Skip to content

Sandra Griffiths – gwarchodwr plant

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Sandra Griffiths – gwarchodwr plant

Ym mhle rydych chi’n gweithio?

Rwy’n gweithio’n bennaf o’m cartref yng Nghaerffili.

Sut wnaethoch chi ddechrau gwarchod plant?

Tua phum mlynedd yn ôl, digwyddodd un o’r athrawon yn ysgol fy mhlentyn ieuengaf ddweud bod ffrind iddi’n chwilio am rywun i warchod plant. Dywedodd ei bod yn meddwl y byddwn i’n gwneud gwarchodwr plant da a gofynnodd i mi a oeddwn i wedi meddwl am y peth. Ar ôl ymchwilio i’r broses gofrestru, penderfynais fynd amdani a dyna’r penderfyniad gorau rydw i wedi’i wneud erioed.

Ydy hi’n bwysig cael cymwysterau?

Mae cymwysterau yn bendant yn bwysig – yn ogystal â digon o synnwyr cyffredin! Rydw i wedi bod yn cael hyfforddiant drwy’r adeg bron ers imi ddechrau gwarchod plant ac mae wedi bod yn fanteisiol iawn. Erbyn hyn, rydw i wedi cwblhau cymhwyster CACHE (Cyngor Dyfarniadau mewn Gofal ac Addysg Plant) Lefel Tri yn ogystal â chael statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar achrededig.

Beth ydych chi’n ei wneud yn eich gwaith?

Rydw i’n gweithio tua saith awr y diwrnod ar gyfartaledd. Rwy’n gwneud yn siŵr fy mod yn cynllunio amrywiaeth da o weithgareddau ar gyfer y plant drwy gydol y diwrnod, yn cynnwys cerddoriaeth, crefftau a darllen. Rwyf hefyd yn danfon a nôl y plant hŷn o’r ysgol a’r dosbarth meithrin.

Beth yw’r her fwyaf rydych yn ei hwynebu yn eich gwaith?

Mae paratoi cynlluniau gwaith yn gallu golygu cryn dipyn o waith, ond mae’n werth yr ymdrech oherwydd rydych yn gwybod bod cynllunio da’n golygu y bydd y plant yn elwa mwy o’u diwrnod gyda chi.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf ynglŷn â’ch gwaith?

Mae bod gyda’r plant yn wych, ond mae’n braf hefyd cael yr annibyniaeth o fod yn hunangyflogedig a gwybod y gallaf drefnu fy ngwaith o amgylch y gwaith o ofalu am fy nheulu fy hun hefyd.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried gyrfa ym maes gofal plant?

Os ydych chi’n mwynhau treulio amser gyda phlant ac yn meddwl bod gennych chi rywbeth i’w gynnig, yna ewch amdani! Fe gewch chi ddigon o gefnogaeth gan y Gymdeithas Genedlaethol Gwarchod Plant a chan rwydweithiau gwarchod plant lleol. Dylech hefyd wneud y gorau o’r holl gyfleoedd hyfforddi a datblygu sydd ar gael ar gyfer pobl sy’n ymwneud â gofal plant.

 Nôl i'r astudiaeth achos

Dolenni perthnasol

Os ydych am wybod sut swyddi ydyn nhw mewn gwirionedd, y peth gorau ichi ei wneud yw gwrando ar bobl sy’n gweithio yn y maes yn barod.