Skip to content

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 - Cynllun Cyhoeddi Model i Ysgolion: Cylchlythyr 09/04

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Adran 19 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod cyhoeddus baratoi cynllun cyhoeddi, cyhoeddi bodolaeth y cynllun cyhoeddi a chyhoeddi’r dosbarthiadau gwybodaeth yn y cynllun.

Cyflwynwyd y gofyniad i baratoi cynllun cyhoeddi gam wrth gam. Mae’n ofynnol i bob ysgol gynradd, ysgol uwchradd ac ysgol arbennig a gynhelir baratoi cynllun cyhoeddi erbyn 29 Chwefror 2004. Y dyddiad cydymffurfio ar gyfer ysgolion meithrin a gynhelir yw 30 Mehefin 2004.

Er mwyn lleihau’r baich ar ysgolion o baratoi cynlluniau cyhoeddi unigol, bu Llywodraeth Cynulliad Cymru’n gweithio gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth a’r Adran Addysg a Sgiliau i baratoi cynllun cyhoeddi model ar gyfer ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ysgolion arbennig a gynhelir, y gellir ei fabwysiadu’n gymharol hawdd.

Mae’r ddogfen hon yn esbonio cefndir gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a’r goblygiadau i ysgolion, ac mae’n darparu cynllun cyhoeddi model y gall ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ysgolion arbennig a gynhelir ei fabwysiadu, ynghyd â nodiadau esboniadol i gynorthwyo ysgolion i fabwysiadu’r cynllun model a deall pa gamau gweithredu pellach y mae angen iddynt eu cymryd er mwyn cydymffurfio â gofynion y Ddeddf. Isod wele hefyd esiampl o gynllun cyhoeddi y gellir ei theilwra at ddibenion penodol.