19 oed.
 
Hyrwyddo dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Hyrwyddo dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3

23/04/12
Canllaw yw hwn ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer gwella cyfraddau dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnod Allweddol 2 a 3.
 

Rôl arsylwi yn y dosbarth o ran codi safonau

10/04/12
Mae Chris Tweedale, Cyfarwyddwr y Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc, wedi ysgrifennu at Gyfarwyddwyr Addysg i egluro’r trefniadau ar gyfer arsylwi yn yr ystafell ddosbarth.
 

Casglu a chofnodi data am iaith gyntaf disgyblion (Ionawr 2012)

06/02/12
Am y tro cyntaf y mis Ionawr hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau casglu gwybodaeth am iaith gyntaf pob disgybl o oed ysgol gorfodol ym mhob ysgol a gynhelir drwy broses y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD).
 
Toiledau ysgol: Canllaw arfer da ar gyfer ysgolion yng Nghymru

Toiledau ysgol: Canllaw arfer da ar gyfer ysgolion yng Nghymru

24/01/12
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol ar sut i ddarparu a chynnal cyfleusterau toiled o ansawdd da a glân ar gyfer dysgwyr.
 
Cymorth i unigolion a chyflogwyr sy'n wynebu colli swyddi

Cymorth i unigolion a chyflogwyr sy'n wynebu colli swyddi

24/01/12
Gan Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Y Ganolfan Byd Gwaith a TUC Cymru.
 
Addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed yng Nghymru

Addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed yng Nghymru

28/10/11
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys canllawiau ynghylch darparu addysg ariannol ar gyfer pobl ifanc rhwng 7 ac 19 oed mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru.
 
Y Rhaglen Addysg Ryngwladol: Manyleb

Y Rhaglen Addysg Ryngwladol: Manyleb

25/10/11
Mae’r ddogfen ganllaw hon yn amlinellu manylion Rhaglen Addysg Ryngwladol (IEP) Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) Llywodraeth Cymru.
 
Cefnogi llythrennedd triphlyg: Dysgu ieithoedd yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3

Cefnogi llythrennedd triphlyg: Dysgu ieithoedd yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3

17/10/11
Cafodd y canllawiau hyn eu llunio i gefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau llythrennedd ac iaith drwy greu cysylltiadau ar draws Cymraeg, Cymraeg ail iaith, Saesneg ac ieithoedd tramor modern.
 

Y Gronfa Ariannol wrth Gefn 2011/12: Canllawiau ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach a Chanolfannau Cymraeg i Oedolion

23/09/11
Mae'r 'Gronfa Ariannol wrth Gefn 2011/12' yn nodi'r telerau a'r amodau sy'n gysylltiedig â thaliadau a roddir i sefydliadau gan Weinidogion Cymru. Mae'r grant yn cael ei glustnodi'n benodol er mwyn rhoi cymorth i fyfyrwyr sydd mewn angen penodol.
 
Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion

Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion (diwygiwyd Gorffenaf 2011)

03/08/11
Mae’r ddogfen hon yn darparu arweiniad i gyrff llywodraethol a phenaethiaid ar faterion yn ymwneud â gweithredu neu newid polisi ymddangosiad a gwisg ysgol.
 

Y flwyddyn o’n blaenau: Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc

18/07/11
Mae’r llythyr hwn yn cydnabod y gwaith yr ydych wedi ymgymryd ag ef yn eich ysgol ac yn amlinellu rhai o’r materion allweddol y bydd angen i ni ganolbwyntio arnyn nhw yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.
 

Datblygiadau Polisi yn ymwneud â’r Gweithlu Ysgolion:Llythyr ar ran Chris Tweedale, Cyfarwyddwr y Grŵp Ysgolion a Phobl Ifanc (GYPI)

27/06/11
Ceir yn y llythyr wybodaeth am y system sydd newydd ei datblygu sef Adolygu a Datblygu Ymarfer ar gyfer gweithlu'r ysgol gyfan.
 
Responsibility and Responsiveness – Stakeholder Review of FE Governance Arrangements

Cyfrifoldeb ac Ymatebolrwydd – Adolygiad Rhanddeiliaid o Drefniadau Llywodraethu Addysg Bellach

26/05/11
Mae’r papur hwn yn manylu ynghylch canfyddiadau’r adolygiad rhanddeiliaid i’r ffordd y mae addysg bellach yng Nghymru yn cael ei llywodraethu.
 

