Skip to content

Cylchlythyrau

 

Ysgolion sy’n Achosi Pryder - Canllawiau statudol i ysgolion ac awdurdodau lleol

21/09/17
Mae’r canllawiau statudol hyn yn darparu gwybodaeth am y gofynion deddfwriaethol mewn perthynas ag ymyrryd mewn ysgolion sy’n peri pryder.
 

Dod yn Athro Cymwysedig: Llawlyfr Canllawiau – Cylchlythyr Rhif: 017/2009

09/01/14
O Fedi 2019 bydd pob myfyriwr sy'n cychwyn ar raglenni AGA yn destun i safonau proffesiynol newydd. Mae'r fersiwn ddiwygiedig o'r 'llawlyfr canllawiau ‘dod yn athro cymwysedig’ yn disodli cylchlythyr rhif: 41/2006. Mae'r cylchlythyr hwn ond yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n dech ...
 

Addysgu a chymwysterau addysgu

24/05/13
Mae’r ddogfen wybodaeth hon yn trafod dau fater cysylltiedig.
 

Parchu eraill: canllawiau gwrth-fwlio

02/11/12
Cyfres o ddeunyddiau gwrth-fwlio yw 'Parchu eraill' sy’n darparu canllawiau ac atebion ymarferol ar rwystro ac ymateb i ddigwyddiadau o fwlio mewn ysgolion.
 
Gweithdrefnau cwyno ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion yng Nghymru

Gweithdrefnau Cwyno Cyrff Llywodraethu Ysgolion: Cylchlythyr No 011/2012

02/10/12
Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu canllaw diwygiedig i helpu Ysgolion yng Nghymru i sefydlu gweithdrefnau cwyno effeithiol.
 

Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru

15/08/12
Capasiti ysgol yw nifer y disgyblion y gall gynnig eu haddysgu.
 

Adroddiadau Blynyddol y Llywodraethwyr: Cylchlythyr 14/01 (diwygiwyd Tachwedd 2011)

03/11/11
Mae’r Cylchlythyr hwn yn rhoi canllawiau i ysgolion a Chyrff Llywodraethol ar gynnwys statudol Prosbectysau Ysgolion.
 
Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion

Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion (diwygiwyd Gorffenaf 2011)

03/08/11
Mae’r ddogfen hon yn darparu arweiniad i gyrff llywodraethol a phenaethiaid ar faterion yn ymwneud â gweithredu neu newid polisi ymddangosiad a gwisg ysgol.
 

Strategaethau Cynnwys y Dysgwr: Canllaw i ddarparwyr dysgu gydol oes a sgiliau yng Nghymru

08/06/10
Fel rhan o’i Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd, mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyflwyno gofynion newydd ar gyfer darparwyr dysgu ôl 16 oed i sefydlu strategaethau ffurfiol ar gyfer cynnwys y dysgwr. Bydd cynnwys y dysgwr yn ganolog i Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd Yr Adran Plant, Addysg, ...
 

Adrodd am Gamymddwyn ac Anghymhwystra yn y Gwasanaeth Addysg - Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 018/2009

24/09/09
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi arweiniad manwl i gyflogwyr ac asiantwyr ynghylch y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’r trefniadau ar gyfer rhoi adroddiad ar achosion o gamymddwyn yn y gwasanaeth addysg yng Nghymru. Daw hyn o ganlyniad i Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 a Rheoliadau Addysg (Cyflwyno ...
 

Y siwrnai ddysgu i bobl ifanc y mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI) yn eu lleoli mewn Cartrefi Diogel i Blant yng Nghymru

25/08/09
Mae’r ddogfen hon yn cwmpasu gofynion ar gyfer y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant i bobl ifanc y mae’r BCI yn eu lleoli mewn Cartrefi Diogel i Blant.
 

Grant Cymhelliant Hyfforddi Athrawon Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Addysg Bellach) yng Nghymru 2009/10 - Canllawiau

19/08/09
Canllawiau ar gyfer darparwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon TAR (AB) sy’n cynnig y cwrs blwyddyn llawn amser [sef Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Glyndwˆ r a Phrifysgol Cymru, Casnewydd] ar gyfer gweinyddu ac asesu cymhwysedd, a’r fethodoleg ar gyfer cyfrif taliadau o dan gynllun 2009/10.
 
