Skip to content

Clybiau y tu allan i oriau ysgol

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Clybiau y tu allan i oriau ysgol

llwybrau gyrfaolPa fath o waith sy’n cael ei wneud?

Mae clybiau ar ôl yr ysgol, clybiau brecwast a chlybiau gwyliau’n cynnig gofal chwarae i blant 3–14 oed. Cynhelir llawer mewn ysgolion lleol, ac eraill mewn neuaddau pentref, canolfannau cymunedol neu feithrinfeydd dydd. Fel gweithiwr chwarae mewn clwb byddwch yn helpu’r Uwch weithiwr chwarae i drefnu gweithgareddau llawn hwyl i’r plant, gan gynnwys gweithgareddau celf a chrefft, gemau a chwaraeon corfforol.

Mae’r ystod oedran mewn llawer o’r clybiau yn eang, felly mae angen ichi allu diwallu anghenion amrywiol: gallech fod yn helpu plentyn gyda’i waith cartref, ac yna’n newid i chwarae gyda blociau adeiladu.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i chi?

Mae trefnwyr clybiau’n creu awyrgylch hamddenol, anffurfiol lle gall plant ymlacio a chwarae gyda’u cyfoedion. Gall chwarae eich rhan yn y broses o ddarparu clwb hwyliog, diogel a chyfeillgar gynnig llawer iawn o foddhad. Mae llawer o’r clybiau hyn wedi’u sefydlu yng Nghymru, felly dylech fod â digon o gyfleoedd i gael gwaith, yn enwedig gan fod y sefydliad sy’n gyfrifol am gefnogi clybiau y tu allan i oriau ysgol yng Nghymru – Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs – yn chwarae rhan weithredol iawn yn y broses o helpu i sefydlu clybiau newydd.

Pa gymwysterau fydd arnoch eu hangen?

Rhaid i glybiau y tu allan i’r ysgol gael cymhareb staffio 1:8 ar gyfer y clybiau ac mae’n ofynnol i’r staff fod ag cymwyster Lefel 2 o leiaf. Yn ddelfrydol dylech fod â thystysgrifau Cymorth Cyntaf a Hylendid Bwyd a dylech fod wedi cael hyfforddiant amddiffyn plant. Os ydych am fod yn uwch weithiwr chwarae, bydd arnoch angen cymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae neu gymhwyster uwch. Rhaid i glybiau ar gyfer plant dan 8 oed fod wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru mewn Gwaith Chwarae. Nid yw’n ofynnol i glybiau sydd â phlant 8–14 oed gael eu cofrestru. Rhaid i glybiau y tu allan i oriau ysgol newydd hefyd gael eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, os ydynt yn cynnig gwasanaeth am fwy na dwy awr y diwrnod.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am weithio mewn clwb y tu allan i’r ysgol neu am y cymwysterau a nodwyd cysylltwch â Chlybiau Plant Cymru Kids' Clubs ar 02920 741000 www.clybiauplantcymru.org.

Llwybrau gyrfaol:

 Meithrinfeydd dydd
 Cylchoedd chwarae cyn ysgol a Chylchoedd Meithrin
 Gwarchodwyr plant cofrestredig
 Clybiau y tu allan i oriau ysgol
 Cynorthwy-ydd dosbarth
 Gwaith chwarae

Dolenni perthnasol

Er mwyn dewis yr yrfa briodol rhaid ichi wybod beth rydych am ei gael o’ch swydd.