Skip to content

Cysylltiadau defnyddiol

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Cysylltiadau defnyddiol

Cysylltiadau defnyddiol

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

Am ragor o wybodaeth am yrfaoedd, cyngor am ddarpariaeth hyfforddiant lleol, cyllid a chyfleoedd gwaith cysylltwch â’ch Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Abertawe

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe
Uned B3, Parc Technoleg Lakeside, Phoenix Way, Llansamlet, Abertawe SA7 9FF
Tel: 01792 517 222
E-bost: fis@swansea.gov.uk
Gwefan: www.swansea.gov.uk/fis

Blaenau Gwent

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent
Canolfan Plant Integredig Canol y Cymoedd, Stryd Fawr, Blaenau, Blaenau Gwent NP13 3BN
Tel: 08000 32 33 39
E-bost: fis@blaenau-gwent.gov.uk
Gwefan: www.01495info.com

Bro Morgannwg

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg
Cyngor Bro Morgannwg, Gwasanaethu Cymdeithasol, Swyddfeydd y Dociau, Subway Road, Y Barri, Bro Morgannwg CF63 4RT
Tel: 01446 704 704
E-bost: fis@valeofglamorgan.gov.uk
Gwefan: www.valeofglamorgan.gov.uk/fis

Caerdydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd
Ystafell Harlech, Y Ganolfan Gynhadledd, Eastmoors Road, Caerdydd CF24 5RR
Tel: 029 2035 1700
Email: fis@cardiff.gov.uk
Web: www.childcareincardiff.info/fis

Caerffili

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili
Tŷ Dyffryn, Ystâd Ddiwydiannol Dyffryn, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7RJ
Tel: 01443 86 32 32
Email: fis@caerphilly.gov.uk
Web: www.caerphilly.gov.uk/fis

Casnewydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd
Ystafell 202w, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR
Tel: 0800 328 8483
E-bost: family.informationservice@newport.gov.uk
Gwefan: www.newport.gov.uk/fis

Castell-nedd Port Talbot

Uned EYDCP - Castell-nedd Port Talbot
Tŷ Ffrwdwyllt, Commercial Road, Tai-bach, Port Talbot SA13 1PZ
Tel: 01639 873018
E-bost: eydcp@npt.gov.uk
Gwefan: www.npteydcp.org.uk

Ceredigion

Gwasanaeth Gwybodaeth Ceredigion
Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion SA46 0PA
Tel: 01545 574 187
E-bost: cis@ceredigion.gov.uk
Gwefan: www.cis.ceredigion.gov.uk

Conwy

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy
Canolfan Lôn yr Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno, Conwy LL30 2HL
Tel: 01492 577 850
E-bost: plant.children@conwy.gov.uk
Gwefan: www.conwy.gov.uk/conwyfis

Gwynedd-Ni

Gwasanaeth Gwybodaeth I Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon LL55 1AS
Tel: 01286 675 570
E-bost: Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk
Gwefan: www.gwynedd-ni.org.uk

Methyr Tudful

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Methyr Tudful
Canolfan Plant Integredig Cwm Golau, Heol Duffryn, Pentrebach, Merthyr Tudful CF48 4BJ
Tel: 01685 727400
Email: fis@merthyr.gov.uk
Web: www.fis.merthyr.gov.uk

Pen-y-bont ar Ogwr

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB
Tel: 01656 643643
Text Relay:18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
E-bost: talktous@bridgend.gov.uk 
Gwefan: http://www1.bridgend.gov.uk/services/children/family-information-service.aspx

Powys

Gwasanaeth Gwybodaeth Plant Powys
Neuadd y Sir, Spar Road East, Llandrindod Wells, Powys LD1 5LG
Tel: 0845 130 3637 (Saesneg) 0845 130 3839 (Cymraeg)
E-bost: cis@powys.gov.uk
Gwefan: www.cis.powys.gov.uk

Rhondda Cynon Taf

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar a Chefnogi Teuluoedd, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar CF42 4UQ
Tel: 0800 180 4151
E-bost: Childinforserv@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Gwefan: www.earlyyearsrct.co.uk/FIS/FIS_home.php

Sir Benfro

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro
Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro, Sqwâr Albion, Doc Penfro SA72 6XF
Tel: 01437 763 344
E-bost: fis@pembrokeshire.gov.uk
Gwefan: www.pembrokeshire.gov.uk/fis

Sir Caerfyrddin

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Caerfyrddin
Adeilad 2 Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin SA31 3HB
Tel: 01267 246 556
E-bost: childreninfo@carmarthenshire.gov.uk
Gwefan: www.fis@carmarthenshire.gov.uk

