Skip to content

Beth allwn i ei wneud?

chwarae dysgu tyfu - Gweithio ym maes y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Chwarae

Beth allwn i ei wneud?

Llwybrau gyrfaol Mae nifer o wahanol lwybrau gyrfaol. Mae nifer y bobl yng Nghymru sy’n helpu plant ifanc i ddysgu drwy chwarae yn debygol o gynyddu’n fawr. Mae cynlluniau newydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru’n golygu y bydd 2,300 yn rhagor o swyddi newydd ar gael erbyn 2008.

Mae’r wefan hon yn sôn am y posibiliadau ar gyfer gweithio gyda phlant o’u genedigaeth hyd at 10 mlwydd oed, ac ambell waith hyd at 14 mlwydd oed.

Er mwyn dewis yr yrfa briodol rhaid ichi wybod beth rydych am ei gael o’ch swydd. Ydych chi am weithio’n llawn-amser neu’n rhan-amser? Ydych chi eisiau gweithio gyda phlant ifanc neu blant hŷn? Ydych chi’n fodlon gweithio mewn rôl gefnogol – neu ydych chi eisiau meithrin sgiliau a fydd yn eich helpu i gael swydd reoli â mwy o gyfrifoldeb?

Er mwyn eich helpu i benderfynu, rydym wedi rhannu’r llwybrau gyrfaol yn chwe maes. Cliciwch ar y rhai sydd o ddiddordeb i chi er mwyn cael golwg fanwl ar y swyddogaethau a’r cyfrifoldebau.

  • Meithrinfeydd dydd – gweithio mewn meithrinfa ddydd yn helpu i drefnu gweithgareddau ac yn gofalu am anghenion personol y plant yn ystod amser bwyd a chyfnodau gorffwys.
  • Cylchoedd chwarae cyn ysgol a Chylchoedd Meithrin – helpu i redeg sesiynau cylchoedd chwarae ar gyfer plant 2–5 oed. Mae Cylchoedd Meithrin yn rhoi cyfle i blant chwarae a dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Gwarchodwr plant cofrestredig – gofalu am blant yn eich cartref eich hun fel gwarchodwr plant.
  • Clybiau y tu allan i oriau ysgol – helpu gyda chlwb ar ôl yr ysgol, clwb brecwast neu glwb gwyliau, yn gofalu am blant 3–14 oed.
  • Cynorthwy-ydd dosbarth – cynorthwyo athrawon â’u gwaith bob dydd mewn ysgol feithrin, ysgol fabanod neu ysgol gynradd.
  • Gwaith chwarae – bod yn weithiwr chwarae a helpu i sefydlu prosiectau chwarae sy’n rhoi’r rhyddid i blant chwarae a dysgu yn yr awyr iach.

Cyswllt: Canllaw gwybodaeth [.pdf 1727KB]

Cyswllt: Chwarae Dysgu Tyfu: fideo [.mov 940KB]
Cyswllt: Chwarae Dysgu Tyfu: fideo [.wmv 811KB]

Dolenni perthnasol

Mae gweithio mewn meithrinfa yn galw am ddigon o ynni a’r gallu i ddeall anghenion plant.
Mae helpu plant ifanc i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol a’u sgiliau dysgu yn ôl ar yr agenda wleidyddol erbyn hyn, ac mae hynny’n golygu bod mwy o gyfleoedd ar gyfer gwaith yn y maes pwysig hwn.
Fel rhan o'r Cyfnod Sylfaen bydd yn rhaid i ysgolion ac ysgolion meithrin gynyddu nifer y Cynorthwywyr Dosbarth sy'n gweithio gyda phlant rhwng 3 a 7 mlwydd oed.