Skip to content

Mwy o ddewis a hyblygrwydd

Dolenni perthnasol

Canllawiau ar y cwricwlwm lleol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 4.
Canllawiau ar y Cwricwlwm Lleol i Fyfyrwyr 16 i 18 oed
Mae’r ymgynghoriad hwn yn holi eich barn am y newidiadau arfaethedig i bolisi Llwybrau Dysgu 14-19.
Canfyddiadau’r grŵp gorchwyl a gorffen, yn dilyn eu hadolygiad o arlwy’r cwricwlwm lleol yng Nghyfnod Allweddol 4.

Fe wnaeth Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 sicrhau cwricwlwm sy’n cynnig dewis ehangach a chymorth dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr 14-19 oed ledled Cymru.

Mae Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 yn sicrhau dewis ehangach o gwricwlwm a chymorth dysgu o ansawdd uchel i ddysgwyr 14-19 mlwydd oed ledled Cymru.

Mae’r Mesur yn ffordd i roi’r Llwybrau Dysgu  14-19 ar waith. Mae’n sicrhau bod pob dysgwr yn Nghyfnod Allweddol 4 yng Nghymru yn gallu dewis o o leiaf 25 o gyrsiau ac mae’n rhaid i dri o’r rhain fod yn gyrsiau galwedigaethol. Mae 30 o ddewisiadau ar gael i ddysgwyr 16-18 mlwydd oed, a rhaid i 5 o’r rhain fod yn gyrsiau galwedigaethol.

Mae gan bobl ifanc y cyfle i astudio amrywiaeth eang o bynciau yn ogystal â phynciau hanfodol fel Mathemateg a Saesneg. Mae ystod o gyrsiau galwedigaethol yn cael eu cynnig, sy’n cynnwys profiad gwaith a chyfleoedd dysgu y tu allan i amgylchedd yr ysgol.