Sir Ddinbych

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych
Yr Hen Garchar, 46 Stryd Clwyd, Ruthun, Sir Ddindych LL15 1HP
Tel: 01824 708 220
Email: fis@denbighshire.gov.uk
Web: www.denbighshire.gov.uk/fis

Sir Fynwy

Gwasanaeth Gwybodaeth Plant a Theuluoedd Sir Fynwy
Adran Blynyddoedd Cynnar, 5ed Llawr, Neuadd y Sir, Cwmbrân NP44 2XH
Tel: 01633 644 527
E-bost: info@monmouthshirecfis.org.uk
Gwefan: www.monmouthshirecfis.org.uk

Sir y Fflint

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint
Canolfan Westwood, Stryd Tabernacl, Bwcle, Sir y Fflint CH7 2JT
Tel: 01244 547 017
E-bost: fisf@flintshire.gov.uk
Gwefan: www.flintshire.gov.uk

Torfaen

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen
Canolfan Plant Integredig Cwmbrân, Hollybush, Cwmbrân, Torfaen NP44 7LE
Tel: 0800 0196 330
E-bost: fis@torfaen.gov.uk
Gwefan: www.torfaenfis.org.uk

Wrecsam

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam
Canolfan Llyfrgell a Chelfyddydau Wrecsam, Heol Rhosddu, Wrecsam LL11 1AU
Tel: 01978 292 094
E-bost: fis@wrexham.gov.uk
Gwefan: www.wrexham.gov.uk/fis

Ynys Môn

Gwasanaeth Gwybodaeth Plant a Phobl Ifanc Môn
Canolfan Plant Llangefni, Ffordd y Coleg, Lôn Talwrn, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LP
Tel: 01248 725 800
E-bost: ggp@ynysmon.gov.uk
Gwefan: www.monifanc.org.uk

Cyngor gyrfaoedd a busnes

Canolfan Byd Gwaith

Mae Canolfan Byd Gwaith yn rhan o’r Adran Gwaith a Phensiynau sy’n cynnwys swyddfeydd Canolfan Byd Gwaith, Canolfannau Gwaith a swyddfeydd nawdd cymdeithasol.
Tel: 0845 6067 890
Gwefan: www.jobcentreplus.gov.uk

Credydau Treth

Dolen i wefan Credydau Treth Cyllid a Thollau ei Mawrhydi sy’n egluro credydau treth ac sydd â chyfrifiannell i’ch helpu i weithio allan faint o arian y mae gennych hawl iddo.
Tel: 0845 300 3900
Gwefan: www.hmrc.gov.uk/menus/credits

Cymdeithas Gyrfa Cymru

Mae’n cynnig gwybodaeth gyrfaoedd, cyngor ac arweiniad am ddim. Gall cynghorwr gyrfaoedd drafod â chi am lwybrau posibl o ran addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.
Gwefan: www.gyrfacymru.com

Llygad Busnes

Gwasanaeth gwybodaeth di-dâl, diduedd i Gymru a grëwyd er mwyn dod o hyd i'r ateb i'ch cwestiynau busnes chi ydy Llygad Busnes. Mae Llygad Busnes yma i helpu a gall eich rhoi chi mewn cysylltiad â chefnogaeth o'r sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol.
Tel: 08457 96 97 98
Gwefan: www.llygadbusnes.org.uk

Cymdeithasau cefnogi

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwaith Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn gwneud yn siŵr fod lleoliadau gofal yn cyrraedd y safonau y mae gan blant hawl i’w disgwyl. Mae’n rhan o Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n gweithredu’n annibynnol arni.
Tel: 01443 848450
Gwefan: http://new.wales.gov.uk/cssiwsubsite/cssiw/?lang=cy

Cam wrth Gam

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol yw Cam Wrth Gam sy’n cynnig hyfforddiant tuag at naill ai NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Gofal ac Addysg Blynyddoedd Cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg.
Tel: 01970 639639
Gwefan: www.mym.co.uk

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Mae’n cynrychioli’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ac mae’r tri Awdurdod Tân, y tri Awdurdod Parc Cenedlaethol a’r pedwar Awdurdod Heddlu yn aelodau cyswllt.
Tel: 029 2046 8600
Gwefan: www.wlga.gov.uk 

Cyngor Gofal Cymru

Ei nod yw sicrhau y gall plant ac oedolion sy’n cael gwasanaethau gofal cymdeithasol ddibynnu ar weithlu sydd wedi’i hyfforddi’n gywir, wedi’i gymhwyso’n briodol a’i reoleiddio’n effeithiol.
Tel: Swyddfa Caerdydd 029 2022 6257 Swyddfa Llanelwy 01745 586 850
Gwefan: www.ccwales.org.uk

