Skip to content

Stephen Cable – swyddog chwarae

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Stephen Cable – swyddog chwarae

Ym mhle rydych chi’n gweithio?

Rwy’n gweithio fel Swyddog Chwarae Plant i Ddinas a Sir Abertawe, gan reoli’r Tîm Chwarae Plant, sy’n datblygu cyfleoedd chwarae i bob plentyn yn ardal Abertawe.

Sut y dechreuoch chi ymwneud â gwaith chwarae?

Fel y rhan fwyaf o bobl, fe ddigwyddodd pethau ohonynt eu hunain rywsut. Fe ges i gynnig pythefnos ar gynllun chwarae yn dilyn profiad gwaith mewn canolfan hamdden ac mi fûm i’n gweithio bob haf hyd nes y ces i leoliad gyda’r Awdurdod Lleol yn ystod fy ngradd prifysgol. Fe adawodd y Swyddog Chwarae ac fe gymerais innau drosodd. Rwy’n gweithio ym maes chwarae ers hynny.

Ydy hi’n bwysig cael cymwysterau?

Y dyddiau hyn, ydy.  Gyda’r gofynion statudol newydd a’r galw am statws proffesiynol i Waith Chwarae, rydyn ni’n ffodus bod Chwarae Cymru wedi datblygu deunydd gwaith chwarae newydd sy’n cael ei gyflwyno’n raddol drwy Gymru. Rydw i wedi gwneud y cwrs rhagarweiniol, yn ogystal â’i gyflwyno i weithwyr chwarae cymunedol.

Beth ydych chi’n ei wneud yn eich gwaith?

Yn bennaf, rwy’n rheoli’r tîm, yn rhoi sylw i faterion strategol ac yn gweithredu fel swyddog arweiniol ar y Strategaeth Chwarae Plant a’r Bartneriaeth Chwarae i’r awdurdod lleol. Yn ychwanegol at hyn, mae’r tîm a minnau’n cefnogi ac yn cynghori gweithwyr chwarae a phrosiectau cymunedol ac yn sicrhau rhwydweithio effeithiol a dull gweithredu cydgysylltiedig yng nghyswllt chwarae yn yr ardal.

Beth yw’r her fwyaf rydych yn ei hwynebu yn eich gwaith?

Sut mae pobl eraill yn ein gweld ni. Mae’n hagenda ni’n seiliedig ar broses sy’n cael ei harwain gan blant ac ar eu telerau hwy. O ganlyniad, mae’n tueddu i fynd yn groes i agendâu eraill, ac yn y pen draw rydyn ni’n brwydro ar ran rhan o’r gymuned sydd heb lais, felly mae hi’n un frwydr barhaus.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf ynglŷn â’ch gwaith?

Rydw i wastad wedi hoffi’r ffaith mai fy ngwaith i yw cynnig cyfle i blant chwarae, ond po fwyaf rydych yn ei ddysgu am theori chwarae a’r effaith mae eich gwaith yn ei gael, po fwyaf rydych yn sylweddoli pa mor bwysig yw’r effaith ar fywydau plant.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried gyrfa yn y maes fel gweithiwr chwarae?

Peidiwch â meddwl mai hwyl yw popeth! Mae’r gweithiwr chwarae go iawn yn berson sy’n annog plant i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain ac i brofi her a risg. Er bod rhai cynlluniau chwarae’n ymwneud â gweithgareddau hwyliog lle byddwch yn cael cyfle i chwarae gemau, mae angen i weithiwr chwarae bwyso a mesur i ba raddau y mae ei waith yn hybu neu’n atal y profiad o chwarae – mae llawer mwy i’r gwaith na chwarae rownderi a gwaith celf a chrefft!

 Nôl i'r astudiaeth achos

Dolenni perthnasol

Os ydych am wybod sut swyddi ydyn nhw mewn gwirionedd, y peth gorau ichi ei wneud yw gwrando ar bobl sy’n gweithio yn y maes yn barod.