Skip to content

Beth yw’r cam nesaf?

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Beth yw’r cam nesaf?

Cam nesaf Er mwyn eich rhoi ar y trywydd priodol ar gyfer gyrfa sy’n cynnig llawer iawn o foddhad i rywun sy’n awyddus i weithio gyda phlant, rydym wedi nodi tri cham syml y mae angen ichi eu cymryd.

Cam 1

Penderfynwch pa lwybr gyrfaol yr hoffech ei ddilyn, o’r dewisiadau sydd ar y dudalen Llwybrau gyrfaol.

Cam 2

Penderfynwch pa gymwysterau y mae angen ichi anelu tuag atynt, gan ddibynnu ar eich profiad, a pha sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi. Mae’r canllaw isod yn nodi pa gymwysterau y gallech ymgeisio amdanynt ar wahanol adegau yn eich gyrfa.

Cam 3

Codwch y ffôn a siaradwch gyda’r arbenigwyr yn eich Gwasanaeth Gwybodaeth Plant lleol (manylion yn yr adran Cysylltiadau defnyddiol). Cofiwch fod cyngor cyfeillgar ar gael bob amser i’ch helpu i wneud y dewis priodol.

Cam 4

Bydd rhaid i’r Swyddfa Cofnodion Troseddol ymchwilio i’ch cefndir. Dylai pob plentyn allu dysgu mewn amgylchedd diogel, lle mae’n derbyn gofal, ac yn cael ei ysgogi, felly rhaid dilyn rheoliadau a rheolyddion ansawdd llym. Mae’r gyfraith yn nodi bod rhaid i’r Swyddfa Cofnodion Troseddol ymchwilio i’ch cefndir cyn ichi ddechrau yn eich swydd newydd.

Mae’r un rheolyddion yn berthnasol os ydych yn dechrau busnes gofal plant newydd, a phryd hynny mae’n rhaid ichi fod wedi’ch cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Pa gwrs yw’r un priodol i chi?

Lefel 2 – Lefel Sylfaen

Dyma’r cymhwyster y bydd arnoch ei angen os ydych eisiau gweithio dan oruchwyliaeth fel cynorthwy-ydd dosbarth, gweithiwr chwarae, cynorthwy-ydd cylch chwarae neu cylch meithrin, neu wethiwr chwarae y tu allan i oriau ysgol.

Lefel 3 – Lefel Ganolraddol/Oruchwyliol

Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i ddangos rhywfaint o flaengaredd yn eich gwaith, gan gynllunio a threfnu eich gwaith eich hun a goruchwylio eraill. Gallech fod yn gynorthwy-ydd dosbarth, yn weinyddes feithrin neu’n arweinydd cylch chwarae neu cylch meithrin.

Lefel 4 – Lefel Reoli

Mae’r cyrsiau hyn ar gyfer gweithwyr profiadol sy’n cyflawni tasgau cymhleth. Gallwch ymgeisio am y lefel sgiliau hon er mwyn gwella’ch sgiliau fel rheolwr canolfan integredig, meithrinfa neu gylch chwarae neu cylch meithrin.

Lefel 5 – Gradd Sylfaen ac uwch

Dyma’r cymhwyster a fydd yn eich helpu i feithrin y sgiliau sydd eu hangen er mwyn bod yn uwch reolwr llwyddiannus. Gallech fod yn rhedeg canolfan blant integredig neu’n arwain adran chwarae awdurdod lleol ac yn rheoli ar lefel strategol.

Gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg

Os byddwch yn dewis gweithio mewn ysgol/lleoliad cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog mae dwy raglen hyfforddi ar gael. Gall Cam wrth Gam eich helpu i gael dyfarniad wedi’i achredu gan CACHE mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygu ar Lefel 3 a gall hefyd eich helpu i ddatblygu’ch sgiliau Cymraeg. Gall Geiriau Bach eich helpu i gael tystysgrif Addysg Uwch yn y Gymraeg ac Ymarfer Dwyieithog yn y Blynyddoedd Cynnar ar Lefel 4. Hefyd bydd colegau Addysg Bellach weithiau’n cynnig cymwysterau blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Cham wrth Gam ar 01970 639 601 a Geiriau Bach ar 0267 676 603.

Dolenni perthnasol

Er mwyn dewis yr yrfa briodol rhaid ichi wybod beth rydych am ei gael o’ch swydd.