Skip to content

Catherine Cooper – cynorthwy-ydd dosbarth

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Catherine Cooper – cynorthwy-ydd dosbarth

Ym mhle rydych chi’n gweithio?

Rwy’n gynorthwy-ydd dosbarth yn Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru St Anne yng Nghaerdydd.

Sut wnaethoch chi ddod yn gynorthwy-ydd dosbarth?

Ar ôl bod yn gwneud gwaith gwirfoddol mewn ysgolion, fe ddilynais i gwrs Diploma CACHE mewn Gwaith Chwarae ac ymunais â Chlwb ar ôl yr Ysgol yn St Anne fel Uwch Weithiwr Chwarae. Flwyddyn yn ddiweddarach dechreuais fel Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu yn yr ysgol fabanod, ac ers hynny rydw i wedi cael statws Cynorthwy-ydd Dysgu Lefel Uwch.

Ydy hi’n bwysig cael cymwysterau?

Mae’n fantais cael cymwysterau a rhywfaint o wybodaeth am y maes y byddech chi’n hoffi gweithio ynddo oherwydd bydd hyn yn rhoi’r sgiliau a’r hyder ichi sy’n eich galluogi i helpu plant i gyflawni eu potensial yn llawn. Mae hyfforddiant yn y swydd yn hanfodol er mwyn gallu cefnogi’r athro neu’r athrawes yn y dosbarth a hybu datblygiad proffesiynol.

Beth ydych chi’n ei wneud yn eich gwaith?

Mae fy nghyfrifoldebau’n amrywiol ac maen nhw wedi esblygu wrth i anghenion yr ysgol newid.  Rwy’n gofalu am y dosbarth yn ystod amser cynllunio, paratoi ac asesu’r athrawon, gan baratoi, cyflwyno, asesu a gwerthuso gwersi Cymraeg, TGCh, Celf, Daearyddiaeth ac Addysg Grefyddol.  Rydw i hefyd yn cefnogi’r athro neu’r athrawes yn y dosbarth drwy oruchwylio gwaith grŵp unigol, cadw cofnodion manwl a pharatoi’r ystafell ddosbarth a’r adnoddau.  Yn ychwanegol at hyn, bûm yn gweithio mewn cysylltiad agos â’r athrawon wrth dreialu’r cyfnod sylfaen.

Beth yw’r her fwyaf rydych yn ei hwynebu yn eich gwaith?

Mae canfod amser i wneud popeth yn gallu bod yn dipyn o her.  Gan fy mod i’n gweithio gyda’r ysgol gyfan, mi alla i fod yn treulio awr gyda blwyddyn un ac yn symud wedyn at flwyddyn dau.  Ambell waith mae’n teimlo fel pe baech chi wastad yn rhuthro er mwyn gwneud yn siŵr bod popeth rydych ei angen yn cael ei wneud.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf ynglŷn â’ch gwaith?

Y plant sy’n rhoi’r mwynhad mwyaf i mi.  Mae yna wastad rywbeth annisgwyl yn digwydd – allwch chi byth ddweud pa ateb y bydd plentyn yn ei roi nac i ble y bydd ei ddychymyg yn mynd ag ef (a chithau!).  Mi wnes i fwynhau treialu gwersi’r Cyfnod Sylfaen a gweld y cyfleoedd y mae’r Cyfnod Sylfaen yn eu cynnig i fodloni anghenion a diddordebau unigol plant a sut y mae’n ysbrydoli plant ac yn cynnig her iddynt.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried gyrfa fel cynorthwy-ydd dosbarth?

Mae llawer o bobl yn ymgeisio am swyddi cynorthwywyr dosbarth felly byddwn yn cynghori rhywun sy’n ystyried gyrfa yn y maes yma i gael rhywfaint o brofiad a chymwysterau ar gyfer ei ddatblygiad proffesiynol ei hun ac i wneud yn siŵr ei fod un cam ar y blaen i bawb arall.

 Nôl i'r astudiaeth achos

Dolenni perthnasol

Os ydych am wybod sut swyddi ydyn nhw mewn gwirionedd, y peth gorau ichi ei wneud yw gwrando ar bobl sy’n gweithio yn y maes yn barod.