Creu cymunedau dysgu diogel: canllawiau i sefydliadau addysg bellach yng Nghymru

06/05/11
Mae hon yn ddogfen ganllaw ac arferion da i helpu i ddatblygu cydlyniant cymunedol. Ei nod yw atal eithafiaeth dreisgar mewn sefydliadau addysg bellach ac ymysg darparwyr hyfforddiant galwedigaethol yng Nghymru.
 

Dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc mewn lleoliad dalfa’r ifanc yng Nghymru – canllawiau statudol

31/03/11
Dyma ganllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gymhwyso Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009, Adran 48–52. Mae’n ymwneud ag addysg a hyfforddiant plant a phobl ifanc o Gymru sydd yn nalfa’r ifanc.
 

Llythyr ar Gadeiryddion pob corff llywodraethu ysgol am ddefnyddio data perfformiad yn effeithiol mewn ysgolion

30/03/11
Mae'r Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes wedi anfon llythyr am rôl hanfodol cyrff llywodraethu wrth godi perfformiad mewn ysgolion.
 

Symudiadau wedi’u rheoli ar gyfer plant a phobl ifanc

01/03/11
Rydym yn argymell fod ystyriaeth yn cael ei rhoi i symudiadau wedi’u rheoli pan gredir yn wirioneddol y byddai dechrau newydd yn beth buddiol i ddisgybl.
 

Gwrthsafiad a pharch - Datblygu cydlyniant cymunedol

04/02/11
Mae’r 'Gwrthsafiad a pharch: Datblygu cydlyniant cymunedol - dealltwriaeth gyffredin ar gyfer ysgolion a’u cymunedau' yn rhoi canllawiau a chyngor yn amlinellu’r rôl sydd gan ysgolion i’w chwarae wrth ddatblygu a chefnogi dulliau strategol o hyrwyddo a chynnal cydlyniant cymunedol ac atal e ...
 

Addysgu gwleidyddiaeth mewn ysgolion

14/01/11
Mae Deddf Addysg 1996 yn gofyn i benaethiaid, cyrff llywodraethu ac awdurdodau lleol sicrhau bod disgyblion yn derbyn safbwyntiau cytbwys os yw nhw’n cael eu haddysgu am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth.
 

Cynllun Gweithredu Ymgysylltiad A Chyflogaeth Pobl Ifanc 2011-2015

12/01/11
Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei Chynllun Gweithredu ar gyfer 'Lleihau cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yng Nghymru' ym mis Ebrill 2009.
 

Cau ysgolion – agor ysgolion mewn tywydd gwael eithafol

12/12/10
Mae’r ddogfen ganllawiau canlynol yn rhoi cyngor i ysgolion wrth benderfynu a ddylai ysgol gau neu aros ar agor yn ystod tywydd gwael eithafol. Cyhoeddwyd y canllaw electronig ar y cyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r canllaw yn cynnwys asesiad risg generig ...
 

Y Gronfa Ariannol wrth Gefn 2010/11: Canllawiau ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach a Chanolfannau Cymraeg i Oedolion

17/11/10
Mae'r 'Gronfa Ariannol wrth Gefn 2010/11' yn nodi'r telerau a'r amodau sy'n gysylltiedig â thaliadau a roddir i sefydliadau gan Weinidogion Cymru. Mae'r grant yn cael ei glustnodi'n benodol er mwyn rhoi cymorth i fyfyrwyr sydd mewn angen penodol.
 

Canllawiau ar Ddata Cymraeg i Oedolion 2010/11

11/11/10
Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar gyflwyno data i ddarparwyr dysgu Cymraeg i Oedolion a chanolfannau rhanbarthol. Ei nod yw sicrhau set ddata gyson ar gyfer 2010/11 sy‘n cynnig y cyfle i lunio mesurau mewn perthynas â deilliannau dysgwyr a‘u datblygu ymhellach, fel bod modd gwneud gwaith dada ...
 
Canllawiau ar sefydlu trefniadau consortia ysgolion/sefydliadau addysg bellach (SAB)

Canllawiau ar sefydlu trefniadau consortia ysgolion/sefydliadau addysg bellach (SAB): Cymru Rhif: 022/2010

07/09/10
Bwriad y ddogfen hon yw cynorthwyo â'r gwaith o ddatblygu trefniadau effeithiol ar gyfer Consortia Ysgolion/Sefydliadau Addysg Bellach.
 
