Skip to content

Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Capasiti ysgol yw nifer y disgyblion y gall gynnig eu haddysgu.

Capasiti ysgol yw nifer y disgyblion y gall gynnig eu haddysgu. Mae’r canllawiau hyn yn disgrifio’r dull o asesu capasiti ysgolion cynradd ac uwchradd a phennu’r niferoedd derbyn priodol yn seiliedig ar y capasiti. Gellir defnyddio’r dull hwn i:

  • gynllunio lleoedd ysgol
  • adrodd ar leoedd gwag
  • pennu niferoedd derbyn ysgolion.

Mae’r ddogfen hon yn diweddaru Cylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru Rhif: 09/2006 Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru er mwyn darparu canllawiau mwy diweddar ac eglur. Er mai’r un yw’r dull â chynt, dylai’r canllawiau llawnach hyn sicrhau fod capasiti a niferoedd derbyn ysgolion yn cael eu cyfrifo yn fwy cyson ledled Cymru.

Llawlyfr i ymarferwyr yw’r ddogfen hon. Dylid ei darllen bob amser ar y cyd â Chod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru a’r rheoliadau cysylltiedig, ond ni ddylai gael blaenoriaeth drostyn nhw. Mae'r dogfennau'n cael eu diweddaru o bryd i’w gilydd.

Kathryn Massey / Chris Morgans
Ffôn: (029) 2080 1013 / (029) 2082 6065
Ffacs: (029) 2082 6109
E-bost: SchoolsManagementDivision3@wales.gsi.gov.uk