Casglu a chofnodi data am gefndir ethnig disgyblion

Casglu a chofnodi data am gefndir ethnig disgyblion

16/07/09
Ceir yn y canllawiau hyn ar gyfer ysgolion ac awdurdodau addysg lleol (AALlau) gyngor newydd ar gasglu a chofnodi data am hunaniaeth genedlaethol a chefndir ethnig disgyblion. Mae’n disodli Cylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru 27/02 ‘Casglu a Chofnodi Data am Gefndir Ethnig Disgyblion’ a gyhoed ...
 

Finance Record Guidance - NC/C/05/07FR (Saesneg yn unig)

05/08/05
GUIDANCE NOTES FOR COMPLETION OF FINANCE RECORD 2005
 

Ymgynhoriad ar Pwysoliadau Maes Pwnc ac Estyniad Capio Dysgwr o fewn y System Gynllunio a Chyllido Cenedlaethol (NPFS) - NC/C/05/04NPFS

10/06/05
Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw caniatáu cyfle rhesymol i ddarparwyr i roi ymateb ar newidiadau terfynol y model NPFS cyn ei fod yn cael ei ddefnyddio.
 

Arweiniad i`r cynllun hyfforddi athrawon ar sail cyflogaeth - y Rhaglen Athrawon Graddedig a`r Rhaglen Athrawon Cofrestredig

02/04/05
Yn y ddogfen hon mae arweiniad i ddulliau o hyfforddi sy`n seiliedig ar gyflogaeth fydd yn arwain at ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC).
 

Disability Discrimination Act (DDA) Capital Funding - FEF/CL/04/13 (Saesneg yn unig)

18/11/04
DISABILITY DISCRIMINATION ACT (DDA) CAPITAL FUNDING
 

Sgrinio ag Asesu Sgiliau Sylfaenol - Cyfarwyddyd i Ddarparwyr Dysgu (Mehefin 2004) - NC/C/04/06LPD

19/07/04
Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu gwybodaeth ar: y sgrinio ac asesiad ar gyfer anghenion sgiliau sylfaenol i ddysgwyr sydd yn dechrau derbyn darpariaeth wedi ei chyllido gan ELWa; a’r amserlen gweithredu wedi ei ailddiffinio
 

Canllawiau Llwybrau Dysgu 14-19

12/07/04
 

Cynllunio ar gyfer Cynyddu Mynediad i Ysgolion i Ddisgyblion ag Anableddau: Cylchlythyr 15/04

05/04/04
 

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 - Cynllun Cyhoeddi Model i Ysgolion: Cylchlythyr 09/04

23/01/04
 

Ysgolion Bro: Cylchlythyr 34/03

07/01/04
 

Llawlyfr o Arferion Da ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig

28/10/03
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau addysg o ansawdd da ac i alluogi pob plentyn a pherson ifanc i gyrraedd eu gwir botensial.
 

Parchu eraill: canllawiau gwrth-fwlio: gylchlythyr 23/03

29/09/03
Nod y canllaw hwn yw darparu gwybodaeth ar sut i ymdrin â bwlio mewn ysgolion.
 

ABCh ac AGG yn y Cwricwlwm Sylfaenol: Cylchlythyr 13/03

09/07/03
 

Y Swyddfa Cofnodion Troseddol: Ffeithiau Sylfaenol i Wirfoddolwyr mewn Ysgolion: Cylchlythyr 02/03

01/04/03
 

Atal Pobl Anaddas rhag Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc: Cylchlythyr 34/02

13/12/02
Mae'r Canllawiau hyn yn cynnig cyngor i gyflogwyr yn y gwasanaeth addysg ynghylch atal pobl anaddas rhag gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
 

Adroddiadau blynyddol y llywodraethwyr: canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethol - cylchlythyr 15/2001

01/09/01
Caiff y cylchlythyr hwn ei gyfeirio at Gadeiryddion Cyrff Llywodraethol Ysgolion.
 

Y Wlad Sy ’n Dysgu

18/08/01
Mae addysg a hyfforddiant yn bwysig iawn i Gymru –maent yn rhyddhau talent,yn ymestyn cyfle, yn atgyfnerthu cymunedau ac yn helpu i greu cyfoeth.