Meddwl yn gadarnhaol: Iechyd a lles emosiynol mewn ysgolion a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar

Meddwl yn Gadarnhaol: Iechyd a Lles Emosiynol Mewn Ysgolion a Lleoliadau Blynyddoedd cynnar

07/09/10
Nod y ddogfen arfer da hon yw cynorthwyo pob ysgol a lleoliad Blynyddoedd Cynnar i hybu iechyd a lles emosiynol.
 

Coleg Gŵyr Abertawe

01/09/10
Daeth Coleg Gŵyr Abertawe yn weithredol ar 20 Awst 2010. Mae Gorchymyn Diddymu wedi diddymu Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe, gan drosglwyddo’u heiddo, eu hawliau, eu rhwymedigaethau a’u staff i Gorfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe. ...
 
Sicrhau bod ieithoedd yn cyfrif

Sicrhau bod ieithoedd yn cyfrif

16/07/10
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r camau i’w cymryd i wella’r ffordd y caiff ieithoedd tramor modern eu dysgu a’u haddysgu mewn ysgolion uwchradd ac yn y Llwybrau Dysgu 14–19 yng Nghymru.
 

Llythyr agored ynghylch newid y termau ‘Awdurdod Addysg Lleol’ ac ‘Awdurdod Gwasanaethau Plant’

27/05/10
Gorchmynion i ddileu’r termau ‘Awdurdod Addysg Lleol’ ac ‘Awdurdod Gwasanaethau Plant’ o’r ddeddfwriaeth sylfaenol a’r is-ddeddfwriaeth a rhoi ‘Awdurdod Lleol’ yn eu lle.
 

Darparu Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru: Fframwaith ar gyfer y Farchnad Lafur

21/04/10
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Adran Gwaith a Phensiynau yn rhannu uchelgais i wella cyfleoedd gwaith yng Nghymru ac integreiddio cyflogaeth, sgiliau a rhaglenni eraill. Mae'r Fframwaith hwn yn cynnwys yr egwyddorion craidd sy'n dangos sut y byddwn yn gwneud hyn.
 

Arolwg Hyfedredd mewn Darllen ac Ysgrifennu Cymraeg

12/04/10
Comisiynodd yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Beaufort Research i gynnal arolwg o oedolion Cymraeg eu hiaith ledled Cymru i asesu eu hyfedredd darllen ac ysgrifennu. Cyn yr arolwg hwn ym 2004, nid oedd unrhyw arolygon o’r fath wedi cael eu cynnal ar yr iaith Gymraeg.
 
Canllaw arferion da i gyrff sector a chyrff sy’n gosod safonau: I’w helpu i bennu’r galw am sgiliau Cymraeg

Canllaw arferion da i gyrff sector a chyrff sy’n gosod safonau i’w helpu i bennu’r galw am sgiliau Cymraeg

22/03/10
Canllaw arferion da i gyrff sector a chyrff sy’n gosod safonau i’w helpu i bennu’r galw am sgiliau Cymraeg, cyfieithiadau Cymraeg o safonau galwedigaethil cenedlaethol a chymwysterau galwdigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg.
 

Dyfarnu gradd A* newydd Safon Uwch

17/02/10
Bydd haf 2010 yn gweld dyfarniadau cyntaf y manylebau Safon Uwch newydd yn ymron bob pwnc, ynghyd â dyfarnu’r radd A* newydd ar y Safon Uwch. Bydd y radd newydd hon yn gwobrwyo perfformiad eithriadol ac yn caniatáu gwahaniaethu’n well rhwng yr ymgeiswyr sy’n perfformio orau. Dyfernir y radd A* yn y ...
 

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) yng Nghyfnod Allweddol 4

07/12/09
Nod y canllawiau hyn yw helpu ysgolion i sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyfle i ddatblygu a chymhwyso ei sgiliau TGCh a bod y sgiliau hynny'n cael eu cydnabod gan gymhwyster allanol addas yn ystod Cyfnod Allweddol 4.
 

Datblygu Ein Sylfaen Dystiolaeth

24/11/09
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu ein blaenoriaethau dadansoddol presennol ac i’r dyfodol.
 

Hysbysiad i Ysgolion: Tymor y Hydref 2009

25/09/09
Mae’r cylchlythyr hysbysu tymhorol wedi’i gynllunio i hysbysu ysgolion a’u cyrff llywodraethu o ymgyngoriadau a dogfennau a gaiff eu hanfon i ysgolion. Bydd hyn yn helpu ysgolion i flaengynllunio ac i reoli eu llwyth gwaith.
 
