Skip to content

Addysg bellach

Dolenni perthnasol

Mae adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn yn archwilio materion fel y cymhlethdod cynyddol, y dyblygu a'r bylchau yn y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.
Adolygiad o weithrediad y Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014.
Ein Cynllun Gweithredu ar gyfer Addysg yng Nghymru (Cenhadaeth ein cenedl)
Yn nodi’r camau polisi allweddol a fydd yn cael eu cymryd hyd 2016, gan greu sail i’n polisi ar gyflogaeth a sgiliau ar gyfer y degawd nesaf.
Mae’r fframwaith hwn yn anelu at leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Mae addysg bellach yng Nghymru yn sector amrywiol ei natur sy’n cynnig ystod eang o gymwysterau i ddysgwyr o bob oed.

Caiff ei darparu drwy roi ar waith y rhaglen Cymwys am Oes, Cynllun Gweithredu Sgiliau a’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. Ceir yn y rhaglen Cymwys am Oes ein gweledigaeth hirdymor ar gyfer addysg 3-19 mlwydd oed. Mae’r Cynllun Gweithredu Sgiliau yn cynnig gweledigaeth 10 mlynedd ar gyfer creu cenedl â lefel uwch o sgiliau. Mae’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yn ei dro yn canolbwyntio ar ddatblygu a galluogi dysgwyr i gyflawni eu potensial.

Yn dilyn cyflwyno Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) 2014, bydd gan sefydliadau bellach ryddid a hyblygrwydd newydd. Mae hyn wedi annog creu perthynas waith newydd gyda ni er mwyn sicrhau bod colegau yn cynnig addysg bellach effeithiol i’w cymunedau. Cyhoeddwyd Cod newydd ar gyfer colegau addysg bellach i feithrin ffydd yn eu llywodraethu. Mae’r Cod, a gydlynwyd ar ran y sector gan yr elusen addysgol Colegau Cymru, yn gosod gwerthoedd a disgwyliadau ar y cyd am lywodraethu da gan y colegau dan eu statws cyfreithiol newydd fel sefydliadau dielw sy’n bodoli i wasanaethu’r cyhoedd.

Tynnu sylw at rôl arwyddocaol llywodraethwyr wrth ddarparu Addysg Bellach mewn digwyddiad Gweinidogol a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr 2014. Roedd yn gyfle i rannu blaenoriaethau a’r sialensiau at y dyfodol. Ymhlith y gynulleidfa darged oedd Cadeiryddion Llywodraethwyr, Dirprwy Gadeiryddion a Chlercod Sefydliadau AB yng Nghymru.

Colegau Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n cynrychioli sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru. O ganlyniad i gwblhau’n llwyddiannus yr agenda drawsnewid, y mae yna bellach 15 sefydliad yng Nghymru. Mae gan y sefydliadau hyn rôl hanfodol i’w chwarae yn cyflawni blaenoriaethau Gweinidogol ar gyfer y sector. Yn eu plith y mae mynd i’r afael â thlodi, gwella llythrennedd a rhifedd, datblygu a chefnogi myfyrwyr, cysylltu â chyflogwyr a hybu mentergarwch a datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Caiff y sector ei annog i weithio’n agos ag ysgolion, awdurdodau lleol, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill er mwyn bodloni anghenion dysgwyr ac i’w galluogi i fynd yn eu blaen i’r dyfodol.