Skip to content

Y Craidd Dysgu

Mae’r Craidd Dysgu yn cydnabod yr hyn y mae person ifanc yn ei ddysgu’n ehangach, ynghyd â’r sgiliau, gwybodaeth, dealltwriaeth, gwerthoedd a phrofiad y mae eu hangen ar bob person ifanc 14-19 oed, waeth pa lwybr y mae’n ei ddewis.

Mae gwahaniaeth pwysig rhwng y Craidd Dysgu a’r hyn a elwir yn ddarpariaeth graidd yn ein hysgolion. Mae’r Craidd Dysgu’n fwy hyblyg ac yn ehangach, ac mae’n sicrhau bod rhaglen gyfan y dysgwr yn cyfrannu at y Craidd Dysgu.

Un o gryfderau’r Craidd Dysgu yw ei hyblygrwydd, gan ei fod yn addas ar gyfer pob dysgwr.

Trwy fanteisio ar y cyfle hwn, daw budd i’r dysgwr ac i’r darparwr. Mae’n bwysig bod pobl ifanc yn datblygu eu sgiliau a’u gallu er mwyn iddynt allu manteisio’n llawn ar gyfleoedd dysgu yn y dyfodol ac ymdopi â byd gwaith. Mae darparwyr yn elwa ar gael dysgwyr sy’n cael eu hannog i barhau i ddysgu ac sy’n dysgu’n effeithiol.