Canllawiau Arfer Gorau

Cynghorau Ysgol yng Nghymru: Canllawiau Arfer Gorau

25/09/09
Dathliad o’r ymagwedd oleuedig sydd gennym ni erbyn hyn at gyfranogiad a chynhwysiad disgyblion yw’r casgliad hwn o enghreifftiau.
 
Ffliw moch - Cynllunio yn erbyn amgylchiadau annisgwyl

Ffliw moch - Cynllunio yn erbyn amgylchiadau annisgwyl

25/09/09
Ffliw moch - Cynllunio yn erbyn amgylchiadau annisgwyl ar gyfer Ysgolion, lleoliadau eraill lle'r addysgir plant, Darparwyr Hyfforddiant, Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach.
 
Trawsnewid – Y Siwrnai Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

Trawsnewid – Y Siwrnai

09/09/09
Mae Y Siwrnai yn adrodd yn ôl ar y cynnydd a wnaed o ran newid trawsnewidiol ôl-16 flwyddyn yn ddiweddarach. Mae’n rhoi sylw i rai enghreifftiau o’r gwaith sy’n digwydd ar draws y wlad; ac yn edrych ymlaen at gyfnod nesaf. Mwy uchelgeisiol y rhaglen lle bydd yn rhan o trawsffurfio y ddarpariaeth ad ...
 

Brechiad rhag y frech goch, clwy’r pennau, rwbela (MMR) – Llythyr at rieni

07/09/09
Ar 28 Awst 2009, ysgrifennodd dau Weinidog a’r Prif Swyddog Meddygol at bob prifathro yn gofyn iddynt gynnwys neges i rieni yn eu cylchlythyr cyntaf. Cewch lawrlwytho’r llythyr hwn o’r dudalen hon.
 

Sefyllfa ariannol y sector addysg bellach yn 2007/08

07/07/09
Dadansoddi sefyllfa ariannol y sector addysg bellach 2007/08.
 

Cymru o’r Radd Flaenaf – Trawsnewid Dysgu er mwyn Llwyddiant mewn Byd wedi ei Lobaleiddio

18/06/09
Ni luniwyd y Cynllun Gweithredu gyda’r nod o gyflwyno rhestr gynhwysfawr o’r holl weithgareddau Ewropeaidd a Rhyngwladol sydd ar y gweill yng Nghymru. Yn hytrach, mae’n nodi ein hamcanion craidd a’r cyfeiriad strategol cyffredinol, ac yn amlinellu’r camau blaenoriaeth allweddol ar gyfer 2009.
 

Hysbysiad i Ysgolion: Tymor y Haf 2009

12/05/09
Mae’r cylchlythyr hysbysu tymhorol wedi’i gynllunio i hysbysu ysgolion a’u cyrff llywodraethu o ymgyngoriadau a dogfennau a gaiff eu hanfon i ysgolion. Bydd hyn yn helpu ysgolion i flaengynllunio ac i reoli eu llwyth gwaith.
 

Lleihau cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yng Nghymru

30/04/09
Mae'r ddogfen hon, gyda'r cynllun gweithredu cysylltiedig, yn pennu'r agenda ar gyfer dyfodol pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).
 

Arferion Effeithiol wrth Ddysgu ac Addysgu - Ffocws ar Addysgeg

28/04/09
Y ddogfen hon yw'r cam cyntaf at greu gweledigaeth gytun ar gyfer addysgu llwyddiannus a dysgu effeithiol ar draws pob cyfnod a sector addysg yng Nghymru.
 
Canllawiau ar Reoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008

Canllawiau ar Reoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008

23/03/09
Mae’r canllawiau hyn yn pennu cynnwys a gofynion y Rheoliadau Trefniadau Cydlafurio (Ysgolion a Gynhelir a Chyrff Addysg Bellach) (Cymru) 2008 a ddaeth i rym ar 31 Rhagfyr 2008.
 

Diweddariad ar y Rhaglen Athrawon Graddedig Arweiniad i’r Cynllun Hyfforddi Athrawon ar Sail Cyflogaeth 2006

26/02/09
Mae’r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth am y llwybrau trwy gyflogaeth i addysgu a fydd yn arwain at ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC).
 