Geiriau Bach

Mae Geiriau Bach yn cynnig cyrsiau i weithwyr blynyddoedd cynnar sydd naill ai heb Gymraeg o gwbl neu sydd heb hyder wrth ddefnyddio’r ychydig Gymraeg sydd ganddynt.
Tel: 01267 676 603
Gwefan: www.drindod.ac.uk/geiriaubach/

SkillsActive Cymru

Mae SkillsActive Cymru’n gweithio ledled Cymru’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant gwaith chwarae i bawb sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifainc.
Tel: 02920 644526
Gwefan: www.skillsactive.com

Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB)

Cysylltwch i gael gwiriad y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB)
Tel: 0870 90 90 844
Gwefan: www.crb.gov.uk

Cyngor yn ymwneud â swyddi

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hyrwyddo ac yn cefnogi clybiau gofal plant ar ôl ysgol sy’n safonol, fforddiadwy a hygyrch i blant rhwng 3 a 14 oed.
Tel: 029 2074 1000 – Prif Swyddfa
Gwefan: www.clybiauplantcymru.org

Cymdeithas Darparwyr Chwarae Cyn Ysgol Cymru

Mae Cymdeithas Darparwyr Chwarae Cyn Ysgol Cymru yn rhoi gwybodaeth, hyfforddiant, adnoddau a chefnogaeth i rieni/gofalwyr a lleoliadau blynyddoedd cynnar.
Tel: 02920 451242
Gwefan: www.walesppa.org

Cymdeithas Genedlaethol Gwarchod Plant (National Childminding Association)

Elusen genedlaethol a chymdeithas aelodaeth yw Cymdeithas Genedlaethol Gwarchod Plant (NCMA) sy’n siarad ar ran gwarchodwyr plant cofrestredig yn Lloegr a Chymru. Mae NCMA yn hyrwyddo gwarchod plant cofrestredig o safon fel y gall plant, teuluoedd a chymunedau elwa ar ofal plant ac addysg o’r radd flaenaf yn y cartref. Mae NCMA yn cynnig gwybodaeth, hyfforddiant a chyngor i aelodau yn ogystal â gweithio’n uniongyrchol gyda gwarchodwyr plant drwy ei swyddfeydd lleol.
Tel: 0845 880 0044 (Prif Swyddfa) 0845 880 1299 (Swyddfa Ranbarthol Cymru)
Gwefan: www.ncma.org.uk

Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (National Day Nurseries Association)

Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) yw’r gymdeithas aelodaeth i feithrinfeydd dydd, gan roi gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth i feithrinfeydd ledled Cymru.
Tel: 01824 707 823 (swyddfa Cymru) 0870 774 4244 (prif swyddfa)
Gwefan: www.ndna.org.uk

Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant Cymru (Childcare Approval Scheme Wales)

Nestor Primecare Services Ltd
Rhestr o ofalwyr cymeradwy sy’n gweithio yng nghartrefi teuluoedd yng Nghymru yw Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant Cymru. Drwy gofrestru fel gofalwr plant bydd yn profi i’ch cyflogwr fod gennych gymwysterau a hyfforddiant gofal plant a thrwy ddefnyddio gofalwr cymeradwy, gall cyflogwr hyd yn oed gael mynediad i gymorth ariannol drwy elfen gofal plant Credyd Treth Gwaith neu drwy ofal plant wedi’i gefnogi gan gyflogwr.
Tel: 0844 736 0260
Gwefan: www.childcareapprovalschemewales.co.uk 

Cyswllt Cynorthwywyr Dosbarth

Cysylltwch â’ch Awdurdod Addysg Lleol am ragor o wybodaeth.  

Chwarae Cymru

Chwarae Cymru www.chwaraecymru.org.uk yw sefydliad cenedlaethol chwarae plant yng Nghymru. Rydym yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arfer da ym mhobman ble y gall pla Tel: 029 20486050
Gwefan: www.playwales.org.uk nt chwarae.

Gwaith Chwarae Cymru

Gwaith Chwarae Cymru www.gwaithchwaraecymru.org.uk yw'r Ganolfan G

enedlaethol dros Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae yng Nghymru. Rydym yn cefnogi'r sector gwaith chwarae i drosglwyddo gwasanaethau o safon i blant, trwy hyrwyddo addysg a hyfforddiant o safon a datblygiad cymwysterau yng Nghymru.

Mudiad Ysgolion Meithrin

Mae Mudiad Ysgolion Meithrin yn cynnig ac yn cefnogi addysg, gofal a datblygiad plant o dan 5 mlwydd oed ac yn rhoi gwybodaeth, adnoddau a chefnogaeth i rieni/gofalwyr a lleoliadau blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg.
Tel: 01970 639 639
Gwefan: www.mym.co.uk

Dolenni perthnasol

Er mwyn dewis yr yrfa briodol rhaid ichi wybod beth rydych am ei gael o’ch swydd.