Skip to content

Caroline Matthews – rheolwr cylch chwarae

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Caroline Matthews – rheolwr cylch chwarae

Ym mhle rydych chi’n gweithio?

Rwy’n rheoli Canolfan Blant Trehafren yn y Drenewydd, Powys.

Sut y daethoch chi i’r swydd hon?

Dechreuodd fy nghysylltiad â’r cylch chwarae pan ddechreuodd fy merch hynaf fynd iddo. Bûm yn helpu fel gwirfoddolwr, ymunais â’r pwyllgor, yna pan ddaeth swydd yn wag, es i amdani. Mae’r ganolfan wedi tyfu, ac rydw innau wedi cael mwy o gyfrifoldeb. Erbyn hyn rwy’n rheoli wyth aelod o staff ac yn gofalu am 24 o blant y sesiwn am 10 sesiwn yr wythnos.

Ydy hi’n bwysig cael cymwysterau?

Ydy.  Rydw i wedi gwneud NVQ lefel tri ac rydw i ar fin dechrau lefel pedwar, ond rydw i hefyd wedi gwneud llawer o gyrsiau byr a hyfforddiant addysg y Blynyddoedd Cynnar hefyd. Mae pob dim yn help.

Beth ydych chi’n ei wneud yn eich gwaith?

Goruchwylio gweithwyr y cylch chwarae, cysylltu â rhieni, rheoli’r cyfrifon a’r cofrestriadau a gwaith gweinyddol arall.

Beth yw’r her fwyaf rydych yn ei hwynebu yn eich gwaith?

Rydw i wedi cael fy mhenodi yn ddiweddar yn swyddog gweithredol rhanbarthol i Gymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru, felly mae sicrhau cydbwysedd rhwng hynny â’m hymrwymiad i’r cylch chwarae’n gallu bod yn dipyn o her.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf ynglŷn â’ch gwaith?

Rwy’n mwynhau’r holl gyswllt rydw i’n ei gael gyda staff, rhieni a phobl eraill sy’n ymwneud â’r cylch chwarae, ac er nad ydw i’n gwneud cymaint o waith uniongyrchol gyda phlant y dyddiau hyn, mae’n dal yn braf cael gweithio yn y math yma o amgylchedd.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried gyrfa ym maes gofal plant?

Mae’n waith sy’n rhoi llawer iawn o bleser, ond mae angen ymrwymiad llwyr. Mae llawer mwy i’r gwaith na chwarae gemau gyda’r plant ac mae’n rhaid ichi fod yn barod am hynny, ond mae’r hyn rydych yn ei gael yn ôl yn gwneud y cyfan yn werth yr ymdrech.

 Nôl i'r astudiaeth achos

Dolenni perthnasol

Os ydych am wybod sut swyddi ydyn nhw mewn gwirionedd, y peth gorau ichi ei wneud yw gwrando ar bobl sy’n gweithio yn y maes yn barod.
"Mae angen digon o synnwyr cyffredin a stamina gan fod y gwaith yn cymryd llawer ohonoch chi, yn feddyliol ac yn gorfforol..."