Skip to content

Gwasanaethau cymorth personal

Mae cymorth personol yn helpu dysgwyr i ddatblygu ffyrdd o oresgyn unrhyw rwystrau sy’n eu hatal rhag gwireddu eu potensial trwy ddysgu.

Mae sicrhau bod cymorth personol ar gael i ddysgwyr yn elfen bwysig iawn o fewn bob Llwybr Dysgu. Mae’r gwasanaethau cymorth yno i helpu dysgwyr i ddatrys unrhyw broblemau personol, cymdeithasol, emosiynol neu gorfforol, a allai eu hatal rhag gwireddu eu potensial.

Mae hawl gan bob person ifanc 14-19 mewn ysgolion a gynhelir a cholegau addysg bellach i gael cymorth personol fel rhan o’i Lwybr Dysgu. Er na fydd angen cymorth ar rai, bydd ar eraill ei angen ar adegau allweddol yn eu bywydau a bydd eraill yn elwa ar gael cymorth cyson hirdymor.