Skip to content

Gwaith chwarae

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Gwaith chwarae

llwybrau gyrfaolPa fath o waith sy’n cael ei wneud?

Mae prosiectau chwarae wedi’u sefydlu ym mhob cwr o Gymru er mwyn rhoi rhyddid i blant chwarae yn yr awyr agored mewn amgylchedd sy’n eu hysgogi i ddyfeisio ac ymestyn eu gemau a’u chwaraeon eu hunain.

Maent yn gwneud gwahaniaeth mawr ar adeg pan fo cymdeithas wedi bod yn cyfyngu ar gyfleoedd i blant gymysgu yn yr awyr agored heb oedolion.

Eich rôl chi fydd gweithio gyda phlant er mwyn creu a rheoli amgylchedd chwarae lle gall plant, drwy ymchwilio’n naturiol ohonynt eu hunain, ddysgu amdanynt hwy eu hunain, ei gilydd a’r byd o’u cwmpas. Gallech fod yn eistedd o amgylch y tân yn cynhesu malws melys, yn gwneud deniau neu’n tyllu twll i Tsieina.

Gallech fod yn gweithio mewn clybiau ar ôl yr ysgol, cynlluniau chwarae mynediad agored, meysydd chwarae antur, darpariaeth chwarae symudol, fel gweithiwr chwarae symudol mewn mannau cyhoeddus agored, neu yn unrhyw le y gallai plant chwarae.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i chi?

Mae helpu plant ifanc i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol a’u sgiliau dysgu yn ôl ar yr agenda wleidyddol erbyn hyn, ac mae hynny’n golygu bod mwy o gyfleoedd ar gyfer gwaith yn y maes pwysig hwn.

Mae hysbysebion swyddi gweithwyr chwarae’n ymddangos yn rheolaidd  mewn papurau newydd ledled Cymru, a bydd digon o gyfleoedd i symud ymlaen i swyddi uwch weithwyr chwarae.

Pa gymwysterau fydd arnoch eu hangen?

Er mwyn bod yn weithiwr chwarae, bydd angen i chi fod â chymhwyster Lefel 2 neu 3 mewn Gwaith Chwarae, neu gymhwyster uwch, bydd angen ichi fod yn gyfarwydd â’r ddeddfwriaeth gofal plant a bydd angen ichi fod â phrofiad o weithio gyda phlant. Mae’n bosib y gofynnir am gymwysterau eraill hefyd, yn amrywio o Dystysgrifau Cymorth Cyntaf a Hylendid Bwyd i Dystysgrif Llif Gadwyn.

Ond bydd sgiliau meddal, fel sgiliau cyfathrebu, yr un mor bwysig. Mae cael pobl a phlant i barchu’i gilydd yn bwysig iawn a bydd angen ichi gynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i blant. Bydd angen ichi fod yn barod am her, yn barod i weithio ym mhob tywydd ac i gynnig gofal a dealltwriaeth o deimladau pobl eraill.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am waith chwarae neu am y cymwysterau a nodwyd cysylltwch â Chwarae Cymru ar 02920 486 050 www.playwales.org.uk.

Llwybrau gyrfaol:

 Meithrinfeydd dydd
 Cylchoedd chwarae cyn ysgol a Chylchoedd Meithrin
 Gwarchodwyr plant cofrestredig
 Clybiau y tu allan i oriau ysgol
 Cynorthwy-ydd dosbarth
 Gwaith chwarae

Dolenni perthnasol

Er mwyn dewis yr yrfa briodol rhaid ichi wybod beth rydych am ei gael o’ch swydd.