Skip to content

Llwybrau Dysgu 14 i 19

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Llwybrau Dysgu 14 i 19 yw’r fframwaith addysg a ddefnyddir yng Nghymru i drawsnewid sut mae pobl ifanc yn cael eu haddysg.

Mae’n canolbwyntio ar anghenion dysgwyr unigol ac ar eu profiad o ddysgu ffurfiol, dysgu heb fod yn ffurfiol a dysgu anffurfiol. Mae hefyd yn datblygu sgiliau a fydd yn eu helpu i wireddu eu potensial.

Mae chwe phrif elfen i fframwaith y llwybrau dysgu. Mae rhai ohonynt yn unigryw i Gymru ac maen nhw’n rhannu’r ddau gategori penodol. Y ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr a’r cymorth i ddysgwyr.

Dyma dair elfen y ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr:

  • llwybr dysgu unigol – er mwyn diwallu anghenion pob unigolyn. Mae’n cynnwys dysgu ffurfiol, dysgu heb fod yn ffurfiol, a dysgu anffurfiol; 
  • mwy o ddewis a Hyblygrwydd o ran y Cyrsiau – sy’n arwain at ennill cymwysterau o gwricwlwm lleol; 
  • craidd dysgu sy’n rhoi addysg ehangach – gan gynnwys y sgiliau, yr wybodaeth, yr ymagweddau, y gwerthoedd a’r profiadau sydd eu hangen ar bob person ifanc 14 i 19, waeth pa lwybr y mae’n ei ddewis.

Dyma dair elfen y cymorth i ddysgwyr:

  • cymorth gan anogwr dysgu -  yn sicrhau bod mwy o gymorth dysgu ar gael i’r rhai mwyaf anghenus;
  • gwasanaethau cymorth personol - i helpu’r person ifanc i oresgyn unrhyw rwystrau sy’n ei atal rhag dysgu;
  • cyngor a chyfarwyddyd diduedd ynghylch gyrfaoedd.