Beth sy’n gweithio gyda disgyblion yng Nghymru sydd â phroblemau llythrennedd?

01/02/09
Mae’r mwyafrif o blant Cymru’n dysgu darllen ac ysgrifennu’n foddhaol y tro cyntaf gyda help eu teuluoedd a/neu addysgu o safon yn yr ystafell ddosbarth, ond beth am y rheini sydd ddim?
 

Cronfa Ysgolion Gwell 2009-10

29/01/09
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi canllawiau i Awdurdodau Lleol (ALlau) ar raglen y Gronfa Ysgolion Gwell ar gyfer 2009-10. Mae’n disgrifio’r meysydd gweithgaredd a blaenoriaeth sy’n gymwys am gymorth grant o fewn y rhaglen, trefniadau rheoli’r rhaglen ynghyd â’r wybodaeth y dylai Awdurdodau Lleol ei d ...
 

Hysbysiad i Ysgolion: Tymor y Gwanwyn 2009

23/01/09
Mae’r cylchlythyr hysbysu tymhorol wedi’i gynllunio i hysbysu ysgolion a’u cyrff llywodraethu o ymgyngoriadau a dogfennau a gaiff eu hanfon i ysgolion. Bydd hyn yn helpu ysgolion i flaengynllunio ac i reoli eu llwyth gwaith
 

Gyrfa Cymru:Adolygiad o Safbwynt Rhyngwladol

02/12/08
Comisiynwyd adroddiad yr Athro Tony Watts gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel rhan o adolygiad ehangach y mae’n ei gyflawni mewn perthynas â gwasanaethau gyrfa yng Nghymru.
 

Polisi Chwarae

04/11/08
Rhyddid chwarae, a’r ffaith mai’r plentyn yw’r canolbwynt, sy’n ei wneud yn broses ddysgu mor effeithiol a chynhwysfawr.
 

Dechrau'n Deg

04/11/08
Grant penodol i awdurdodau lleol fydd Dechrau'n Deg, tan flwyddyn ariannol 2010-2011 i ddechrau. Ei nod fydd gwneud gwahaniaeth yn yr ardaloedd o dan ei ofal i gyfleoedd bywyd plant o dan 4 oed. Bydd yn ategu arian blynyddoedd cynnar y Cynllun Cymorth a'r Cyfnod Sylfaen. Bydd yn cyfrannu he ...
 

Strategaeth Gofal Plant Cymru - Ar gyfer Plant y mae Gofal

03/11/08
Aed ati yn 2002 i gyhoeddi Cynllun Gweithredu Gofal Plant, ac yn y cynllun hwnnw, nodwyd mai plant ddylai gael y lle canolog wrth fynd ati i lunio polisi gofal plant yng Nghymru.
 

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Cytundebau Partneriaeth)(Cymru) 2007

02/09/08
Mae'r canllawiau hyn ar gyfer awdurdodau addysg lleol (AALlau) a chyrff llywodraethu ysgolion.
 
Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

01/09/08
Cafodd y ddogfen Trawsnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru ei lansio ym mis Medi 2008. Mae’r polisi trawsnewid yn herio ac yn ei gwneud hi’n ofynnol bod pawb sy'n ymwneud ag addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru. Yn rhoi o’r neilltu'r trefniadau traddodiadol, cul, s ...
 
Dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth

Dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbart

14/08/08
Gwneud y gorau o brofiadau ymarferol o'r amgylchedd naturiol
 
Y Wlad Sy’n Dysgu

Y Wlad Sy’n Dysgu: Gweledigaeth ar Waith

16/07/08
Mae'r dogen hyn yn cynrychioli yr ail cyfnod am y rhaglen Y Wlad sy'n Dysgu a naeth dechrau yn 2001 ac mae’n amlygu’r cyfleoedd addysg a hyfforddiant ychwanegol a fydd ar gael yng Nghymru o’r blynyddoedd cynnar hyd at henoed. Mae’n disgrifio mewn termau diriaethol yr amcanion allweddol a’r ...
 
Sgiliau sy’n gweithio I Gymru

Sgiliau sy’n gweithio I Gymru

11/07/08
Mae’r strategaeth yn disgrifio uchelgais ‘Cymru’n Un’ am Gymru addysgedig a medrus sydd â chyflogaeth lawn.
 
Merch

003/2008 - Symud Ymlaen - Addysg i Sipsiwn - Teithwyr (Mawrth 2008)

08/07/08
003/2008 - Symud Ymlaen - Addysg i Sipsiwn - Teithwyr (Mawrth 2008)
 

Sefyllfa ariannol y sector addysg bellach yn 2006/07

30/05/08
Y dangosyddion perfformiad iechyd ariannol ar gyfer y sector addysg bellach yng Nghymru fel y'u dangosir yn y cofnodion ariannol a'r datganiadau ariannol a archwiliwyd ar gyfer 2006/07.
 
Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion

Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion

21/02/08
Datblygwyd y Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion gan Lywodraeth Cynulliad Cymru mewn ymgynghoriad â chyfranddeiliaid allweddol.
 

Helpu eich plentyn

14/02/08
Nid yw pob plentyn yn dysgu mathemateg ar yr un cyflymder. Y ffordd orau i helpu yw trwy sicrhau bod eich plentyn yn cadw ei hyder i ddefnyddio yr hyn y mae yn ei wybod. Mae hyder yn dibynnu ar ddeall beth maen nhw’n ei wneud a pham. Pan fydd eich plentyn yn dweud “Dydw i ddim yn gwybod sut i wneud ...
 
Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion a Pholisi Enghreifftiol

Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion a Pholisi Enghreifftiol

10/01/08
Mae’r ddogfen hon yn darparu canllawiau i gyrff llywodraethu ar ddatblygu gweithdrefnau chwythu’r chwiban ar gyfer staff ysgolion a pholisi enghreifftiol i gyrff llywodraethu ei fabwysiadu.
 

Iechyd a Lles Staff

01/01/08
Mae’r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth i athrawon am iechyd a lles.
 

Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

14/11/07
Mae’r ddogfen wybodaeth hon yn nodi diffiniadau a chategorïau o ysgolion yng Nghymru yn ôl yr iaith a ddefnyddir yn gyfrwng addysgu ac yn ystod gweithgarwch arferol yr ysgol.
 

Cofnodion Addysgol, Adroddiadau Ysgol a’r System Drosglwyddo Gyffredin

07/07/06
Cadw, gwaredu, datgelu a throsglwyddo gwybodaeth am ddisgyblion.
 

Grant Arolygu Ysgolion Enwadol Adran 23

20/01/06
Mae`r dogfennau hyn yn cynnwys manulion sut i ymgeisio am Grant Arolygu Ysgolion Enwadol Adran 23.
 

Maetheg

17/03/03
Yn y ddogfen hon mae cyngor i lywodraethwyr ysgolion, penaethiaid ac arlwywyr contract ar y safonau maetheg statudol gofynnol wrth baratoi prydau bwyd ysgol. Mae'r safonau hyn wedi'u nodi yn Rheoliadau Addysg (Safonau Maeth Cinio Ysgol) (Cymru) 2001.
 

Cod Ymarfer ar Gyfer Dysgu y tu allan i Oriau Ysgol

07/03/03
Mae`r Cod Ymarfer yn deillio o brosiectau ledled Cymru a`r bwriad yw iddo hybu ymarfer da o ran datblygu. Mae`n cynnwys enghreifftiau o 15 prosiect arddangos o dan gynllun peilot yn 2002.
 

Cymorth - Cronfa Gymorth i Blant a Phobl Ifanc

01/01/03
Mae Cymorth - Cronfa Gymorth i Blant a Phobl Ifanc yn anelu at ddarparu rhwydwaith o gymorth sydd wedi ei dargedu ar gyfer plant a phobl ifanc o fewn fframwaith y ddarpariaeth gyffredinol. Er mwyn gwella cyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc o deuluoedd difreintiedig.
 

Ieithoedd Sy’n Cyfrif: Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Ieithoedd Tramor Modern

01/04/02
Yn Ionawr 2001 cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad bapur ymgynghori ynghylch datblygu Strategaeth Genedlaethol ar Ieithoedd.
 

Apelau Derbyniadau Ysgolion - Cod Ymarfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru

25/10/01
Adran 84 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad Cenedlaethol gyhoeddi Cod Ymarfer sy'n cynnwys canllawiau sy'n briodol.
 

Cod Ymarfer ar Cysylltiadau AALI-Ysgol

24/10/01
Dim ond ysgolion a all wella safonau dysgu ac addysgu, ond mae`r cymorth a gânt gan yr Awdurdodau yn arwyddocaol iawn wrth sicrhau gwell canlyniadau.